Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių dienos socialinės globos paslaugas 6-16 metų amžiaus vaikams, turintiems mišrių raidos ir autizmo spektro sutrikimų, projektų finansavimo konkursas (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi nevyriausybinių organizacijų, teikiančių dienos socialinės globos paslaugas 6-16 metų amžiaus vaikams, turintiems mišrių raidos ir autizmo spektro sutrikimų, projektų finansavimo konkurso paraiškų priėmimo terminas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius skelbia nevyriausybinių organizacijų, teikiančių dienos socialinės globos paslaugas 6-16 metų amžiaus vaikams, turintiems mišrių ir autizmo spektro sutrikimų, projektų finansavimo konkursą. Konkurse kviečiamos dalyvauti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, teikiantys vaikų dienos socialinės globos paslaugas neįgaliems vaikams ir turintys Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą institucinės socialinės globos (dienos) vaikams su negalia licenciją.
Konkursas vykdomas vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 30-2643/19.
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta projektų vertinimo komisija atrinks nevyriausybines organizacijas, teiksiančias dienos socialinės globos paslaugas mišrių raidos ir autizmo spektro sutrikimų turintiems 6-16 metų amžiaus vaikams, kuriems nustatytas dienos socialinės globos paslaugų poreikis ir priimtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sprendimas dėl dienos socialinės globos paslaugų teikimo vaikų dienos centre.
Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos normų tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Socialinės globos normų tvarkos aprašu ir kitais susijusiais su dienos socialinės globos paslaugų teikimu teisės aktais.
Preliminari dienos socialinės globos paslaugų gavėjų apimtis - 40 vaikų, turinčių mišrių raidos ir autizmo spektro sutrikimų, kuriems dienos socialinės globos paslaugos teikiamos nuo 3 val. per dieną iki 5 dienų per savaitę vaikų dienos centre. Moksleivių atostogų metu įstaiga privalo užtikrinti dienos socialinės globos paslaugų teikiamą 8 val. per dieną, 5 dienų per savaitę.
Projektų finansavimas apima:
1. maitinimo paslaugų organizavimą, kai dienos socialinė globa teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną. Esant medikų rekomendacijoms, turi būti organizuojama dietinė mityba;
2. sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą – vaikams turi būti užtikrinamas medicininio gydymo tęstinumas, pagal gydytojų rekomendacijas išduodami medikamentai ir atliekamos procedūros, esant reikalui, suteikiama pirmoji medicinos pagalba;
3. psichologinės pagalbos organizavimą – psichologinė pagalba pagal poreikį turi būti užtikrinama vaikų dienos centrą lankančių vaikų tėvams;
4. užimtumo paslaugų organizavimą – pagal vaikų gebėjimus turi būti užtikrinamos užimtumo paslaugos, skatinančios higienos įgūdžių įtvirtinimą, apsitarnavimo buityje įtvirtinimo veiklas: maisto gaminimas, tvarkos įgūdžių lavinimas ir kt;
5. individualių ir grupinių užsiėmimų organizavimą – vaikams pagal poreikį turi būti organizuojami: logopedo užsiėmimai, lavinantys komunikaciją, socialinių bendravimo įgūdžių įtvirtinimą; ergoterapeuto multisensorinės integracijos užsiėmimai; dailės ir/ar muzikos terapijos užsiėmimai;
6. kitų paslaugų, reikalingų vaikui pagal jo nesavarankiškumą, organizavimą.
Prie paraiškos privaloma pateikti siūlomo vienos valandos dienos socialinės globos įkainio vienam vaikui paskaičiavimą, parengtą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 patvirtintą Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodiką (forma pridedama).
Su atrinktomis nevyriausybinėmis organizacijomis, teiksiančiomis vaikų dienos centro paslaugas mišrių raidos ir autizmo spektro sutrikimų turintiems 6-16 metų amžiaus vaikams, bus pasirašyta finansavimo sutartis, kurioje, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 1-2160 patvirtintu Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, bus nustatyta apmokėjimo už suteiktas dienos socialinės globos paslaugas Savivaldybės mokama dalis, apskaičiuojama pagal formulę: SMD = (valandos įkainis x suteiktų globos paslaugų valandų skaičius per mėnesį) – AMD.
SMD – Savivaldybės už suteiktas paslaugas mokama dalis;
AMD – asmens mokama dalis.

Paraiškų teikimo tvarka:
Paraiška su priedais teikiama elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą iki 2019 m. gruodžio 27 d. 11:00 val.
Elektroninė užpildytos paraiškos formos versija pateikiama el. p. irina.fiser@vilnius.lt

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė Irina Fišer, tel. (8-5) 211 2303, el. p. irina.fiser@vilnius.lt
Paslaugos kategorija
Nenaudojamos specifikacijos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Irina Fišer, tel. 211 2303
Paslaugos vadovas
Irina Fišer, tel. 211 2303
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Konkurse dalyvaujančios organizacijos kartu su paraiška privalo pateikti:
1. paraiškos teikėjo įstatų (nuostatų) kopiją;
2. paraiškos teikėjo vadovo pasirašytą laisvos formos pažymą, kad nėra aplinkybių, nurodytų šio Tvarkos aprašo 6 punkte;
3. dokumento, pagrindžiančio teisę naudotis patalpomis, kuriose būtų vykdomos veiklos, kopiją;
4. dienos socialinės globos įkainio apskaičiavimas (Forma pridedama).
Informacija atnaujinta
2021-08-25 11:58:14