Paraiškų priėmimas 2023 m. vaikų vasaros poilsio programų konkursui (konkursas vyksta)

Paslaugos aprašymas
Vilniaus miesto savivaldybės administracija skelbia vaikų vasaros poilsio programų konkursą stovyklų organizatoriams. Konkursas organizuojamas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 30-568/23 „Dėl Vaikų vasaros poilsio programų konkurso organizavimo ir įgyvendinimo“.

Programų pareiškėjai gali būti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje registruotos švietimo, kultūros, sporto įstaigos, asociacijos, laisvieji mokytojai, kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose, individualios veiklos pažymoje) nurodyta vaikų ir jaunimo švietimo, ugdymo, užimtumo arba stovyklų organizavimo, veikla.
Konkurso tikslas:
sudaryti galimybes prasmingai užimti vaikus vasaros atostogų metu už tėvams prieinamą kainą finansuojant švietimo, kultūros, sporto ir kitų įstaigų bei organizacijų, laisvųjų mokytojų įgyvendinamas Programas, kurios ugdys vaikų socialines-emocines kompetencijas ir kultūrinę edukaciją, skatins fizinį aktyvumą ir gamtos pažinimą.

Konkursui teikiamos programos, kuriose numatoma užimti tik Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos mokyklose besimokančius vaikus. Savivaldybės biudžeto lėšos skiriamos dieninėms, stacionarioms (su laikinu apgyvendinimu) ir mobilioms stovykloms (stovyklaujama keliaujant). Programai gali būti skiriama iki 4 000 (keturi tūkstančiai) Eur. Prioritetas teikiamas pareiškėjui, kuris planuoja užimti didesnį vaikų, esančių jautresnėje socialinėje situacijoje, skaičių, parengta kokybiška, įdomi su įvairiomis veiklomis programa ir pateikta detali, pagrįsta išlaidų sąmata. Paraiškos teikiamos iki 2023 m. balandžio 5 d. (imtinai).

Paraiškos gali būti pateikiamos tik elektroniniu būdu per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą adresu http://paslaugos.vilnius.lt - „Projektų rėmimo konkursai“ – „Paraiškų priėmimas 2023 m. vaikų vasaros poilsio programų konkursui (konkursas vyksta)“

Po termino pateiktos paraiškos nebus priimamos!


Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
60 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Marius Labanauskas, tel. 211 23 86 , mob. tel. +37069465313
Paslaugos vadovas
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
• vaikų vasaros poilsio programų atrankos ir finansavimo konkurso elektroninė paraiška (Vaikų vasaros poilsio programų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo 1 priedas, pildoma tiesiogiai internetu);
• vaikų vasaros poilsio programų atrankos ir finansavimo konkurso detali paraiška (Vaikų vasaros poilsio programų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo 2 priedą);
• įstaigos ar organizacijos įstatų ar nuostatų
išrašas (šis punktas netaikomas Savivaldybės pavaldumo įstaigoms), pasirašytą vadovo;
• dokumentai, įrodantys papildomą programos finansavimą (jei toks finansavimas numatytas) iš savo ar partnerių, rėmėjų finansavimo šaltinių.
Papildoma informacija
Informacija
Paraiškas per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą turi teisę pateikti organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Organizacijos vadovas gali suteikti įgaliojimą atstovui prisijungti prie Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemos organizacijos vardu. Instrukcija, kaip tai padaryti, pateikiama Pagalbos skiltyje arba paspaudus šią nuorodą.
Informacija atnaujinta
2023-03-27 08:14:28