Įrašymo į norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą, organizavimas

Paslaugos aprašymas
Įvaikinimas – procesas, kurio metu be tėvų globos likusiam vaikui panaikinamos tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės ir pareigos su tėvais ir giminaičiais pagal kilmę ir sukuriamos tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės ir pareigos su įtėviais bei jų giminaičiais kaip giminaičiams pagal kilmę. Įvaikintojai laikomi vaiko tėvais pagal įstatymą. Įvaikintam vaikui gali būti suteikta įtėvių pavardė, keičiamas vardas. Įvaikinimas negali būti atšauktas ar panaikintas.

Asmenys, turintys teisę įvaikinti:
• esantys pilnamečiai, bet ne vyresni nei penkiasdešimt metų;
• esantys susituokę;
• nebuvo teismo pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais;
• jiems nėra ir nebuvo apribota tėvų valdžia;
• jei jie buvo vaiko globėjais (rūpintojais), globa nebuvo panaikinta dėl jų kaltės;
• yra tvirtai apsisprendę įvaikinti vaiką;
• neserga tam tikromis ligomis. Jų sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 402/A1-152 „Dėl medicininių kontraindikacijų, kurioms esant asmenys negali būti įvaikintojai, sąrašo patvirtinimo“.

Galimos išimtys:
Jei asmenys yra vyresni nei 50 metų, jiems galėtų būti leista įvaikinti, jei:
• vienas iš sutuoktinių neviršija įstatymo nustatytos ribos;
• nori įvaikinti vyresnius nei šešerių metų amžiaus vaikus;
• vaikas, kurį norima įvaikinti, ilgą laiką buvo globojamas jų šeimoje.

Jei yra nesusituokę, jiems galėtų būti leista įvaikinti, jei:
• atestuotas socialinis darbuotojas teigiamai įvertintų jų pasirengimą vienam auginti įvaikintą vaiką;
• ilgą laiką globojo vaiką, kurį norima įvaikinti.

Asmenys, kurie negali tapti įvaikintojais:
• nesusituokę asmenys to paties vaiko įvaikinti negali;
• teismo pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais;
• asmenys, kuriems yra apribota tėvų valdžia, buvę vaiko globėjai, jei globa buvo panaikinta dėl jų kaltės;
• dėl medicininių kontraindikacijų (ligų sąrašas patvirtintas Vyriausybės).

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Vaikų teisių apsauga
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Lina Juškevičienė tel. 211 2557
Paslaugos vykdytojas
Lina Pupelienė tel. 211 2730
Aprašymas interesantui
Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, norintys įvaikinti Lietuvos Respublikoje (toliau – Lietuvos piliečiai) nuolat gyvenantį vaiką, savo deklaruotos gyvenamosios vietos Vaiko teisių apsaugos skyriui pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą įvaikinti, kuriame nurodomi duomenys apie norintį įvaikinti asmenį (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data ir vieta, gyvenamoji vieta, darbovietė, šeiminė ir materialinė padėtis) ir jo šeimos narius, pageidaujamų įvaikinti vaikų skaičius, amžius, lytis, sveikatos būklė, taip pat įvaikinimo motyvai (forma pridedama);
2. Pareiškėjo tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Santuokos liudijimo kopija, jeigu asmuo susituokęs; teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo arba ištuokos liudijimo kopija, jeigu asmuo išsituokęs; teismo sprendimo dėl santuokos pripažinimo negaliojančia kopija, jeigu teismas santuoką pripažino negaliojančia; teismo sprendimo dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium kopija, jeigu yra teismo sprendimas dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium; sutuoktinio mirties liudijimo kopiją, jeigu asmuo yra našlys (našlė);
4. Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 046/a);
5. Sutuoktinio rašytinį sutikimą įvaikinti, kai vaiką nori įvaikinti vienas iš sutuoktinių (forma pridedama). Kito sutuoktinio sutikimo įvaikinti nereikalaujama, jeigu teismas yra priėmęs sprendimą dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium arba sutuoktinis paskelbtas nežinia kur esančiu ar pripažintas neveiksniu. Šiuo atveju pateikiama teismo sprendimo kopija;
6. Dokumentus apie šeimos gaunamas pajamas;
7. Pažymą apie šeimos gyvenamąsias patalpas (Nekilnojamojo turto registro išduotą pažymėjimą apie įregistruotą nekilnojamą turtą arba nuomos sutartis).

