Būsto pritaikymas neįgaliesiems

Paslaugos aprašymas
Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam nustatytas neįgalumo ar darbingumo, ar specialiųjų poreikių lygis ir:
1. specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir asmuo turi judėjimo sutrikimų arba
2. judėjimo techninės pagalbos priemonių poreikis, arba
3. specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl psichikos ar proto negalios (dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos (Australijos modifikacijos sistema) F kodas).

Būsto pritaikymas – būsto ir jo aplinkos pertvarkymas, keičiant erdves ir (ar) panaudojant įrangą, taip pat paprastasis remontas, atliekant tiesiogiai su būsto pritaikymu neįgaliesiems pagal jų specialiuosius poreikius susijusius statybos darbus.

Gyvenamoji aplinka – nuolydžiai, takeliai, skirti privažiuoti neįgaliojo vežimėliu prie būsto ir (ar) automobilio stovėjimo vietos, esantys prie individualaus ar daugiabučio namo, ar kito statinio, jei būstas yra įrengtas ne gyvenamosios paskirties pastate.

Pareiškėjas –neįgalusis arba jam atstovaujantis asmuo.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę paslaugą.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Martynas Žebuolis, tel. 231 0527
Paslaugos vadovas
Laima Zabulėnaitė, tel. (8 5) 231 0531
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus ar jų patvirtintas kopijas:
1. neįgaliojo asmens ir atstovo, jeigu prašymą ir dokumentus teikia atstovas, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje);
2. Išrašą iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – Forma Nr. 027/a), jei asmeniui yra paskirtos dializės procedūros arba jei kreipiamasi dėl pakartotinio būsto pritaikymo (kai asmeniui dėl pasikeitusios sveikatos būklės ar ugdymosi poreikių reikalingi papildomi būsto pritaikymo darbai);
3. Pažymą ar kitą dokumentą iš ugdymo įstaigos, patvirtinantį, kad asmuo mokosi pagal formaliojo švietimo programas (nurodomas asmens vardas, pavardė, gimimo data, patvirtinimas, kad asmuo mokymosi pagal formaliojo švietimo programą), teikiama tuo atveju jeigu neįgalusis mokos;
4. laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti jam nuosavybės teise priklausantį būstą, jei prašoma pritaikyti būstą neįgaliam asmeniui, kuris nėra to būsto savininkas (nurodomas būsto savininko vardas, pavardė, gimimo data, būsto adresas ir sutikimas leisti pritaikyti jam nuosavybės teise priklausantį būstą), išskyrus atvejį, kai prašoma pritaikyti socialinį ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą;
5. dokumentą, patvirtinantį neįgaliojo asmens atstovavimo pagrindą (pavyzdžiui, gimimo liudijimą, teismo sprendimą (nutartį), įgaliojimą, asmens ar atstovo raštišką sutikimą, kad būsto pritaikymo klausimais asmeniui atstovautų kitas asmuo (nurodomas atstovo ir atstovaujamojo vardas, pavardė, gimimo data), kai asmens vardu prašymą teikia atstovas.
Informacija
Prašymai priimami:
Vilniaus miesto savivaldybės Klientų aptarnavimo centre, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus miesto socialinių paslaugų centro 4 informaciniame langelyje.
Telefonas pasiteirauti: tel. (8 5) 231 0527, 8 646 98418, el. p. martynas.zebuolis@spcentras.lt

Paslauga teikiama ir antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti paštu arba per pasiuntinį į Vilniaus miesto socialinių paslaugų centrą, Kauno g. 3, 01314 Vilnius, el. p. info@spcentras.lt
Prašymus galima pateikti internetu per elektroninę prašymų pateikimo sistemą.

Asmenų aptarnavimo laikas Vilniaus miesto savivaldybės Klientų aptarnavimo centre, Konstitucijos pr. 3:
I-IV - 8.00 -17. 00 val.;
V - 8.00 -15.45 val.;
Prieš šventines dienas dirbame 1 val. trumpiau.
Informacija atnaujinta
2022-03-24 09:53:35