Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas

Paslaugos aprašymas
Gerbiami vilniečiai! Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) veikimo sutrikimų šiuo metu nėra galimybės sklandžiai teikti socialinių išmokų paslaugų (priimti el. prašymų, sprendimų dėl išmokų skyrimo, išsamiai teikti konsultacijų). Problemas šalina sistemos administratoriai (https://www.spis.lt/). Apgailestaujame dėl nepatogumų ir dėkojame Jums už supratingumą.

Auginančiam vaiką vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų) (įtėvių) ar vaiko globėjui, kai vaikas gimė, buvo įvaikintas ar vaikui nustatyta globa iki asmens mokymosi ar studijų pradžios, mokymosi ar studijų laikotarpiu ar per 12 mėnesių po mokymosi ar studijų baigimo dienos skiriama 6 bazinių socialinių išmokų (BSI – 46 Eur) dydžio išmoka (276 Eur) besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai nuo vaiko gimimo dienos iki jam sukaks 2 metai, jeigu pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą jis neturi (neturėjo) teisės gauti vaiko priežiūros išmokos, ir:
 • mokosi (mokėsi) pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą (įskaitant asmenis, kurių mokymą pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa vykdo profesinio mokymo teikėjai);
 • ar
 • studijuoja (studijavo) aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą arba doktorantūroje ar rezidentūroje (įskaitant ir profesinio mokymo teikėjų ar aukštojoje mokykloje suteiktų akademinių atostogų dėl ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros laikotarpį).
 • Tais atvejais, kai vaikas gimė, buvo įvaikintas ar vaikui nustatyta globa iki asmens mokymosi ar studijų pradžios, ši išmoka mokama nuo asmens mokymosi ar studijų pradžios, iki vaikui sukaks 2 metai, o kai vaikas gimė, buvo įvaikintas ar vaikui nustatyta globa asmens mokymosi ar studijų laikotarpiu ar per 12 mėnesių po mokymosi ar studijų baigimo dienos, – nuo vaiko gimimo dienos, iki vaikui sukaks 2 metai.

  Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai neskiriama, jei kitam iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjui, ar vienam iš vaiko senelių už tą patį vaiką yra paskirta ar už visą priklausiusį laikotarpį buvo išmokėta vaiko priežiūros išmoka pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą, arba už tą patį vaiką paskirta išmoka įvaikinus vaiką.

  Dėl šios išmokos gali kreiptis tie asmenys, kurie gyvenamąją vietą deklaravę Vilniaus miesto savivaldybėje arba joje yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, arba nedeklaravę gyvenamosios vietos, bet faktiškai gyvena Vilniuje.

  Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.

  Paslauga teikiama internetu
  Paslaugos kategorija
  Socialinės išmokos
  Paslaugos suteikimo trukmė
  30 d.
  Paslaugos gavėjas
  Fizinis asmuo
  Atsakingas dalinys
  Paslaugos vykdytojas
  Inesa Kaktavičienė, tel. 2042168
  Paslaugos vadovas
  Diana Leonavičienė, tel. 204 2166
  Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
  Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami dokumentai:
  1. prašymas (prašymo forma: SP-3(A));
  2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  3. jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  4. jeigu prašymą ir dokumentus teikia asmuo, pripažintas ribotai veiksniu šioje srityje – dokumentus, patvirtinančius rūpybos nustatymą ir rūpintojo paskyrimą, rūpintojo sutikimas dėl asmens kreipimosi skirti išmoką besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai;
  5. dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju;
  6. vaiko gimimo faktą patvirtinantis dokumentas, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
  7. mokymo įstaigos pažyma, jei asmeniui (vaikui) akademines atostogas mokymo įstaiga suteikė dėl ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros;
  8. mokymo įstaigos pažyma, kad asmuo mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bendrojo ugdymo programą kartu su formaliojo profesinio mokymo programa, formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą, doktorantūroje ar medicinos rezidentūroje, arba, baigus mokslus ar studijas, mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantį dokumentą, jeigu duomenų apie mokymąsi nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;
  9. įsiteisėjęs teismo sprendimas įvaikinti;
  10. banko sąskaitos rekvizitai.
  Informacija
  Prašymą galima pateikti šiais būdais:
  1. paspaudus aukščiau esantį mygtuką „Prisijungti“ prašymą užpildyti sistemoje SPIS;
  2. užpildytą ir saugiu el. parašu pasirašytą šiame paslaugos apraše nurodytą prašymo formą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt arba pateikti naudojantis E. pristatymo sistema adresu https://epristatymas.lt/;
  3. užpildytą prašymą atsiųsti registruotu paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius;
  4. atvykus į Savivaldybės klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3. (I a.).
  Konsultacijos ir informacija teikiama tel. 8 700 35545.

  Gerbiami vilniečiai! Siekiame ir norime Jus išgirsti, tačiau dėl didelio besikreipiančiųjų srauto bendruoju informacijos telefonu 8 700 35545 ne visuomet galime tai padaryti. Išsamesnės informacijos apie teikiamas paslaugas prašome ieškoti Savivaldybės interneto puslapyje arba kreiptis Socialinių išmokų skyriaus el. paštu sis@vilnius.lt. Dėkojame už supratingumą ir atsiprašome už nepatogumus.


  Informacija apie asmens duomenų tvarkymą:
  Jūsų (Jūsų atstovaujamojo asmens) identifikacinių, kontaktinių bei kitų prašyme nurodytų asmens duomenų valdytoja – Vilniaus miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188710061, adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt);
  asmens duomenų tvarkymo tikslas: siekiant išnagrinėti prašymą dėl išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai gavimo;
  asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies c punktu, t. y. vykdant teisinę prievolę;
  asmens duomenys bus saugomi: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nustatyta tvarka – ne ilgiau negu 2 metus;
  asmens duomenys bus pateikti: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;
  asmens duomenys gali būti pateikti: gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų kaip įrodymai ar kitoms institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka;
  Kreipiantis raštu Jūs turite teisę prašyti:
  - leisti susipažinti su savo asmens duomenimis;
  - juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
  - pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, ada@ada.lt).
  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūnas, el. p. duomenuapsauga@vilnius.lt.
  Informacija atnaujinta
  2022-08-09 11:13:33