Papildomi dokumentai:
● Dėl pažymos gavimo apie fizinio asmens ir kartu gyvenančių kitų fizinių asmenų teistumą už tyčinius nusikaltimus, reikia kreiptis į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos;
● Dėl pažymos apie administracinių teisės pažeidimų padarymą, reikia kreiptis į teritorinę policijos įstaigą.

Vaiko teisių apsaugos skyrius (toliau – Skyrius), gavęs šiuos dokumentus (bet negavus papildomų dokumentų) kreipiasi į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos su prašymu išduoti pažymas apie norinčių įvaikinti Lietuvos piliečius, ir faktiškai kartu su jais gyvenančių asmenų teistumą, taip pat į teritorinę policijos įstaigą pagal norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių gyvenamąją vietą dėl informacijos apie jų padarytus administracinius teisės pažeidimus; ištiria pareiškėjo, norinčio įvaikinti buities ir gyvenimo sąlygas ir surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą.
Skyrius gavęs nurodytas pažymas ir informaciją, per 5 darbo dienas informuoja Lietuvos piliečius apie organizuojamą jų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimą. Pasirengimo įvaikinti metu globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (toliau –GIMK) atestuotas socialinis darbuotojas siekia išsiaiškinti įvaikinimo motyvus bei sužinoti kartu su Lietuvos piliečiu gyvenančių asmenų nuomonę apie įvaikinimą. Mokymai trunka apie 3 mėnesius išimtinais atvejais (pvz., kai trūksta informacijos išvadai parengti, rengiami papildomi susitikimai su šeima.) apie 4 mėnesius.
Tuomet GIMK atestuoti socialiniai darbuotojai parengia išvadą dėl pareiškėjo pasirengimo įvaikinti vaiką. Esant teigiamai GIMK atestuoto socialinio darbuotojo išvadai dėl pasirengimo įvaikinti, jos kopija ir pareiškėjo pateikti dokumentai siunčiami Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba), kuri įtraukia Lietuvos piliečius į norinčiųjų įvaikinti asmenų apskaitą.
Atsižvelgdama į pareiškėjų prašyme nurodytus pageidavimus, Tarnyba per pareiškėjų gyvenamosios vietos Vaiko teisių apsaugos skyrių pasiūlo galimą įvaikinti vaiką/us. Pareiškėjai turi teisę susipažinti tik su Tarnybos informaciniame rašte nurodytu vaiku/ais. Pareiškėjui pateikiami duomenys apie vaiko gimimo datą ir vietą, dabartinę vaiko gyvenamąją vietą, jo tėvus bei artimus giminaičius, sveikatą, vystymąsi. Jei pareiškėjas sutinka įvaikinti pasiūlytą vaiką, pareiškėjas patvirtina tai raštu. Jei pareiškėjas atsisako – patvirtina, tai raštu ir nurodo tokio sprendimo motyvus. Atsisakius įvaikinti siūlomą vaiką, Tarnyba turi teisę kreiptis į Skyrių dėl pakartotinio pasirengimo įvaikinti vaiką įvertinimo.
Pareiškėjas nusprendęs įvaikinti pasiūlytą vaiką, kreipiasi į savo arba įvaikinamo vaiko gyvenamosios vietos apylinkės teismą su pareiškimu leisti įvaikinti vaiką ir pateikia teismui reikiamus dokumentus. Pareiškimo turinio ir pateikiamų dokumentų reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodeksas.