Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais išdavimas

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti leidimus teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais (laimėjus konkursą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir/ar renginio metu). Pramoginiai įrenginiai Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintose vietose įrengiami konkurso tvarka.
Asmuo, norintis gauti leidimą, prašymą pateikia per atstumą (dokumentai pateikiami elektroniniu būdu, užpildžius elektroninę paslaugos užsakymo formą, siunčiant elektroniniu paštu arba dokumentai siunčiami registruotąja pašto siunta, per kurjerį) ar tiesiogiai atvykęs į Savivaldybę ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius ir ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas nuo leidimo galiojimo pradžios.

Paslaugą teikia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Licencijavimo ir leidimų skyrius.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Asmuo gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti elektroninę administracinę paslaugą.
Leidimas, išduotas Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ ir paskelbtas Licencijų informacinėje sistemoje, laikomas išduotu. Asmuo apie išduotą Leidimą informuojamas elektroninėmis priemonėmis (išsiunčiant Leidimą) arba kitomis priemonėmis (telefonu, tiesiogiai ar per atstumą). Jei yra galimybė, pirmenybė teikiama elektroninėms priemonėms.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama
Paslaugos suteikimo trukmė
7 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Audronė Kernagienė, tel. 211 2269
Paslaugos vadovas
Virgina Skirienė, tel. 211 2286
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Leidimai išduodami asmenims teikti paslaugas tais pramoginiais įrenginiais, kurie nurodyti Variklinės pavaros pramoginių įrenginių priežiūros taisyklių l punkte:
pasivažinėjimo atrakcionais, kurių nors vieno judesio pagreitis didesnis kaip 1 m/s2;
pasivažinėjimo atrakcionais, darančiais du ir daugiau judesių apie skirtingas ašis, nesvarbu, koks jų pagreitis;
apžvalgos ratais.
Asmuo, norintis gauti leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais, pateikia šiuos dokumentus:
- prašymą, kuriame nurodoma: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, elektroninis paštas arba juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas, vadovo ir kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeriai, elektroninio pašto adresai; paslaugų teikimo vieta, paslaugų teikimo laikotarpis, plotas (kv. m); pramoginių įrenginių išdėstymo projekto registracijos numeris ir data.
Prie prašymo pridedama:
- įsigaliojęs Veiklos civilinės atsakomybės draudimo polisas, galiojantis ilgiau negu Leidimas (draudimo polisas turi galioti visą pramoginių įrenginių buvimo vietoje laiką);
- renginio organizatoriaus sutikimas, kad renginio metu renginio teritorijoje būtų teikiamos pramoginių įrenginių paslaugos (prideda teikiantieji pramoginių įrenginių paslaugas renginių metu);
- mokėjimo pavedimo kopija ar kvitas, patvirtinantys 870 (aštuonių šimtų septyniasdešimties) Eur užstato (depozito) pervedimą į Savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą LT64 4010 0510 0360 9875, esančią banke „Luminor Bank“ (kodas 40100), Leidimo sąlygų vykdymo garantijai užtikrinti (prideda laimėjusieji pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkursą);
- mokėjimo pavedimo kopija ar kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta konkursiniame pasiūlyme pasiūlyta parama, mokama vieną kartą per metus (prideda laimėjusieji pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkursą).
Asmenys, sumontavę pramoginį įrenginį, remiantis Variklinės pavaros pramoginių įrenginių priežiūros taisyklėmis, privalo gauti potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo akredituotos įstaigos eksperto išvadą, kad pramoginis įrenginys yra tinkamas naudoti ir saugus žmonių gyvybei, sveikatai, aplinkai, ir per 3 darbo dienas nuo tokios išvados gavimo dienos privalo ją pateikti Licencijavimo ir leidimų skyriui.
Asmenys, prieš gaudami Leidimą, privalo būti sumokėję vietinę rinkliavą. Licencijavimo ir leidimų skyrius kontroliuoja, ar asmuo yra sumokėjęs vietinės rinkliavos įmoką už Leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais, patikrina, ar pateikti dokumentai ir informacija atitinka Aprašo reikalavimus.
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas
Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Gavėjo kodas
188710061
Bankai

(Sąskaitos numeris - Banko pavadinimas)

LT64 4010 0510 0360 9875 - Luminor Bank AB

LT89 7044 0600 0807 1612 - AB SEB bankas

Paslaugos kaina
Vietinė rinkliava už leidimo išdavimą, patvirtinta Savivaldybės tarybos sprendimu
Informacija
Mėnesinė rinkliava už paslaugas - už laisvalaikio bei pramogų paslaugas reprezentacinėse vietose (visą teritoriją, kuria naudojasi organizatorius) - 4,1 Eur (už 1 kv. m)
kitose vietose (visą teritoriją, kuria naudojasi organizatorius) - 1,7 Eur (už 1 kv. m). Jeigu paslaugos trunka mažiau negu mėnesį, rinkliava mokama proporcingai už laikotarpį, per kurį bus teikiamos minėtos paslaugos.
Apskundimo tvarka
Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Savivaldybės administracijos direktoriui (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.
Informacija atnaujinta
2021-11-11 13:57:23