Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programos konkursas 2022 m. (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi paraiškų priėmimo terminas


Konkursas vykdomas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programa ir Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programos įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. 1-2038 (Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-1344 redakcija).
Užimtumo didinimo programos tikslai:
• skatinti Vilniaus miesto gyventojų užimtumą ir aktyvumą darbo rinkoje;
• mažinti socialinę įtampą, atskirtį tarp bendruomenės narių;
• didinti darbo jėgos kvalifikacijos atitiktį darbo rinkos reikmėms;
• suteikti galimybę bedarbiams integruotis į darbo rinką ir joje išsilaikyti įgyjant praktinius įgūdžius;
• padėti sunkiai integruojamiems į darbo rinką bedarbiams įsidarbinti ir užsidirbti pragyvenimui būtinas lėšas;
• vykdyti darbo rinkos užimtumo didinimo ir nedarbo (nelegalaus darbo) mažinimo politiką.

Paraiškas gali teikti Vilniaus miesto savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, socialines paslaugas teikiančios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, ne pelno siekiančios įstaigos, asociacijos, labdaros ir paramos fondai bei biudžetinės ir viešosios įstaigos, kurių valdyme dalyvauja Savivaldybės administracija, Vilniaus miesto savivaldybės seniūnijos bei verslo įmonės (ūkio subjektai), kurios veiklą vykdo Vilniaus mieste.

Dalyvaudami šioje programoje, darbdaviai gali gauti iki 50 850 Eur subsidijų.

Užimtumo didinimo programa įgyvendinama iki šių metų lapkričio 30 dienos.

Darbdaviai kviečiami įgyvendinti Užimtumo didinimo programą ir įdarbinti vilniečius:
- užsiregistravusius Užimtumo tarnyboje;
- atitinkančius bent vieną iš šių kriterijų: rūpintiniai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai; nėščios moterys, vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu), ir asmenys, prižiūrintys sergančius ar neįgalius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra; grįžę iš laisvės atėmimo vietų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo iš laisvės atėmimo vietų; piniginės socialinės paramos gavėjai; priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo; prekybos žmonėmis aukos, baigusios psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jos kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo; grįžę į Lietuvą nuolat gyventi politiniai kaliniai ir tremtiniai bei jų šeimų nariai (sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) iki 18 metų), jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo į Lietuvą nuolat gyventi dienos; turintys pabėgėlio statusą asmenys ar kuriems yra suteikta papildoma ar laikinoji apsauga; asmenys, patiriantys socialinę riziką; vyresni kaip 40 metų asmenys.

Darbdaviai, norintys dalyvauti ir įgyvendinti Užimtumo didinimo programą, turi pateikti paraišką su priedais iki kovo 31 d. 16 val.

Nustatytos formos lietuvių kalba parengta paraiška su priedais (įstatų (nuostatų) patvirtinta kopija, įmonės registracijos pažymėjimo patvirtinta kopija) teikiama elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą adresu https://paslaugos.vilnius.lt/. Seniūnijos teikdamos nustatytos formos paraišką teikia ir seniūnijos užimtumo didinimo programą (Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programos įgyvendinimo tvarkos aprašo 1 priedas) pagal pridedamą formą. Paraišką su priedais turi teisę teikti vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu paraišką teikia vadovo įgaliotas asmuo, prie paraiškos turi būti pridėtas įgaliojimas. Jeigu paraiška dėl objektyvių priežasčių negali būti pateikta per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą http://paslaugos.vilnius.lt/, darbdavys, elektroniniu paštu suderinęs su Socialinių paslaugų skyriumi ir gavęs jo patvirtinimą, elektroniniu paštu savivaldybe@vilnius.lt, gali pateikti kvalifikuotu elektroniniu parašu vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytą paraišką su priedais.

Darbdavys atsako už Paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą.

Daugiau informacijos suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus Socialinės integracijos poskyrio vyriausioji specialistė Loreta Šupšinskė: el. p. Loreta.Supsinske@vilnius.lt arba darbo dienomis tel. 8 5 211 2396 nuo 8.00 val. iki 16.00 val.


Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Paslaugos vadovas
Irena Kiselienė, tel. 211 2514
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti kartu su paraiška:
- įstatų (nuostatų) patvirtintą kopiją,
- įmonės registracijos pažymėjimo patvirtintą kopiją.

Seniūnijos teikdamos nustatytos formos paraišką teikia ir seniūnijos užimtumo didinimo programą pagal pridedamą formą.
Paraišką su priedais turi teisę teikti vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu paraišką teikia vadovo įgaliotas asmuo, prie paraiškos turi būti pridėtas įgaliojimas.
Informacija atnaujinta
2022-04-04 10:23:27