Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėje išdavimas

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama juridiniams asmenims, norintiems įrengti prekybos (paslaugų teikimo) paskirties objektus, kurių statybai ir įrengimui pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymą neprivaloma gauti statybą leidžiančių dokumentų ir vykdyti mažmeninę prekybą bei paslaugų teikimą lauko kavinėse. Jeigu kreipiasi fizinis asmuo įmonės vardu, turi būti pridedamas įgaliojimas.
Paslaugą teikia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Licencijavimo ir leidimų skyrius kartu su Vyriausiojo miesto architekto skyriumi.
Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėje (toliau – Leidimas) išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.
Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Leidimas išduodamas juridiniam ar fiziniam asmeniui (toliau – asmuo). Asmuo, prašymą išduoti Leidimą pateikia tik elektroniniu būdu, užpildęs elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauna elektroninę administracinę paslaugą.
Leidimas, išduotas Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ ir paskelbtas Licencijų informacinėje sistemoje, laikomas išduotu. Asmeniui, pirmą kartą per kalendorinius metus išduodant leidimą, nustatomas ne trumpesnis kaip 5 mėnesių veiklos terminas, o pratęsiant lauko kavinės veiklą tais pačiais metais, nustatomas ne trumpesnis kaip 1 mėnesis.
Duomenis apie išduotus leidimus, kurie teikiami Licencijų informacinėje sistemoje, galite rasti paspaudę šią nuorodą – www.licencijavimas.lt

Lauko kavinių žemėlapis pateikiamas puslapyje maps.vilnius.lt/kavines

Lauko kavinės teritorijoje veikla gali būti laikinai ribojama miesto renginių metu, todėl asmuo, norintis gauti ar gavęs Leidimą ir pradėjęs veiklą lauko kavinėje, privalo stebėti papildomą informaciją apie mieste planuojamus organizuoti renginius ir jų vietas paspaudęs šią nuorodą – vilnius.lt/lt/savivaldybe/saugus-miestas/renginiu-kalendorius/. Visa lauko kavinės įranga renginių metu privalo būti laikinai pašalinta iš lauko kavinės teritorijos.

Daugiau informacijos Jums suteiks:
Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Miestovaizdžio poskyrio specialistės (lauko kavinės teritorijos schemos rengimo, lauko kavinės ploto ir kt. reikalavimų klausimais):
Ramunė Vitkauskienė, tel. (8 5) 211 2524, el. p. ramune.vitkauskiene@vilnius.lt
Indra Bieliūnaitė, tel. (8 5) 211 2836, el. p. indra.bieliunaite@vilnius.lt

Licencijavimo ir leidimų skyriaus specialistės (lauko kavinėje leidimo išdavimo ir vietinės rinkliavos mokėjimo klausimais):
Eglė Sadaunykienė, tel. (8 5) 211 2270, el. p. egle.sadaunykiene@vilnius.lt
Vida Kutko, tel. (8 5) 211 2283, el. p. vida.kutko@vilnius.lt


Pasirinkite atvejį:

1. Noriu įrengti lauko kavinę, kai turiu:
- lauko kavinės prie maitinimo paslaugas teikiančio asmens patalpų projektą;
- ar Lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo sutartį su Savivaldybe;
- ar kreipiuosi dėl leidimo pakartotinai tais pačiais metais


2. Noriu įrengti lauko kavinę atrankos būdu (aikštėse, skveruose, parkuose ne prie maitinimo paslaugas teikiančio asmens patalpų ir gatvių važiuojamosiose dalyse), kai neturiu Lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo sutarties su Savivaldybe ar lauko kavinės projekto (Prašymai buvo priimami iki 2021-04-12 9.00 val.)

