Išvados dėl fizinio asmens tinkamumo priimti institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką laikinai svečiuotis rengimas

Paslaugos aprašymas
Vaiko išleidimo laikinai svečiuotis sąlygos yra šios:
• Pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį gali laikinai svečiuotis ne jaunesnis kaip 5 metų vaikas, pas užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį – ne jaunesnis kaip 7 metų vaikas, išskyrus atvejus, kai vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas giminaičius, arba siekiant neišskirti brolių ir seserų, bet ne jaunesnių kaip 3 metų; • Vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį pagal sutartį dėl Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį, bet ne ilgiau kaip 1 metams, įskaitant ir sutarties pratęsimo laikotarpį; • Vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas nuolat užsienio valstybėje gyvenantį vaiko giminaitį pagal sutartį dėl Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesiams, įskaitant ir sutarties pratęsimo laikotarpį; • Vaiko išleidimas laikinai svečiuotis turi būti derinamas su vaiko mokymusi, gydymusi ir kitomis vaiko interesus atitinkančiomis sąlygomis.

Vaiką draudžiama išleisti laikinai svečiuotis pas asmenį, kuris:
• neturi dvidešimt vienerių metų, išskyrus artimus giminaičius; • pripažintas neveiksniu arba ribotai veiksniu; • nuo kurio buvo atskirtas vaikas; • kuriam yra ar buvo apribota tėvų valdžia; • jeigu anksčiau jo, kaip vaiko globėjo (rūpintojo), įgaliojimai buvo nutraukti dėl jo kaltės; • teistas už tyčinius nusikaltimus; • sulaukęs šešiasdešimt penkerių metų arba vyresnis, išskyrus artimąjį giminaitį, jei jis nori priimti laikinai svečiuotis jaunesnį kaip dešimties metų vaiką; • sergantis chronišku alkoholizmu, narkomanija, psichinėmis ar kitomis ligomis, kurių sąrašą tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija; • įrašytas į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, išskyrus vaiko tėvus, apskaitą.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Vaikų teisių apsauga
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Lina Juškevičienė tel. 211 2557
Paslaugos vykdytojas
Lina Pupelienė tel. 211 2730
Aprašymas interesantui
Fizinis asmuo, ketinantis priimti laikinai svečiuotis vaiką globojamą (rūpinamą) institucijoje, pateikia Vaiko teisių apsaugos skyriui šiuos dokumentus:
1. Rašytinį prašymą dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis (forma pridedama);
2. Pareiškėjo tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 046/a).

Vaiko teisių apsaugos skyrius, gavęs nurodytus dokumentus išsiaiškina, ar fizinis asmuo nėra priskirtinas draudžiamų išleisti laikinai svečiuotis asmenų grupei; kreipiasi teisės aktų nustatyta tvarka į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl pažymos apie fizinio asmens teistumą gavimo, o į teritorinės policijos įstaigą dėl pažymos gavimo apie administracinių teisės pažeidimus.

Tuomet Vaiko teisių apsaugos skyrius išsiaiškina:
• fizinio asmens buities ir gyvenimo sąlygas;
• fizinio asmens galimybes tenkinti vaiko poreikius;
• ar kartu su fiziniu asmeniu gyvenantys asmenys sutinka, kad vaikas laikinai svečiuotųsi (forma pridedama).

Vaiko teisių apsaugos skyrius surašo išvadą apie fizinio asmens tinkamumą priimti vaiką laikinai svečiuotis ir ją pateikia fiziniam asmeniui, o kopiją – vaiko globėjui (rūpintojui).

Vaiko teisių apsaugos skyrius:
• Priėmęs teigiamą išvadą, pateikia fiziniam asmeniui vaiko globėjų (rūpintojų) sąrašą, jeigu fizinis asmuo nesikreipė dėl konkretaus vaiko;
• Priėmęs neigiamą išvadą dėl vaiko priėmimo laikinai svečiuotis, apie sprendimo priežastis raštu informuoja fizinį asmenį.

Fizinis asmuo, gavęs neigiamą išvadą dėl vaiko priėmimo laikinai svečiuotis, gali pakartotinai kreiptis dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis, tik išnykus Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadoje nurodytoms priežastims.
Fizinis asmuo, gavęs Vaiko teisių apsaugos skyriaus teigiamą išvadą apie jo tinkamumą priimti vaiką laikinai svečiuotis, kreipiasi į pasirinktą vaiko globėją (rūpintoją).

Vaiko globėjas (rūpintojas):
• Pasiūlo fiziniam asmeniui vaiką, jeigu fizinis asmuo nesikreipė dėl konkretaus vaiko, kurio poreikius jis sugebėtų geriausiai užtikrinti;
• Pateikia vaiko globos (rūpybos) vietos ir fizinio asmens gyvenamosios vietos Vaiko teisių apsaugos skyriams sutarties dėl Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį kopijas.