Kultūros rėmimo programų projektų konkursas (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi paraiškų priėmimo terminas

Konkurso tikslas – Vilniaus miestui reikšmingų kultūros, meno projektų finansavimas siekiant skatinti Vilniaus atminties kultūros puoselėjimą, tautinių bendrijų veiklą, etninės kultūros ir mėgėjų meno iniciatyvas, šiuolaikinės, intelektualiosios kultūrinės aplinkos kūrimą, kultūrinius mainus tarp Vilniaus ir užsienio miestų, pabrėžiant Vilniaus miesto unikalumą ir jo priklausymą Europos kultūrai, naujai sukurtų kultūros vertybių sklaidą ir prieinamumą platesnei visuomenei bei socialinės atskirties mažinimą, jaunimo kultūros ir meno iniciatyvas, kultūros ir meno inovacijas, kūrybiškumą.

Konkurse gali dalyvauti juridiniai asmenys, registruoti Vilniaus miesto savivaldybėje, išskyrus pelno siekiančias įmones, biudžetines įstaigas ir kitas įstaigas, kurios yra išlaikomos arba dotuojamos iš Savivaldybės ar Vyriausybės biudžeto. Pagal tautinių bendrijų iniciatyvų programą projektus teikti gali tik tos organizacijos, asociacijos ar kitos įstaigos, kurių įstatuose numatyta tautinių bendrijų kultūros puoselėjimo ir sklaidos veikla.

Teikiant paraišką projektas negali būti skaidomas dalimis. Vienam projektui įgyvendinti gali būti teikiama tik viena paraiška. Pateikus kelias to paties projekto paraiškas, vertinama anksčiausiai pateikta paraiška, kitos to pačio projekto paraiškos nevertinamos. Pareiškėjas vienai programai gali teikti tik vieną paraišką (ne daugiau kaip 3 paraiškos į skirtingas programas, išskyrus tautinių bendrijų ir kino programas).

Nenagrinėjamos paraiškos:
• pateiktos pasibaigus nustatytam terminui;
• neįformintos pagal konkurso nuostatus;
• pareiškėjų, nepateikusių Savivaldybei anksčiau finansuotų kultūros rėmimo projektų įvykdymo ataskaitų;
• pareiškėjų, neatitinkančių nuostatų reikalavimų arba paraišką pateikusių nesilaikant nustatytos formos ir pildymo tvarkos;
• paraiškos, kurios viršija leistiną paraiškų skaičių.

Konkursas, skirtas 2020 m. projektams. Paraiškas kviečiame pateikti nuo 2019 m. lapkričio 11 d. iki 2019 m. gruodžio 15 d. (įskaitytinai)

Pateikta konkurso paraiška rodo, kad pareiškėjas yra susipažinęs su konkurso nuostatais ir griežtai jų laikysis

Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
31 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Justina Tamošiūnienė, tel. 211 2366
Paslaugos vadovas
Justina Tamošiūnienė, tel. 211 2366
Aprašymas klientui
El. paslaugų sistemoje pildoma konkurso paraiška, projekto sąmata, pridedamas projekto aprašymas (MS „Word“ formatu)
Papildoma informacija
Informacija atnaujinta
2020-02-27 07:51:06