Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų atrankos konkursas (paraiškos priimamos)

Paslaugos aprašymas

Informuojame, kad III ketvirčio ataskaitos laukiamos iki spalio 3 d., imtinai. IV ketvirčio metinės ataskaitos laukiamos iki sausio 3 d., imtinai


Vilniaus miesto savivaldybės administracija skelbia Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2019 metų projektų atrankos konkursą.

Konkurso tikslas − skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių socialinių poreikių tenkinimo.

Teritorija, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti numatoma skirti finansavimą Savivaldybės aprašo nustatyta tvarka, yra Vilniaus miesto seniūnijos: Antakalnio, Fabijoniškių, Grigiškių, Justiniškių, Karoliniškių, Lazdynų, Naujamiesčio, Naujininkų, Naujosios Vilnios, Panerių, Pašilaičių, Pilaitės, Rasų, Senamiesčio, Šeškinės, Šnipiškių, Verkių, Vilkpėdė, Viršuliškių, Žirmūnų ir Žvėryno.

Paraiškų teikėjai − Vilniaus miesto Antakalnio, Fabijoniškių, Grigiškių, Justiniškių, Karoliniškių, Lazdynų, Naujamiesčio, Naujininkų, Naujosios Vilnios, Panerių, Pašilaičių, Pilaitės, Rasų, Senamiesčio, Šeškinės, Šnipiškių, Verkių, Vilkpėdės, Viršuliškių, Žirmūnų ir Žvėryno seniūnijų teritorijose veiklą vykdančios:
1. bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas;
2. kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas;
3. religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.
Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Projekto paraiška turi būti rengiama veiklai įgyvendinti vienoje iš seniūnijų, orientuota į tos seniūnijos bendruomenių socialinių poreikių tenkinimą, bendruomeninės veiklos stiprinimą. Kiekvienos seniūnijos išplėstinė seniūnaičių sueiga numato ir sprendimu patvirtina prioritetines vykdytinas ir finansuotinas veiklas. Teikiant projekto paraišką pareiškėjas turi nurodyti, kurioje Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje bus vykdomas projektas. Įgyvendinant priemonę, finansavimas numatomas skirti seniūnijų aptarnaujamų teritorijų gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti.

Paraiškų rengimas. Paraiškos rengiamos vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus miesto savivaldybėje aprašu.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Seniūnijos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vadovas
Daiva Mikulskienė, tel. 211 2324
Paslaugos vykdytojas
Daiva Mikulskienė, tel. 211 2324
Aprašymas klientui
Pareiškėjas kartu su paraiška (ir sąmata) pateikia šių dokumentų kopijas:
1. pareiškėjo steigimo dokumento (nuostatų, įstatų ar steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla);
2. pareiškėjo vykdytos vienų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaita;
3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašyta deklaracija;
4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu (vadovo įgaliojimas);
5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu, – bendradarbiavimo susitarimo / sutartis;
6. jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai, – laisvos formos pažyma apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytas pasižadėjimas atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti projekto veiklose faktiškai dalyvavusių savanorių skaičių ir įgyvendintas veiklas;
7. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.
Reglamentuojantys teisės aktai
1. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018-01-17 sprendimas Nr. 1-1317 „Dėl Išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų ir Seniūnaičių sueigos nuostatų tvirtinimo“, 1-2 priedai
2. Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2019-05-29 įsakymas Nr. 30-1293/19 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus miesto savivaldybėje aprašo tvirtinimo“, Aprašas, priedai
3. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-07 įsakymas „Dėl lėšų, skirtų nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonei „remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybėje 2019 metais, paskirstymo“
4. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-07 įsakymo „Dėl lėšų, skirtų nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonei „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybėje 2019 metais, paskirstymo“ priedas (lėšos seniūnijoms)
5. Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas
6. Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas
7. Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas
Informacija atnaujinta
2020-06-02 16:48:05