Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėje išdavimas

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama juridiniams asmenims, norintiems įrengti prekybos (paslaugų teikimo) paskirties objektus, kurių statybai ir įrengimui pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymą neprivaloma gauti statybą leidžiančių dokumentų ir vykdyti mažmeninę prekybą bei paslaugų teikimą lauko kavinėse. Jeigu kreipiasi fizinis asmuo įmonės vardu, turi būti pridedamas įgaliojimas.
Paslaugą teikia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Licencijavimo ir leidimų skyrius kartu su Miestovaizdžio skyriumi.
Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėje (toliau – Leidimas) išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.
Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Leidimas išduodamas juridiniam ar fiziniam asmeniui (toliau – asmuo). Asmuo, prašymą išduoti Leidimą pateikia tik elektroniniu būdu, užpildęs elektroninę paslaugos užsakymo formą ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius ir ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas nuo Leidimo galiojimo pradžios ir gauna elektroninę administracinę paslaugą.
Leidimas, išduotas Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ ir paskelbtas Licencijų informacinėje sistemoje, laikomas išduotu. Asmeniui, pirmą kartą per kalendorinius metus išduodant leidimą, nustatomas ne trumpesnis kaip 5 mėnesių veiklos terminas, o pratęsiant lauko kavinės veiklą tais pačiais metais, nustatomas ne trumpesnis kaip 1 mėnesis.

Asmuo, gavęs Leidimą, lauko kavinę privalo įrengti pagal Savivaldybės administracijos parengtą lauko kavinės teritorijos schemą (toliau – LK schema), vadovaudamasis Reikalavimais lauko kavinėms Vilniuje (toliau – Reikalavimai) : https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ef554fe07b5e11eb9601893677bfd7d8.

LK schemos kartu su Leidimų duomenimis skelbiamos Vilniaus miesto atvirų duomenų žemėlapyje: https://maps.vilnius.lt/kavines#layers.

Atkreipiame dėmesį, kad visa galima lauko kavinės įranga (Reikalavimų 3 p.): baldai, denginiai (ir jų konstrukcijos), taip pat apšvietimui skirti įrenginiai, atitvarai (vazonai su želdiniais, dekoratyvinės tvorelės ar kita kavinės teritorijos atribojimui skirta įranga), pakylos ir aptarnavimo blokai (jei juos galima įrengti) turi tilpti lauko kavinei skirtame plote, kurio ribos nurodytos LK schemoje, ir turi būti įrengta netvirtinant prie esamų dangų, gatvės inžinerinių įrenginių, želdinių, statinių ar pastatų fasadų.

Duomenis apie išduotus leidimus, kurie teikiami Licencijų informacinėje sistemoje, galite rasti paspaudę šią nuorodą – www.licencijavimas.lt

Lauko kavinių žemėlapis pateikiamas puslapyje maps.vilnius.lt/kavines

Dėmesio. Kavinių, barų ar restoranų savininkai buvo kviečiami nuotoliniu būdu (t. y. užsakyti paslaugą internetu – prašymo forma Nr. 2) kreiptis nuo 2023 m. gegužės 5 d. 9.00 val. iki 2023 m. gegužės 15 d. 9.00 val. dėl konkrečių savivaldybės nurodytų lauko kavinių vietų (2023 m. lauko kavinių atrankos III etapo vietų sąrašas yra prie „Papildoma informacija“) atrankos būdu, teikti prašymus išduoti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėje, įrengiamoje atrankos būdu ne prie asmens naudojamų patalpų pagal Savivaldybės administracijos parengtą lauko kavinės teritorijos schemą.
Atrankos II etapo rezultatai bus skelbiami šiame paslaugos aprašyme prie „Papildoma informacija“.

Dėmesio. Informuojame kavinių, barų ir restoranų savininkus, kad lauko kavinių projektai galioja iki 2022 m. gruodžio 31 d. (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2021-03-02 įsakymo Nr. 30-413/21 2.2. papunktis).

Vadovaujantis Reikalavimais lauko kavinėms Vilniuje, nuo 2023 metų lauko kavinės bus įrengiamos pagal Savivaldybės administracijos parengtas lauko kavinių teritorijų schemas.

Įmonėms, kurioms leidimai iki 2022 metų buvo išduodami turint lauko kavinės projektą (išskyrus tose vietose, kuriose bus panaikintos lauko kavinių teritorijų vietos) bus parengtos lauko kavinių teritorijų schemos, prieš tai nustatyta tvarka pateikus prašymą išduoti Leidimą, t. y. užpildžius elektroninę paslaugos užsakymo formą (paspaudus „Užsakyti paslaugą internetu“ ir pasirinkus atvejį Nr. 3).

Pastaba. Prieš pildant prašymą, LK žemėlapyje https://maps.vilnius.lt/kavines#layers pažiūrėkite ar yra parengta LK teritorijos schema (jeigu ji yra parengta - pasirinkite atvejį Nr. 1).

