Dienos socialinės globos asmens namuose skyrimas

Paslaugos aprašymas
Dienos socialinė globa asmens namuose – tai asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu jo namuose.

Dienos socialinės globos asmens namuose gavėjais gali būti neįgalūs senyvo amžiaus ir suaugę asmenys, vaikai su negalia, kuriems nustatytas dienos socialinės globos asmens namuose poreikis.

• Paslaugą teikia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius.
• Fizinis asmuo, norintis gauti šią paslaugą, kreipiasi į Vilniaus miesto socialinių paslaugų centrą ir pateikia prašymą šiai paslaugai gauti bei prašyme nurodomus dokumentus.
• Vilniaus miesto socialinių paslaugų centras teikia paslaugos gavėjo dokumentus Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytai Socialinės globos skyrimo komisijai.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė
60 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Vida Bučienė, tel. 211 2660
Paslaugos vadovas
Jūratė Kristina Kasinskienė, tel. 8 686 24536
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas - paraiška socialinėms paslaugoms gauti;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas - pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
3. Įstatyminio atstovo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (vaikui su negalia);
4. Teismo nutartis dėl globos ar rūpybos nustatymo (jei asmeniui nustatyta globa ar rūpyba);
5. Sveikatos priežiūros įstaigų užpildytas medicinos dokumentų išrašas (F027/a) kuriame būtina informacija apie asmens sveikatos būklę, su patvirtinimu, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis.

Šie dokumentai pateikiami, jeigu nėra duomenų registruose:
1. Pažyma apie gyvenamosios vietos deklaraciją;
2. Pažyma apie gaunamas pajamas, įvairaus pobūdžio socialines išmokas;
3. Darbingumo lygio pažyma, išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
4. Pažyma apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį (forma SPS -1) arba nustatytą specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį (forma SPP-2), išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos;
Informacija

Jūsų (Jūsų atstovaujamojo) identifikacinių, kontaktinių bei kitų prašyme nurodytų asmens duomenų valdytoja – Vilniaus miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188710061, adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt);

asmens duomenų tvarkymo tikslas: siekiant išnagrinėti prašymą, parengti teisės aktų projektus dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimo ir pateikti Jums išsamų atsakymą;

asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies c punktu, t. y. vykdant teisinę prievolę;

asmens duomenys bus saugomi: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nustatyta tvarka – ne ilgiau negu 5 metai, kaip tą nustato teisės aktai;

asmens duomenys bus pateikti: ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas teikiančiai įstaigai.

asmens duomenys gali būti pateikti: gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų kaip įrodymai ar kitoms institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka;

Kreipiantis raštu Jūs turite teisę prašyti:
- leisti susipažinti su savo asmens duomenimis;
- juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
- pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, ada@ada.lt).
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūnas, el. p. duomenuapsauga@vilnius.lt.

Prašymai priimami:
Vilniaus miesto socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų namuose skyriuje pagal faktinę gyvenamąją vietą. Socialinių darbuotojų kontaktai pagal aptarnaujamas seniūnijas: https://www.spcentras.lt/kontaktai/socialiniu-paslaugu-namuose-skyrius-seniunijose-pagalbos-i-namus-organizavimas/

Asmenų aptarnavimo laikas:
pirmadieniais - ketvirtadieniais 7.30 - 16.30 val.
penktadieniais 7.30 - 15.15 val.
pietų pertrauka 11.30 - 12.15 val.

Vilniaus miesto savivaldybės Klientų aptarnavimo centre, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus miesto socialinių paslaugų centro 4 informacinis langelis.
Telefonas pasiteirauti: 8 683 83635.

Paslauga teikiama ir antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti paštu arba per pasiuntinį į Vilniaus miesto socialinių paslaugų centrą, Sausio 13-osios g. 10, 04347 Vilnius, el. p. info@spcentras.lt.

Prašymus galima pateikti internetu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (www.spis.lt)
Informacija atnaujinta
2022-06-27 12:22:35