Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas socialinę riziką patiriantiems bei likusiems be tėvų globos vaikams

Paslaugos aprašymas
Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis vaikui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba netekus tėvų globos. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos vaikams teikiamos vaikų socialinės globos namuose, šeimynose, vaikus globojančiose šeimose. Socialinės globos namuose apgyvendinami vaikai, kuriems nustatytas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos poreikis.

  • Dėl socialinės globos poreikio nustatymo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius kreipiasi į Vilniaus miesto Socialinės paramos centrą.
  • Socialinės globos paslaugų skyrimo socialinės rizikos vaikams bei likusiems be tėvų globos vaikams komisija, įvertinusi vaiko socialinės globos poreikį bei socialinę situaciją, priima sprendimą dėl socialinės globos paslaugų skyrimo. 
  • Vaikui įstaigą, teikiančią trumpalaikę ar ilgalaikę socialinę globą, parenka Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai kartu su Socialinės paramos skyriaus specialistais.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė
60 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Nadežda Buinickienė, tel. 211 2282
Paslaugos vykdytojas
Jurgita Zabotkienė, tel. 211 2231
Reglamentuojantys teisės aktai
1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006-01-19, Nr. X-4931;
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo";
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 "Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“
5. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakymas Nr.A1-179 ,,Dėl socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“
6. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. 56 „Dėl Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo";
7. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-12-03 sprendimas Nr. 1-2160 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;
8. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo";
9. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-12-23 sprendimas Nr. 1-2197 „Dėl socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko bei vaiko su negalia socialinės globos poreikio nustatymo ir socialinės globos paslaugų skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.
Informacija atnaujinta
2019-09-10 15:08:00