Globos (rūpybos) išmokos skyrimas

Paslaugos aprašymas
Gerbiami vilniečiai! Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) veikimo sutrikimų šiuo metu nėra galimybės sklandžiai teikti socialinių išmokų paslaugų (priimti el. prašymų, sprendimų dėl išmokų skyrimo, išsamiai teikti konsultacijų). Problemas šalina sistemos administratoriai (https://www.spis.lt/). Apgailestaujame dėl nepatogumų ir dėkojame Jums už supratingumą.

Vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, šeimynoje ar vaikų globos institucijoje, jo globos (rūpybos) laikotarpiu skiriama ir mokama globos (rūpybos) išmoka:
1) vaikui iki 6 metų – 5,2 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio išmoka per mėnesį (1 BSI – 46 Eur); 5,2 BSI – 239,20 Eur);
2) vaikui nuo 6 iki 12 metų – 6 BSI dydžio išmoka per mėnesį (276 Eur);
3) vaikui nuo 12 iki 18 metų arba iki nepilnametis pripažįstamas emancipuotu ar sudaro santuoką – 6,5 BSI dydžio išmoka per mėnesį (299 Eur);
4) vaikui, kuriam nustatytas neįgalumo lygis, neatsižvelgiant į jo amžių, – 6,5 BSI dydžio išmoka per mėnesį (299 Eur).

Pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, asmeniui, iki jam sukaks 24 metai, skiriama ir mokama 6,5 BSI (299 Eur) dydžio išmoka per mėnesį:
• jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą (įskaitant asmenis, kurių mokymą pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa vykdo profesinio mokymo teikėjai);
• jei studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir profesinio mokymo teikėjų ar aukštojoje mokykloje suteiktų akademinių atostogų dėl ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros laikotarpį);
• mokymosi laikotarpiu tuo atveju, kai yra mirę asmens abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų).

Vaikui (asmeniui), kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo ir (ar) pagal formaliojo profesinio mokymo programas ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą ir kitas paslaugas) bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo teikėjo ar aukštosios mokyklos bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre, mokslo metais skiriama ir mokama:
1) vaikui iki 6 metų – 2,6 BSI dydžio išmoka per mėnesį (119,60 Eur);
2) vaikui nuo 6 iki 12 metų – 3 BSI dydžio išmoka per mėnesį (138 Eur);
3) vaikui nuo 12 iki 18 metų arba iki nepilnametis pripažįstamas emancipuotu ar sudaro santuoką – 3,25 BSI dydžio išmoka per mėnesį (149,50 Eur);
4) vaikui, kuriam nustatytas neįgalumo lygis, neatsižvelgiant į jo amžių, – 3,25 BSI dydžio išmoka per mėnesį (149,50 Eur);
5) asmeniui tuo atveju, kai pasibaigia vaiko globa (rūpyba) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, iki jam sukaks 24 metai, – 3,25 BSI dydžio išmoka per mėnesį (149,50 Eur).

Daugiau informacijos apie šią išmoką Išmokų vaikams įstatymo 11 straipsnyje.Instrukcija, kaip prisijungti prie SPIS

Instrukcija, kaip pateikti prašymą per SPIS
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Sandra Klimavičienė, tel. 243 2291
Paslaugos vadovas
Inga Ylienė, tel. (8 5) 204 3440
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami dokumentai:
1. prašymas (prašymo forma; SP-3(B));
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
4. dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju);
5. šeimynos ar nevyriausybinės vaikų globos institucijos arba valstybės ar savivaldybės vaikų globos institucijos registravimo dokumentas;
6. teismo sprendimas dėl išlaikymo vaikui priteisimo, jeigu vaikui priteistas išlaikymas;
7. pažyma apie praėjusių iki kreipimosi mėnesį ar kreipimosi mėnesį gautą išlaikymą, jeigu išlaikymas priteistas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis (pažyma iš įmonės, įstaigos ar organizacijos, kai išlaikymas mokamas išskaičiuojant iš darbo užmokesčio; pažyma iš Vaikų išlaikymo fondo administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kai vaikas gauna Vaikų išlaikymo fondo išmoką; pašto perlaidos, kai išlaikymas vaikui gaunamas paštu ir kt.);
8. mokyklos pažyma, kai vaikas (asmuo) yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre, jeigu šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose;
9. banko atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitai.
Papildoma informacija
Informacija
Prašymą galima pateikti šiais būdais:
1. paspaudus aukščiau esantį mygtuką „Prisijungti“ prašymą užpildyti sistemoje SPIS;
2. užpildytą ir saugiu el. parašu pasirašytą šiame paslaugos apraše nurodytą prašymo formą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt arba pateikti naudojantis E. pristatymo sistema adresu https://epristatymas.lt/;
3. užpildytą prašymą atsiųsti registruotu paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius;
4. atvykus į Savivaldybės klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3. (I a.).
Konsultacijos ir informacija teikiama tel. 8 700 35545.

Gerbiami vilniečiai! Siekiame ir norime Jus išgirsti, tačiau dėl didelio besikreipiančiųjų srauto bendruoju informacijos telefonu 8 700 35545 ne visuomet galime tai padaryti. Išsamesnės informacijos apie teikiamas paslaugas prašome ieškoti Savivaldybės interneto puslapyje arba kreiptis Socialinių išmokų skyriaus el. paštu sis@vilnius.lt. Dėkojame už supratingumą ir atsiprašome už nepatogumus.


Informacija apie asmens duomenų tvarkymą:
Jūsų (Jūsų atstovaujamojo asmens) identifikacinių, kontaktinių bei kitų prašyme nurodytų asmens duomenų valdytoja – Vilniaus miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188710061, adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt);
asmens duomenų tvarkymo tikslas: siekiant išnagrinėti prašymą dėl globos (rūpybos) išmokos gavimo;
asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies c punktu, t. y. vykdant teisinę prievolę;
asmens duomenys bus saugomi: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nustatyta tvarka – ne ilgiau negu 2 metus;
asmens duomenys bus pateikti: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;
asmens duomenys gali būti pateikti: gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų kaip įrodymai ar kitoms institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka;
Kreipiantis raštu Jūs turite teisę prašyti:
- leisti susipažinti su savo asmens duomenimis;
- juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
- pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, ada@ada.lt).
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūnas, el. p. duomenuapsauga@vilnius.lt.
Informacija atnaujinta
2022-08-09 11:11:23