Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių atstovavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugas Vilniaus (Kirtimų) romų taboro gyventojams, finansavimo konkursas (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi nevyriausybinių organizacijų, teikiančių atstovavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugas Vilniaus (Kirtimų) romų taboro gyventojams, finansavimo konkurso paraiškų priėmimo terminas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius įgyvendindamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 19 d. sprendimu Nr. 1-410 patvirtintos Vilniaus (Kirtimų) romų taboro bendruomenės integracijos į visuomenę 2016-2019 metų programos 6.1.5 priemonę – vykdyti būsto paieškas romams perkeliamiems iš Vilniaus (Kirtimų) romų taboro griaunamų namų, skelbia nevyriausybinių organizacijų, teikiančių konsultacijos ir tarpininkavimo paslaugas Vilniaus (Kirtimų) romų taboro gyventojams, finansavimo konkursą. Konkurse kviečiame dalyvauti ir savo paraiškas teikti, nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme ir, kurių steigimo dokumentuose nurodytų veiklų srityse numatytos asmenų atstovavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugos.

Tikslas – atrinkti nevyriausybines organizacijas ir finansuoti projektus, kuriose bus vykdoma būsto paieška romams perkeliamiems iš Vilniaus (Kirtimų) romų tabore griaunamų namų.

Pareiškėjas, pretenduojantis gauti finansavimą, privalo atitikti šiuos reikalavimus:
- turėti nuosavybės teise arba nuomotis (ar kitais pagrindais turėti teisę naudotis) tinkamas veiklai vykdyti patalpas, kurios yra Vilniaus mieste, arti viešojo transporto stotelių, lengvai pasiekiamos viešuoju transportu.
- turėti ne mažiau nei 1 metų patirtį konsultuojant ir teikiant tarpininkavimo paslaugas Vilniaus (Kirtimų) romų taboro gyventojams.
- turėti darbuotojus mokančius lietuvių, rusų ar romų, kurie išmanytų teisės aktus, reglamentuojančius būsto ar/ir socialinio būsto administravimo ir nuomos, nuomotojo ir nuomininko atsakomybių, nuomos sutarčių sudarymo ir registravimo, nuomos kompensacijos principus.

Iš paslaugų teikėjų bus reikalaujama siekti šių veiklos rodiklių:
- 33 šeimoms, asmenims perkeliamiems iš Vilniaus (Kirtimų) romų tabore griaunamų namų, rasti tinkami gyventi būstai ir sudarytos nuomos sutartys.
- 33 šeimos, asmenys perkelti iš Vilniaus (Kirtimų) romų tabore griaunamų namų, 12 mėn. gyveno rastame tinkamame būste ir laikėsi nuomos sutartyje numatytų sąlygų.

Projektų finansavimo sąlygos nurodytos papildomoje informacijoje.

Paraiška su priedais teikiama elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą iki 2019 m. lapkričio 15 d. (penktadienio) 16 val.
Elektroninė užpildytos paraiškos formos versija pateikiama el. p. sondra.krasovska@vilnius.lt


Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus socialinių programų koordinatorė Sondra Jendovickaitė-Krasovska, tel. (8-5) 211 2723, el. p. sondra.krasovska@vilnius.lt

Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Paslaugos vadovas
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui
Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. paraiškos teikėjo registracijos pažymėjimo kopiją;
2. paraiškos teikėjo įstatų (nuostatų) kopiją;
3. paraiškos teikėjo vadovo pasirašytą laisvos formos pažymą, kad nėra aplinkybių, nurodytų Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo 6 punkte;
4. dokumento, pagrindžiančio teisę naudotis patalpomis, kuriose būtų vykdomos veiklos, kopiją;
5. jungtinės veiklos sutarties kopiją (taikoma tik paraiškoms, kurias teikia kelios nevyriausybinės organizacijos, veikiančios pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį).
Papildoma informacija
Informacija atnaujinta
2020-04-14 10:28:01