Asmenų, norinčių teikti Laikino atokvėpio paslaugą budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), šeimynos dalyviams, vertinimas

Paslaugos aprašymas
Laikinas atokvėpis – globos centro organizuojamos ir (ar) teikiamos paslaugos (pagalba) kriziniais atvejais, kai tėvų globos netekęs ar globojamas (rūpinamas) vaikas laikinai perduodamas prižiūrėti budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), išimtiniais atvejais – šeimynos dalyviui, kol budintis globotojas, globėjas (rūpintojas), šeimynos dalyvis prižiūrintis, globojantis (rūpinantis) vaiką dėl susiklosčiusių aplinkybių laikinai negali pasirūpinti vaiku. Laikino atokvėpio paslaugos trukmė krizės atveju – iki 2 savaičių, išimtiniais atvejais, jeigu vaikas yra vyresnis nei 7 metų, – iki 1 mėnesio.

SVARBU. Asmuo, norintis teikti laikiną atokvėpio paslaugą kreipiasi į savo gyvenamosios vietos Savivaldybę ir pateikia reikiamus dokumentus, kurie nurodyti žemiau.
Budintis globotojas globėjas (rūpintojas), šeimynos dalyvis, prižiūrintis, globojantis (rūpinantis) vaiką (-us), norintis gauti laikino atokvėpio paslaugą turi kreiptis į koordinuojantį globos centrą ir globos centro nustatyta tvarka pateikti prašymą.

Konsultacijos teikiamos:
• pirmadieniais-ketvirtadieniais 8.00-17.00;
• penktadieniais 8.00-15.45.

Kontaktai pasiteirauti:
Laura Venclovienė, tel. 211 2254

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Laura Venclovienė, tel. 211 2254
Paslaugos vadovas
Eglė Misevičiūtė, tel. 211 2565, mob. tel. 8 601 33296
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Laikino atokvėpio paslaugą gali teikti:
• asmenys, išklausę globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynų dalyviams skirtų mokymų įvadinę ir specializuotą dalis;
• esami globėjai (rūpintojai), budintys globotojai, šeimynų dalyviai, kurie turi patikslintą išvadą dėl galimybės teikti laikino atokvėpio paslaugą.

Laikino atokvėpio paslaugos teikimui pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas dėl laikino atokvėpio paslaugos teikimo;
2. pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
3. sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos medicininis pažymėjimas, išduotas ne vėliau nei prieš 12 mėnesių (forma Nr. 046/a);
4. kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytiniai sutikimai dėl laikino atokvėpio paslaugos teikimo.

Socialinių paslaugų skyriaus specialistai, gavę šiuos dokumentus, per 5 darbo dienas juos išnagrinėja bei persiunčia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniam skyriui (toliau – Tarnyba). Tarnyba nustatyta tvarka surenka kitą informaciją apie pareiškėją(-jus) ir per 20 kalendorinių dienų parengia jo/jų pradinį įvertinimą. Asmenys, gavę teigiamą pradinį įvertinimą, siunčiami į Globos centrų organizuojamus mokymus.
Informacija atnaujinta
2022-03-09 16:48:59