3. Noriu įrengti naują lauko kavinę prie maitinimo paslaugas teikiančio asmens patalpų (lauko kavinės projekto neturiu)


Paslaugos kategorija
Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Paslaugos vadovas
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
1. Leidimai prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėje išduodami, jeigu bus prekiaujama:
1.1. lauko kavinėje prie maitinimo paslaugas teikiančio asmens patalpų;
1.2. lauko kavinėje, įrengiamoje atrankos būdu pagal Savivaldybės administracijos parengtą prekybos vietos schemą;
1.3. lauko kavinėje, įrengiamoje Savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens įsakymu nustatytoje vietoje (ne prie viešojo maitinimo paslaugas teikiančio asmens patalpų) nuo lapkričio 1 dienos iki kovo 31 dienos arba konkurso tvarka laimėtoje vietoje prekiauti ar teikti įvairias paslaugas (taip pat ir maitinimo).
2. Asmuo, norintis gauti Leidimą prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėje, Savivaldybės administracijai pateikia užpildytą elektroninę paslaugos užsakymo formą, kurioje nurodoma:
2.1. juridinio asmens – pavadinimas, kodas, adresas, atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas;
2.2. fizinio asmens – vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, elektroninis paštas;
2.3. maitinimo vietos pavadinimas (prekės ženklas);
2.4. stacionarios maitinimo vietos adresas;
2.5. pageidaujama lauko kavinės vieta (adresas);
2.6. pageidaujamas lauko kavinės plotas (kv. m);
2.7. pageidaujamas lauko kavinės veiklos terminas (pirmą kartą per kalendorinius metus laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 5 mėnesiai, o po to, pratęsiant veiklą, ne trumpiau kaip
1 mėnesis).
3. Asmuo, norintis gauti Leidimą prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėje įrengiamoje atrankos būdu, prašyme papildomai nurodo:
3.1. stacionarių maitinimo patalpų plotą (kv. m);
3.2. atstumą nuo pageidaujamos lauko kavinės iki durų į stacionarias maitinimo patalpas (m);
3.3. informaciją apie turimos lauko kavinės plotą prie stacionarių maitinimo patalpų ir (ar) kitoje vietoje;
3.4. turimos lauko kavinės sutarties su Savivaldybės administracija datą ir numerį.
4. Vyriausiojo miesto architekto skyriaus (toliau – VMAS) Miestovaizdžio poskyris, pagal kompetenciją išnagrinėja asmens prašymą ir lauko kavinės įrengimo galimybes pageidaujamoje vietoje ir, atsižvelgęs į VMAS Kultūros paveldo apsaugos, Detaliojo planavimo ir architektūros bei Projektų patikrinimo poskyrių, Eismo organizavimo ir Infrastruktūros skyrių išvadas (pagal kuruojamas sritis), organizuoja lauko kavinės teritorijos schemos (su tiksliu kavinės plotu) parengimą. Parengta lauko kavinės teritorijos schema dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ perduodama Licencijavimo ir leidimų skyriaus Verslo poskyriui (toliau – Verslo poskyris), kuris informuoja asmenį dėl vietinės rinkliavos įmokos dydžio ir mokėjimo procedūrų. Verslo poskyris, patikrinęs asmens sumokėtą vietinės rinkliavos įmoką už Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėje išdavimą, pateiktus dokumentus ir informaciją, išduoda Leidimą. Informacija apie lauko kavinių teritorijų schemas ir išduotus leidimus skelbiama Savivaldybės interneto svetainės skilties „Žemėlapiai“ nuorodoje „Lauko kavinės“.

Paslaugos vykdytojai:
Ramunė Vitkauskienė, tel. (8 5) 211 2524 (lauko kavinės teritorijos schemos rengimas)
Indra Bieliūnaitė, tel. (8 5) 211 2836 (lauko kavinės teritorijos schemos rengimas)
Eglė Sadaunykienė, tel. (8 5) 211 2270 (lauko kavinės atrankos būdu ir (ar) su Savivaldybe turint galiojančias sutartis)
Vida Kutko, tel. (8 5) 211 2283 (lauko kavinės prie maitinimo paslaugas teikiančio asmenų patalpų)
Reglamentuojantys teisės aktai
1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 1996-03-19 Nr. I-1240
2. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013-07-10 sprendimas Nr. 1-1312 „Dėl prekybos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo“
3. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, 1994-12-22 Nr. I-733
5. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012-06-20 sprendimas Nr. 1-652 „Dėl Vilniaus senamiesčio tvarkybos rekomendacijų tvirtinimo“
6. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-01-29 sprendimas Nr. 1-1657 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatų tvirtinimo“
7. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011-11-23 sprendimas Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“
8. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-21 įsakymas Nr. 30-157/20 „Dėl leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“
9. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-11 įsakymas Nr. 30-2842/20 „Dėl paramos socialinės infrastruktūros plėtrai mokesčio netaikymo“
10. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-02 įsakymas Nr. 30-413/21 „Dėl reikalavimų lauko kavinėms Vilniuje nustatymo“
11. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-04-12 įsakymas Nr. 30-975/21 „Dėl lauko kavinių prekybos be leidimų vietų tvirtinimo“
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas
Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Gavėjo kodas
188710061
Bankai

(Sąskaitos numeris - Banko pavadinimas)

LT644010051003609875 - Luminor Bank AB

LT897044060008071612 - AB SEB bankas

Paslaugos kaina
Mėnesinė rinkliava už Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėje išdavimą pagal vietinės rinkliavos zonas:
• 1. pirmoje zonoje – 5 (penki) Eur už 1 kv. m;
• 2. antroje zonoje – 3 (trys) Eur už 1 kv. m;
• 3. trečioje zonoje – 1 (vienas) Eur už 1 kv. m.

Zonų, kuriose taikoma vietinė rinkliava už prekybą ar paslaugų teikimą viešosiose vietose, ribos:
• 1. Pirmoji zona (istorinis centras Senamiesčio seniūnijoje).
• 2. Antroji zona (dalis Naujamiesčio, Šnipiškių ir Žirmūnų seniūnijų).
• 3. Trečioji zona (visa Vilniaus miesto teritorija, išskyrus pirmosios ir antrosios zonų teritorijas).
• 4. Pirmoji, antroji ir trečioji zonos nurodytos Vilniaus miesto vietinės rinkliavos už prekybos ir paslaugų teikimą viešosiose vietose zonų schemoje.
Informacija
Apskundimo tvarka:
Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Savivaldybės administracijos direktoriui (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.
Informacija atnaujinta
2021-07-27 14:17:56