Leidimai prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėje, įrengiamoje atrankos būdu, išduodami ne anksčiau kaip nuo balandžio 1 d. ir ne ilgiau kaip iki spalio 31 d. Leidimas gali būti išduotas ilgesniam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki tų pačių metų gruodžio 31 d., jeigu toje teritorijoje lauko kavinės veikla nebus apribota dėl mieste organizuojamų renginių.
Lauko kavinės teritorijoje veikla gali būti laikinai ribojama miesto renginių metu, todėl asmuo, norintis gauti ar gavęs Leidimą ir pradėjęs veiklą lauko kavinėje, privalo stebėti papildomą informaciją apie mieste planuojamus organizuoti renginius ir jų vietas paspaudęs šią nuorodą – renginiai.vilnius.lt. Visa lauko kavinės įranga renginių metu privalo būti laikinai pašalinta iš lauko kavinės teritorijos.

Daugiau informacijos Jums suteiks:
Miestovaizdžio skyriaus specialistės (lauko kavinės teritorijos schemos rengimo, lauko kavinės ploto ir kt. reikalavimų klausimais):
Ramunė Vitkauskienė, tel. (8 5) 211 2524, el. p. [email protected]
Indra Bieliūnaitė, tel. (8 5) 211 2836, el. p. [email protected]

Licencijavimo ir leidimų skyriaus specialistės (lauko kavinėje leidimo išdavimo ir vietinės rinkliavos mokėjimo klausimais):
Eglė Sadaunykienė, tel. (8 5) 211 2270, el. p. [email protected]Pastaba: prisijunkite prie savo paskyros prieš pasirenkant paslaugos atvejį

Paslaugos kategorija
Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Paslaugos vadovas
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
1. Leidimai prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėje išduodami, jeigu bus prekiaujama:
1.1. lauko kavinėje prie maitinimo paslaugas teikiančio asmens patalpų;
1.2. lauko kavinėje, įrengiamoje atrankos būdu ne prie asmens naudojamų patalpų pagal Savivaldybės administracijos parengtą lauko kavinės teritorijos schemą;
1.3. lauko kavinėje, įrengiamoje Savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens įsakymu nustatytoje vietoje (ne prie viešojo maitinimo paslaugas teikiančio asmens patalpų) nuo lapkričio 1 dienos iki kovo 31 dienos arba konkurso tvarka laimėtoje vietoje prekiauti ar teikti įvairias paslaugas (taip pat ir maitinimo).
2. Asmuo, norintis gauti Leidimą prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėje, Savivaldybės administracijai pateikia užpildytą elektroninę paslaugos užsakymo formą, kurioje nurodoma:
2.1. juridinio asmens – pavadinimas, kodas, adresas, atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas;
2.2. fizinio asmens – vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, elektroninis paštas;
2.3. maitinimo vietos pavadinimas (prekės ženklas);
2.4. stacionarios maitinimo vietos adresas;
2.5. pageidaujama lauko kavinės vieta (adresas);
2.6. pageidaujamas lauko kavinės plotas (kv. m);
2.7. pageidaujamas lauko kavinės veiklos terminas (pirmą kartą per kalendorinius metus laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 5 mėnesiai, o po to, pratęsiant veiklą, ne trumpiau kaip 1 mėnesis);
2.8. lauko kavinės teritorijos schemos numeris;
2.9. kai asmuo kreipiasi turėdamas galiojančią lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo sutartį (toliau – Sutartis) su Savivaldybės administracija, prašyme papildomai nurodomas turimos Sutarties numeris ir data;
2.10. kai asmuo kreipiasi neturėdamas lauko kavinės projekto ar lauko kavinės teritorijos schemos, papildomai pridedamas:
2.10.1. kadastrinis turimų stacionarių maitinimo patalpų planas (ir ištrauka iš miesto žemėlapio su pažymėta tų patalpų vieta pastate);
2.10.2. jeigu lauko kavinė įrengiama ir prie šalia esančių patalpų, tų patalpų savininko (-ų) ar naudotojo (-ų) sutikimas (-ai).
3. Asmuo, norintis gauti Leidimą prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėje įrengiamoje atrankos būdu, prašyme papildomai nurodo:
3.1. turimų stacionarių maitinimo patalpų plotą (kv. m);
3.2. atstumą nuo pageidaujamos lauko kavinės iki durų į turimas stacionarias maitinimo patalpas (m);
3.3. informaciją apie turimos lauko kavinės plotą prie stacionarių maitinimo patalpų ir (ar) kitoje vietoje.
4. Prašymai išduoti Leidimą prekiauti lauko kavinėje perduodami Licencijavimo ir leidimų skyriui, kai asmuo turi galiojantį lauko kavinės projektą ar yra parengta lauko kavinės teritorijos schema (kai toje teritorijoje nebuvo nuspręsta keisti, naikinti lauko kavinės teritorijos schemą), galiojančią sutartį su Savivaldybės administracija ar kreipiasi dėl naujo Leidimo išdavimo tais pačiais metais, kuriais baigėsi prieš tai galiojusio Leidimo galiojimas, arba Miestovaizdžio skyriui, kai asmuo įrengia lauko kavinę pirmą kartą prie asmens naudojamų patalpų ar atrankos būdu (kai asmuo neturi lauko kavinės teritorijos schemos) arba kai pageidaujama pakeisti turimos lauko kavinės plotą ir reikia koreguoti lauko kavinės teritorijos schemą. Miestovaizdžio skyrius, pagal kompetenciją išnagrinėja asmens prašymą ir lauko kavinės įrengimo galimybes pageidaujamoje vietoje ir, atsižvelgęs į Kultūros paveldo apsaugos, Teritorijų planavimo ir plėtros projektų, Eismo organizavimo ir Infrastruktūros skyrių išvadas (pagal kuruojamas sritis), organizuoja lauko kavinės teritorijos schemos (su tiksliu lauko kavinės plotu) parengimą. Parengta lauko kavinės teritorijos schema dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ perduodama Licencijavimo ir leidimų skyriaus Verslo poskyriui (toliau – Verslo poskyris), kuris informuoja asmenį dėl vietinės rinkliavos įmokos dydžio ir mokėjimo procedūrų. Verslo poskyris, patikrinęs asmens sumokėtą vietinės rinkliavos įmoką už Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėje išdavimą, pateiktus dokumentus ir informaciją, išduoda Leidimą. Lauko kavinių teritorijų schemos kartu su leidimų prekiauti lauko kavinėse duomenimis skelbiamos Vilniaus miesto atvirų duomenų žemėlapyje: https://maps.vilnius.lt/kavines#layers.

