Finansų departamento balanse apskaitomų negyvenamųjų patalpų nuomininkų prašymų dėl leidimo atlikti nuomojamų patalpų kapitalinį remontą ar rekonstrukciją nagrinėjimas

Paslaugos aprašymas
Nuomotojui leidus, nuomininkas gali atlikti nuomojamų patalpų kapitalinį remontą, (rekonstrukciją) nuomininko lėšomis. Leidimų nuomininkams rengti objektui pagerinti reikalingus projektavimo dokumentus ir sudaryti darbų sąmatą, nurodant darbų atlikimo terminus išdavimas vykdomas pagal  Nuomininko nuomos metu privatizavimo objektui (statiniui) pagerinti padarytų išlaidų atlyginimo objekto privatizavimo metu tvarka, patvirtinta   Vilniaus miesto tarybos 2001 m. vasario 28 d sprendimu Nr. 229.
Rekonstravimo (kai nugriaunami, statomi pastato aukštai, jo dalys; keičiamos, šalinamos, stiprinamos laikančiosios konstrukcijos, stogas, išorės sienos, pamatai; keičiamos inžinerinės sistemos bei įranga) ar remonto (kai sutvarkomos ar įrengiamos naujos nelaikančiosios konstrukcijos; keičiami ir dažomi langai, durys, grindys, laiptai ir dėl to užtaisomos angos; dėl remonto darbų įstiklinami balkonai, lodžijos, verandos ir pan.; pakeičiami, modernizuojami inžinerinių sistemų bei įrangos elementai) metu (nepriklausomai nuo to, kas jį atlieka) išsikėlęs iš nuomojamų patalpų, jeigu nusinuomotu turtu negali naudotis (nėra inžinerinių tinklų, bloga pastato (patalpų) techninė būklė ir pan.), nuomininkas gali būti atleidžiamas nuo nuomos mokesčio. Ši sąlyga privalo būti įrašyta Negyvenamųjų pastatų (patalpų) nuomos sutartyje. Kitais nuomojamų patalpų rekonstravimo ar remonto atvejais (neišsikėlus iš visos nuomojamos patalpos) nuomos mokestis mokamas per visą nuomos sutarties galiojimo laiką.
Kai objekto rekonstravimo ar remonto darbai nėra būtini (pagal pastato techninės ekspertizės išvadą ar surašytą patalpų techninės būklės defektinį aktą eksploatacija galima ir be šių darbų), bet nuomininkas atlieka rekonstravimo ar remonto darbus, susijusius su jo veikla, objekto privatizavimo metu gali būti atlyginamos tik tos nuomininko išlaidos, kurios buvo padarytos pastato laikančiosioms konstrukcijoms keisti, šalinti, stiprinti. Išlaidos, padarytos dėl kitų pagerinimų, nuomininko atliktų be nuomotojo raštiško leidimo ir kurie atskiriami be žalos išsinuomotam turtui, objekto (statinio) privatizavimo metu neatlyginamos.
Nuomininko išlaidos, padarytos dėl nuomojamo objekto (statinio) priežiūros (patalpų ir teritorijos tvarkymas; pastato ir jo elementų stebėjimas; numatytą laiką naudotų įrenginių, prietaisų detalių, elementų, tepalų keitimas ir pan.; inžinerinių sistemų profilaktika, įrenginių derinimas, pasirengimas šildymo sezonui ir pan.) ir remonto (stogo ir grindų lopymas; santechnikos prietaiso, radiatoriaus pakeitimas arba prakiurusių vamzdynų remontas; susidėvėjusių apdailos elementų sutvarkymas: iškritusių keraminių plytelių klijavimas; išbyrėjusio tinko taisymas; apmušalų keitimas; langų, durų, grindų, laiptų dažymas, kai jie nekeičiami; išdužusių stiklų pakeitimas ir pan.) darbų bei išlaidos už avarijų, įvykusių nuomojamų patalpų vidaus inžineriniuose tinkluose dėl neatliktų priežiūros ir remonto darbų, pasekmių pašalinimą objekto privatizavimo metu neatlyginamos.
  Nuomininkai, pageidaujantys atlikti nuomojamo objekto (statinio) rekonstravimo ar remonto darbus bei pageidaujantys, kad padarytos išlaidos būtų atlyginamos objekto (statinio) privatizavimo metu, komisijai pateikia šiuos dokumentus: prašymą;  objekto (statinio) techninės ekspertizės išvadas dėl statinio būklės;  žemės sklypo ribų planą, nustatyta tvarka priskirtą prie pastato;  notaro patvirtintą bendrasavininkių sutikimą, jei tokie bendrasavininkiai yra.
 Komisija per 15 darbo dienų išnagrinėja nuomininko pateiktą prašymą bei dokumentus ir priima vieną iš šių sprendimų:  išduoti leidimą nuomininkui rengti objektui (statiniui) pagerinti reikalingus projektavimo dokumentus ir darbų sąmatą, nurodant darbų atlikimo terminus;  išduoti leidimą nuomininkui sudaryti darbų sąmatą, kai objektui (statiniui) pagerinti nereikia projekto; grąžina dokumentus, išskyrus prašymą, kartu su motyvuotu atsisakymu išduoti leidimą nuomininkui rengti objektui (statiniui) pagerinti reikalingus projektavimo dokumentus ir sudaryti darbų sąmatą.
 Nuomininkui įstatymų nustatyta tvarka parengus, suderinus ir patvirtinus objekto (statinio) projektą, atlikus jo privalomą ekspertizę bei sudarius darbų sąmatą ir pateikus šiuos dokumentus komisijai, komisija per 15 darbo dienų išduoda leidimą nuomininkui padaryti išlaidas objektui (statiniui) pagerinti ir patvirtina darbų atlikimo terminą bei numatomų padaryti išlaidų dydį arba grąžina dokumentus su motyvuotu atsakymu.
 Nuomininkas, turėdamas leidimą, kreipiasi į apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybą dėl leidimo objekto (statinio) rekonstravimo ar remonto darbams atlikti.
 Nuomininkas nustatyta tvarka organizuoja baigto rekonstruoti ar remontuoti objekto (statinio) pripažinimą tinkamu naudoti.
Nuomininkas privalo įregistruoti Nekilnojamojo turto registre nuomotojo vardu Apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos pripažinto tinkamu naudoti objektą (statinį) ir dokumentus pateikti nuomotojui.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu ar per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama
Paslaugos suteikimo trukmė
15 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Vilma Lajauskaitė, tel. 211 2441
Paslaugos vykdytojas
Modestas Rudys, tel. 211 2348
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
4. Objekto (statinio) techninės ekspertizės išvados dėl statinio būklės.
5. Žemės sklypo ribų planą, nustatyta tvarka priskirtą prie pastato.
6. Notaro patvirtintą bendrasavininkių sutikimą, jei tokie bendrasavininkiai yra.
Papildoma informacija
Informacija atnaujinta
2019-09-05 11:22:44