Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, įrašymas į sąrašą Vilniaus miesto savivaldybėje

Paslaugos aprašymas
Teisę į socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 9 straipsnio reikalavimus:
1. gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas; deklaruojamo turto vertė ir gautos pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių (asmens be šeimos grynosios metinės pajamos 5 934 Eur ir turtas 11 997 Eur, dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos 11 739 Eur ir turtas 21 672 Eur, keturių ar daugiau asmenų šeimos vienam asmeniui neturi viršyti 3 354 Eur ir turtas 9 675 Eur);
2. neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma. Socialinis būstas nuomojamas pagal prašymo įregistravimo datą ir laiką.
Teisę į socialinio būsto nuomos sąlygų pagerinimą turi asmenys ir šeimos, gyvenantys savivaldybės išnuomotame socialiniame būste, jeigu jiems išnuomoto socialinio būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba šio straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, arba jeigu jie turi teisę į socialinio būsto nuomos sąlygų pagerinimą pagal šio įstatymo 15 straipsnyje nustatytus socialinio būsto naudingojo ploto normatyvus, arba jeigu asmuo ar šeimos narys tampa neįgaliuoju ir dėl judėjimo ar apsitarnavimo funkcijų sutrikimų jam (šeimai) turi būti nuomojamas specialiai pritaikytas socialinis būstas.
3. Asmenys ir šeimos, su kuriais socialinio būsto nuomos sutartis nutraukta jiems pažeidus socialinio būsto nuomos sutarties sąlygas, teisę į socialinio būsto nuomą įgyja po 5 metų nuo socialinio būsto nuomos sutarties nutraukimo dienos, jeigu savivaldybės taryba nenustato trumpesnio termino.

Deklaruojamo nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinę vertę nustato ir savo interneto svetainėje skelbia valstybės įmonė Registrų centras pagal kiekvienų metų sausio 1 dienos vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose, savivaldybių centruose ir kitose savivaldybių teritorijoje.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą. Užpildytas ir pasirašytas prašymas ir papildomi dokumentai gali būti teikiami SĮ „Vilniaus miesto būstas“ adresu Konstitucijos pr. 3, Vilniuje (23 langelis) arba el. paštu info@vmb.lt.

Paslauga teikiama internetu
Pareiškėjas gali užpildyti prašymo formą SĮ „Vilniaus miesto būstas“ internetinės svetainės savitarnoje www.vmb.lt arba paspaudęs žemiau esantį mygtuką „Prisijungti“. Atkreipiame dėmesį, kad prašymą galima pateikti tik susikūrus naudotojo paskyrą. Tai padaryti galima paspaudus šią nuorodą - registracija

Prašymo įrašyti į eilę socialinio būsto nuomai forma (BP-3)
Prašymo dėl pajamų neįskaitomų į asmens gaunamas pajams forma (BP-6)


Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinis būstas
Paslaugos suteikimo trukmė
30 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Gitana Kinach, tel. 250 0759
Paslaugos vadovas
Jurgita Justynovič, tel. 277 9090
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Asmenys ir šeimos, turintys teisę ir pageidaujantys įsirašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, SĮ „Vilniaus miesto būstas“ pateikia:
1. Prašymą įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą (BP-3 forma). Jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (kortelės, paso) kopiją;
3. Pilnamečių šeimos narių asmens tapatybės dokumentų, santuokos, ištuokos, vaikų gimimo liudijimų kopijas;
4. Neįgalumo lygio pažymą (asmenims iki 18 metų), darbingumo lygio pažymą (nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus), išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos ar neįgaliojo pažymėjimą (senatvės pensijos amžiaus asmenims), išduotą Vilniaus miesto savivaldybės Socialinės paramos skyriaus;
5. Tėvų mirties liudijimus ar įsiteisėjusį teismo sprendimą apie tėvų teisių atėmimą, įsiteisėjusį teismo sprendimą apie nuolatinės globos (rūpybos) nustatymą (našlaičiams ar be tėvų globos likusiems asmenims);
6. Pažymą iš gydymo įstaigos (sergantiems sunkių formų lėtinėmis ligomis);
7. Pažymą apie nuosavybės teise turimas gyvenamąsias patalpas, išduotą VĮ Registro centro, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą, išduotą VĮ Registro centro gyventojų registro bei pažymą apie šeiminę padėtį;
8. Metinę gyventojo (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją už kalendorinius metus (forma FR0001). Gyventojai, laukiantys paramos būstui išsinuomoti, privalo būti deklaravę kalendorinių metų turtą (įskaitant gautas pajamas) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka, t. y. pateikdami VMI deklaraciją iki gegužės 1 d.;
9. Pajamų, kurios, vadovaujantis piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas, sąrašą (pateiktas 6 priedas).

Apie tai, kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys, galite susipažinti SĮ „Vilniaus miesto būstas“ interneto svetainėje www.vmb.lt, kur skelbiama įmonės privatumo politika ir Pranešime klientams apie jų asmens duomenų tvarkymą.
Informacija atnaujinta
2022-03-02 16:35:41