Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims

Paslaugos aprašymas
Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Ilgalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos socialinės globos namuose suaugusiems asmenims su negalia, senų žmonių socialinės globos namuose, specializuotuose socialinės globos namuose. Į socialinės globos namus nukreipiami asmenys, kuriems nustatytas ilgalaikės socialinės globos poreikis, reikalinga nuolatinė slauga ir priežiūra ir kuriems teikiamos socialinės paslaugos į namus yra neefektyvios. Teikiančias trumpalaikę ar ilgalaikę socialinę globą socialinės globos įstaigas pasirenka pats socialinės globos gavėjas (globėjas, rūpintojas, kiti teisėti asmens atstovai).

Įstaigos, teikiančios ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas Vilniaus miesto gyventojams nurodytos šiame puslapyje

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.


Paslaugos kategorija
Socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė
60 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Julija Pileckienė, tel. 211 2196, mob. tel. 868049588
Paslaugos vadovas
Nadežda Buinickienė, tel. 211 2282
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas – paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija;
3. Neįgaliojo pažymėjimo (neįgalumo lygio pažymos, darbingumo lygio pažymos, pažymos dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo) ir (ar) specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos kopija;
4. Sveikatos priežiūros įstaigos užpildytas medicinos dokumentų išrašas (forma 027/a), kuriame turi būti nurodyta konkreti diagnozė ir informacija apie asmens sveikatos būklę;
5. Laisvos formos patvirtinimas, kad asmuo nėra pasirašęs išlaikymo iki gyvos galvos (rentos) sutarties ir sutikimas šią informaciją patikrinti;
6. Gydymo įstaigos pažyma apie prižiūrinčiojo globos reikalingą asmenį sveikatos būklę, siuntimus gydymo procedūroms (operacijoms) atlikti, komandiruočių ar atostogų dokumentus, darbo grafikų išrašus (kopijas) ir kt., jei prašoma skirti trumpalaikės globos paslaugas.

PASTABA. Socialinių paslaugų skyriaus atsakingas darbuotojas gali paprašyti papildomų dokumentų, reikalingų asmens socialinei situacijai įvertinti ar socialinės globos poreikiui pagrįsti.
Reglamentuojantys teisės aktai
1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006-01-19 Nr. X-493;
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“;
3. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006-01-19, Nr. X-4931;
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo";
5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo";
6. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo";
7. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-12-03 sprendimas Nr. 1-2160 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;
8. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-03 įsakymas Nr. 30-2631 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo".
9. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-06-05 įsakymas Nr. 30-1344 „Dėl socialinės globos skyrimo komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Informacija
Dėl informacijos kreiptis:
Virginija Kerbelienė tel. 211 2658
Julija Pileckienė tel. 211 2196

1. Kas gali padėti parengti dokumentus dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos?
Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos (institucijoje) paslaugų kreipiasi pagal gyvenamąją vietą į Socialinio darbo skyriaus darbuotojus, (pagalbos į namus paslaugas gaunantis asmuo į Socialinių paslaugų namuose skyrių), užpildydamas prašymą - paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma) bei pateikia šiuos dokumentus: asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
• neįgaliojo pažymėjimo (neįgalumo lygio pažymos, darbingumo lygio pažymos, pažymos dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo) ar (ir) specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos kopiją;
• sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (forma 027/a), kuriame turi būti nurodyta konkreti diagnozė ir informacija apie asmens sveikatos būklę;
• gydymo įstaigos pažymą apie prižiūrinčiojo globos reikalingą asmenį sveikatos būklę, siuntimus gydymo procedūroms (operacijoms) atlikti, komandiruočių ar atostogų dokumentus, darbo grafikų išrašus (kopijas) ir kt. jei prašoma skirti trumpalaikės socialinės globos paslaugas.

2. Kaip greitai bus priimtas sprendimas dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos?
Sprendimas dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimo priimamas per 30 kalendorinių d. nuo asmens bylos gavimo Socialinės paramos skyriuje.

Informacija atnaujinta
2021-06-22 14:17:12