Paslaugos vykdytojai:
Ramunė Vitkauskienė, tel. (8 5) 211 2524 (lauko kavinės teritorijos schemos rengimas);
Indra Bieliūnaitė, tel. (8 5) 211 2836 (lauko kavinės teritorijos schemos rengimas),
Eglė Sadaunykienė, tel. (8 5) 211 2270 (lauko kavinės Senamiesčio ir kitų seniūnijų teritorijose, atrankos būdu ir (ar) su Savivaldybės administracija turint galiojančias lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo sutartis).
Reglamentuojantys teisės aktai
1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 1996-03-19 Nr. I-1240
2. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013-07-10 sprendimas Nr. 1-1312 „Dėl prekybos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo“
3. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, 1994-12-22 Nr. I-733
5. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012-06-20 sprendimas Nr. 1-652 „Dėl Vilniaus senamiesčio tvarkybos rekomendacijų tvirtinimo“
6. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-01-29 sprendimas Nr. 1-1657 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatų tvirtinimo“
7. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011-11-23 sprendimas Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“
8. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-21 įsakymas Nr. 30-157/20 „Dėl leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“
9. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-02 įsakymas Nr. 30-413/21 „Dėl reikalavimų lauko kavinėms Vilniuje nustatymo“
10. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-04-12 įsakymas Nr. 30-975/21 „Dėl lauko kavinių prekybos be leidimų vietų tvirtinimo“
11. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-01-12 įsakymas Nr. 30-75/22 „Dėl lauko kavinių atrankos būdu veiklos tęstinumo 2022 metais“
12. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-01-19 įsakymas Nr. 30-137/22 „Dėl lauko kavinių veiklos tęstinumo 2022 metais“
13. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-12-22 įsakymas Nr. 30-3801/11 „Dėl eismo organizavimo tvarkos nustatymo Vilniaus ir Savičiaus gatvėse“
14. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-12-27 įsakymas Nr. 30-3835/11 „Dėl lauko kavinių veiklos tęstinumo 2023 metais“
15. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011-07-13 sprendimas Nr. 1-127 „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų tvirtinimo“
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas
Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Gavėjo kodas
188710061
Bankai

(Sąskaitos numeris - Banko pavadinimas)

LT644010051003609875 - Luminor Bank AB

LT897044060008071612 - AB SEB bankas

Paslaugos kaina
Mėnesinė rinkliava už Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėje išdavimą pagal vietinės rinkliavos zonas:
• 1. pirmoje zonoje – 5 (penki) Eur už 1 kv. m;
• 2. antroje zonoje – 3 (trys) Eur už 1 kv. m;
• 3. trečioje zonoje – 1 (vienas) Eur už 1 kv. m.

Zonų, kuriose taikoma vietinė rinkliava už prekybą ar paslaugų teikimą viešosiose vietose, ribos:
• 1. Pirmoji zona (istorinis centras Senamiesčio seniūnijoje).
• 2. Antroji zona (dalis Naujamiesčio, Šnipiškių ir Žirmūnų seniūnijų).
• 3. Trečioji zona (visa Vilniaus miesto teritorija, išskyrus pirmosios ir antrosios zonų teritorijas).
• 4. Pirmoji, antroji ir trečioji zonos nurodytos Vilniaus miesto vietinės rinkliavos už prekybos ir paslaugų teikimą viešosiose vietose zonų schemoje.
Informacija
Apskundimo tvarka:
Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Savivaldybės administracijos direktoriui (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.
Informacija atnaujinta
2023-05-23 13:49:32