Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, įrašymas į sąrašą Vilniaus miesto savivaldybėje

Paslaugos aprašymas
Teisę į socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 9 straipsnio reikalavimus:
1. gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas; deklaruojamo turto vertė ir gautos pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių (asmens be šeimos grynosios metinės pajamos 5 888 Eur ir turtas 11 904 Eur, dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos 11 648 Eur ir turtas 21 504 Eur, keturių ar daugiau asmenų šeimos vienam asmeniui neturi viršyti 3 328 Eur ir turtas 9 600 Eur);
2. neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma. Socialinis būstas nuomojamas pagal prašymo įregistravimo datą ir laiką.
Teisę į socialinio būsto nuomos sąlygų pagerinimą turi asmenys ir šeimos, gyvenantys savivaldybės išnuomotame socialiniame būste, jeigu jiems išnuomoto socialinio būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba šio straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, arba jeigu jie turi teisę į socialinio būsto nuomos sąlygų pagerinimą pagal šio įstatymo 15 straipsnyje nustatytus socialinio būsto naudingojo ploto normatyvus, arba jeigu asmuo ar šeimos narys tampa neįgaliuoju ir dėl judėjimo ar apsitarnavimo funkcijų sutrikimų jam (šeimai) turi būti nuomojamas specialiai pritaikytas socialinis būstas.
3. Asmenys ir šeimos, su kuriais socialinio būsto nuomos sutartis nutraukta jiems pažeidus socialinio būsto nuomos sutarties sąlygas, teisę į socialinio būsto nuomą įgyja po 5 metų nuo socialinio būsto nuomos sutarties nutraukimo dienos, jeigu savivaldybės taryba nenustato trumpesnio termino.

Deklaruojamo nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinę vertę nustato ir savo interneto svetainėje skelbia valstybės įmonė Registrų centras pagal kiekvienų metų sausio 1 dienos vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose, savivaldybių centruose ir kitose savivaldybių teritorijoje.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį. Užpildytas prašymas ir papildomi dokumentai teikiami SĮ „Vilniaus miesto būstas“ adresu Švitrigailos g. 7, Vilniuje arba el. paštu vilniaus.bustas@vmb.lt.

Paslaugos kategorija
Socialinis būstas
Paslaugos suteikimo trukmė
30 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Gitana Kinach, tel. 250 0759
Paslaugos vadovas
Jurgita Justynovič, tel. 250 0750
Aprašymas klientui
Asmenys ir šeimos, turintys teisę ir pageidaujantys įsirašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, SĮ „Vilniaus miesto būstas“ pateikia:
1. Prašymą įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą (BP-3 forma). Jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (kortelės, paso) kopiją;
3. Pilnamečių šeimos narių asmens tapatybės dokumentų, santuokos, ištuokos, vaikų gimimo liudijimų kopijas;
4. Neįgalumo lygio pažymą (asmenims iki 18 metų), darbingumo lygio pažymą (nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus), išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos ar neįgaliojo pažymėjimą (senatvės pensijos amžiaus asmenims), išduotą Vilniaus miesto savivaldybės Socialinės paramos skyriaus;
5. Tėvų mirties liudijimus ar įsiteisėjusį teismo sprendimą apie tėvų teisių atėmimą, įsiteisėjusį teismo sprendimą apie nuolatinės globos (rūpybos) nustatymą (našlaičiams ar be tėvų globos likusiems asmenims);
6. Pažymą iš gydymo įstaigos (sergantiems sunkių formų lėtinėmis ligomis);
7. Pažymą apie nuosavybės teise turimas gyvenamąsias patalpas, išduotą VĮ Registro centro, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą, išduotą VĮ Registro centro gyventojų registro bei pažymą apie šeiminę padėtį;
8. Metinę gyventojo (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją už kalendorinius metus (forma FR0001). Gyventojai, laukiantys paramos būstui išsinuomoti, privalo būti deklaravę kalendorinių metų turtą (įskaitant gautas pajamas) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka, t. y. pateikdami VMI deklaraciją iki gegužės 1 d.;
9. Pajamų, kurios, vadovaujantis piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas, sąrašą (pateiktas 6 priedas).
10. Visų pilnamečių šeimos narių sutikimus dėl duomenų tikrinimo.

PASTABA. Savivaldybė, gavusi asmens (šeimos atveju – visos šeimos narių) rašytinį sutikimą tvarkyti asmens duomenis, informaciją iš valstybės registrų (apie turimą ar turėtą nuosavybės teise nekilnojamąjį turtą, esantį LR teritorijoje, deklaruotą gyvenamąją vietą) gauna pati.
Informacija atnaujinta
2021-02-24 15:23:29