Administracinės veiklos skyrius

Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius
Faksas 211 2794
Skyriaus vedėjas
gintaras.leperskas@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 219 7930
Trump. tel. 4930
219 kab.
Vyriausioji specialistė
- bešeimininkių kačių kastravimo programų rengimas;
- triukšmo šaltinių valdytojų, planuojančių statybos, remonto, montavimo darbus, pranešimai
vaida.maslaveckaite@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 219 7953
Trump. tel.
219 kab.
Administracinės veiklos skyrius yra Saugaus miesto departamento struktūrinis padalinys.


ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

1. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:
1.1. dalyvauti, bendradarbiauti su kompetentingomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis užtikrinant viešąją tvarką, kuriant ir įgyvendinant nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų prevencijos ilgalaikes ar trumpalaikes programas ar įgyvendinant kitas priemones;
1.2. kontroliuoti, ar nepažeidžiami Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai, už kurių pažeidimus Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse (toliau – ATPK) nustatyta administracinė atsakomybė ir nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas;
1.3. išduoti leidimus organizuoti renginius viešosiose Savivaldybės teritorijos vietose, pažymėjimus dėl suderintos grafičių piešimo vietos, leidimus laikyti pavojingus šunis;
1.4. derinti orlaivių parodomuosius skrydžius virš Savivaldybės teritorijos gyvenamųjų vietovių, 4 kategorijos fejerverkų, T2 kategorijos teatrinių ir P2 kategorijos kitų pirotechnikos priemonių naudojimo vietas ir laiką, bešeimininkių kačių kastravimo programas ir nustatyti bešeimininkių kačių šėrimo vietas.

2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
2.1. bendradarbiaudamas su policijos pareigūnais, institucijomis, įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis, Administracijos struktūriniais padaliniais, inicijuoja, įgyvendina ir koordinuoja su nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų prevencija susijusias programas bei projektus, dalyvauja juos įgyvendinant ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi, teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl saugumo ir viešosios tvarkos užtikrinimo renginių (susirinkimų) metu;
2.2. palaiko profesinius ir dalykinius ryšius su Savivaldybės teritorijoje veikiančiomis teisėsaugos institucijomis, kitomis tarnybomis ar žinybomis Skyriaus veiklos klausimais;
2.3. analizuoja, ar Savivaldybės tarybos, Administracijos direktoriaus įsakymai, mero potvarkiai, susiję su Skyriaus veikla, yra veiksmingi, rengia jų papildymo, pakeitimo ar panaikinimo projektus, renka informaciją, teikia pasiūlymus Departamento direktoriui;
2.4. analizuoja fizinių ir juridinių asmenų pasiūlymus dėl Savivaldybės institucijų priimtų teisės aktų;
2.5. teikia pagalbą ir informaciją seniūnijoms, kitiems Administracijos struktūriniams padaliniams teisės pažeidimų prevencijos, tyrimo, įrodymų rinkimo ir fiksavimo klausimais;
2.6. nagrinėja Administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pranešimus, prašymus, skundus ir kitą informaciją;
2.7. atskirai ar kartu su atitinkamomis institucijomis organizuoja ir dalyvauja patikrinimuose;
2.8. vadovaudamasis ATPK ir Administracijos direktoriaus suteiktais įgaliojimais, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, vykdo administracinių teisės pažeidimų bylų teiseną;
2.9. organizuoja Savivaldybės tarybos Administracinės komisijos darbą;
2.10. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, rengia, derina Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl susirinkimų ir išduoda leidimus organizuoti renginius viešosiose Savivaldybės teritorijos vietose;
2.11. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymu, derina 4 kategorijos fejerverkų, T2 kategorijos teatrinių ir P2 kategorijos kitų pirotechnikos priemonių naudojimo vietas ir laiką;
2.12. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymu, derina orlaivių parodomuosius skrydžius virš Savivaldybės teritorijos gyvenamųjų vietovių;
2.13. koordinuoja šunų ir kačių registravimą ir identifikavimą Savivaldybės teritorijoje;
2.14. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduoda leidimus įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis ir prižiūri, kaip laikomasi šių teisės aktų reikalavimų;
2.15. Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinto Pažymėjimų dėl suderintos grafičių piešimo vietos išdavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka išduoda pažymėjimus dėl suderintos grafičių piešimo vietos;
2.16. Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintų Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių nustatyta tvarka organizuoja bešeimininkių kačių kastravimo programų derinimą ir bešeimininkių kačių šėrimo vietų nustatymą;
2.17. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu, renka informaciją ir teikia ją Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijai, organizuoja šios komisijos posėdžius;
2.18. siekdamas užtikrinti saugų eismą vietinės reikšmės keliuose, Administracijos direktoriaus patvirtinto Kliūčių eismui pašalinimo vietinės reikšmės keliuose tvarkos aprašo nustatyta tvarka organizuoja neteisėtų kliūčių šalinimą, kaupia su tuo susijusią informaciją ir dokumentus;
2.19. vykdo Departamento direktoriaus nurodymus ir pavedimus, nustatyta tvarka atsako į paklausimus Skyriaus veiklos klausimais;
2.20. Departamento direktoriaus nurodymu per kitus struktūrinius padalinius teikia žiniasklaidos atstovams informaciją Skyriaus veiklos klausimais;
2.21. vykdo įsipareigojimus pagal sutartis ir prižiūri, kaip jie vykdomi;
2.22. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymu ir Savivaldybės tarybos patvirtintomis Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklėmis, kontroliuoja, kaip vykdoma triukšmo prevencija Savivaldybės teritorijoje.