Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims

Paslaugos aprašymas
Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Ilgalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos socialinės globos namuose suaugusiems asmenims su negalia, senų žmonių socialinės globos namuose, specializuotuose socialinės globos namuose. Į socialinės globos namus nukreipiami asmenys, kuriems nustatytas ilgalaikės socialinės globos poreikis, reikalinga nuolatinė slauga ir priežiūra ir kuriems teikiamos socialinės paslaugos į namus yra neefektyvios. Teikiančias trumpalaikę ar ilgalaikę socialinę globą socialinės globos įstaigas pasirenka pats socialinės globos gavėjas (globėjas, rūpintojas, kiti teisėti asmens atstovai).
Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.

Įstaigos, teikiančios ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas Vilniaus miesto gyventojams nurodytos šiame puslapyje.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.


Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė
40 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Julija Pileckienė, tel. 211 2196, mob. tel. 868049588
Paslaugos vadovas
Jūratė Kristina Kasinskienė, tel. 8 686 24536
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas – paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija;
3. Neįgaliojo pažymėjimo (neįgalumo lygio pažymos, darbingumo lygio pažymos, pažymos dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo) ir (ar) specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos kopija;
4. Sveikatos priežiūros įstaigos užpildytas medicinos dokumentų išrašas (forma 027/a), kuriame turi būti nurodyta konkreti diagnozė ir informacija apie asmens sveikatos būklę;
5. Gydymo įstaigos pažyma apie prižiūrinčiojo globos reikalingą asmenį sveikatos būklę, siuntimus gydymo procedūroms (operacijoms) atlikti, komandiruočių ar atostogų dokumentus, darbo grafikų išrašus (kopijas) ir kt., jei prašoma skirti trumpalaikės globos paslaugas.

PASTABA. Socialinių paslaugų skyriaus atsakingas darbuotojas gali paprašyti papildomų dokumentų, reikalingų asmens socialinei situacijai įvertinti ar socialinės globos poreikiui pagrįsti.
Informacija

Jūsų (Jūsų atstovaujamojo) identifikacinių, kontaktinių bei kitų prašyme nurodytų asmens duomenų valdytoja – Vilniaus miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188710061, adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt);

asmens duomenų tvarkymo tikslas: siekiant išnagrinėti prašymą, parengti teisės aktų projektus dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimo ir pateikti Jums išsamų atsakymą;

asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies c punktu, t. y. vykdant teisinę prievolę;

asmens duomenys bus saugomi: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nustatyta tvarka – ne ilgiau negu 5 metai, kaip tą nustato teisės aktai;

asmens duomenys bus pateikti: ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas teikiančiai įstaigai.

asmens duomenys gali būti pateikti: gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų kaip įrodymai ar kitoms institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka;

Kreipiantis raštu Jūs turite teisę prašyti:
- leisti susipažinti su savo asmens duomenimis;
- juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
- pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, ada@ada.lt).
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūnas, el. p. duomenuapsauga@vilnius.lt.

Dėl informacijos kreiptis:
Virginija Kerbelienė tel. 211 2658
Julija Pileckienė tel. 211 2196

1. Kas gali padėti parengti dokumentus dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos?
Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos (institucijoje) paslaugų kreipiasi pagal gyvenamąją vietą į Socialinio darbo skyriaus darbuotojus, (pagalbos į namus paslaugas gaunantis asmuo į Socialinių paslaugų namuose skyrių), užpildydamas prašymą - paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma) bei pateikia šiuos dokumentus: asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
• neįgaliojo pažymėjimo (neįgalumo lygio pažymos, darbingumo lygio pažymos, pažymos dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo) ar (ir) specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos kopiją;
• sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (forma 027/a), kuriame turi būti nurodyta konkreti diagnozė ir informacija apie asmens sveikatos būklę;
• gydymo įstaigos pažymą apie prižiūrinčiojo globos reikalingą asmenį sveikatos būklę, siuntimus gydymo procedūroms (operacijoms) atlikti, komandiruočių ar atostogų dokumentus, darbo grafikų išrašus (kopijas) ir kt. jei prašoma skirti trumpalaikės socialinės globos paslaugas.

2. Kaip greitai bus priimtas sprendimas dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos?
Sprendimas dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimo priimamas per 30 kalendorinių d. nuo asmens bylos gavimo Socialinės paramos skyriuje.

Informacija atnaujinta
2022-06-27 12:22:56