Leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimas

Paslaugos aprašymas
Leidimas išduodamas vežėjui, įregistravusiam įmonę (filialą) arba, jei vežėjas fizinis asmuo, deklaravusiam gyvenamąją vietą savivaldybės teritorijoje, turinčiam nuosavybės teise priklausantį ar kitais teisėtais pagrindais valdomą, turintį ne daugiau kaip 7 sėdimas vietas, įskaitant vairuotojo vietą, lengvąjį automobilį, atitinkantį Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“ (toliau – Techniniai reikalavimai), ir kuriam per pastaruosius vienerius metus nebuvo panaikintas turėtas leidimas šių taisyklių 22.4–22.7 papunkčiuose nustatytais pagrindais.

Leidimas išduodamas arba atsisakoma (nurodžius priežastis raštu) jį išduoti per 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų dokumentų, reikalingų jam gauti, savivaldybės vykdomojoje institucijoje gavimo dienos. Trūkstamiems dokumentams pateikti ar trūkumams ištaisyti nustatomas 10 darbo dienų terminas.

Tokiu atveju, kai vežėjas dėl leidimo išdavimo kreipiasi turėdamas transporto priemonę, kuri nėra įregistruota Lietuvoje arba išregistruota, savivaldybės vykdomoji institucija išduoda pažymą apie ketinimą išduoti leidimą (toliau – pažyma), kurioje nurodoma, kad jeigu vežėjas nustatyta tvarka įregistruos transporto priemonę, atliks šios transporto priemonės privalomąją techninę apžiūrą ir apdraus transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, savivaldybė išduos leidimą. Pažyma galioja 10 darbo dienų.

Kiekvienam lengvajam automobiliui gali būti išduotas tik vienas leidimas.

Leidimas neišduodamas vežėjui, jeigu jis neatitinka Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių 7 punkte nustatytų reikalavimų, savivaldybės vykdomajai institucijai pateikiami ne visi reikiami, nevisiškai ar netaisyklingai užpildyti dokumentai, pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų arba pateikti klaidingi duomenys ir jei vežėjas neįvykdo savivaldybės vykdomosios institucijos reikalavimo pateikti trūkstamus dokumentus ar ištaisyti trūkumus.

Leidimas negali būti perduotas kitam vežėjui.

Pasikeitus vežėjo duomenims, vežėjas privalo nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, grąžinti leidimą jį išdavusiai savivaldybės vykdomajai institucijai ir pateikti dokumentus, įrodančius duomenų pasikeitimą. Savivaldybės vykdomoji institucija, atsižvelgusi į pasikeitusius duomenis, privalo išduoti naują (patikslintą) leidimą.

Praradusiam leidimą vežėjui išduodamas dublikatas.
Už leidimo, patikslinto (naujo) leidimo, leidimo dublikato išdavimą mokama valstybės rinkliava.


Paslauga teikiama trečiu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą, tačiau paslaugos rezultatas (leidimas) pristatomas / atsiimamas ne elektronine forma.


Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
fizinis/juridinis asmuo
Paslaugos vadovas
Vida Jankauskienė tel. 211 2299
Paslaugos vykdytojas
Natalija Žuravliova tel. 211 2736
Aprašymas interesantui
Vežėjai, pageidaujantys gauti leidimą, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. užpildytą nustatytos formos prašymą;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją (kai leidimą siekia gauti fizinis asmuo);
3. individualios veiklos registravimo pažymą arba jos kopiją (kai leidimą siekia gauti fizinis asmuo);
4. gyvenamosios vietos deklaracijos pažymą arba jos kopiją (kai leidimą siekia gauti fizinis asmuo);
5. kelių transporto priemonės registracijos liudijimą (grąžinama pasilikus kopiją);
6. kelių transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą) (grąžinama pasilikus kopiją);
7. transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (grąžinama pasilikus kopiją);
8. jeigu transporto priemonė nepriklauso vežėjui nuosavybės teise, dokumentą, patvirtinantį, kad transporto priemonė valdoma teisėtu pagrindu (nuomos, lizingo sutartis ir pan.)( grąžinama pasilikus kopiją).

Dokumentų arba kopijų, nurodytų 2–7 punktuose, pateikti nereikia, jeigu prašymas gauti leidimą teikiamas elektroninėmis priemonėmis.

Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos pareiškėjo, pateikiant dokumentų kopijas turėti jų originalus.

Leidimas patikslinamas, kai:
1. juridinis asmuo (įmonė) pakeičia leidime nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą;
2. teisės aktų nustatyta tvarka juridiniam asmeniui suteikiamas naujas įmonės kodas;
3. pasikeičia fizinio asmens, kuriam išduotas leidimas, duomenys (vardas, pavardė ar adresas).
Vežėjas, norintis patikslinti leidimą, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui pateikia užpildytą nustatytos formos prašymą.
Administracijos direktoriui priėmus sprendimą išduoti patikslintą leidimą, išduodamas patikslintas leidimas, paliekant tą patį leidimo numerį.

Leidimo dublikatas išduodamas, jeigu leidimo originalas:
1. prarandamas;
2. nepataisomai sugadinamas.
Vežėjas, norintis gauti leidimo dublikatą, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui pateikia užpildytą nustatytos formos prašymą (jame nurodo priežastį, dėl kurios prašoma išduoti leidimo dublikatą);

Leidimo dublikatas išduodamas su žyma „Dublikatas“.
Papildoma informacija
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Gavėjo kodas
188659752
Bankai

(Sąskaitos numeris - Banko pavadinimas)

LT78 7290 0000 0013 0151 - AB „Citadele" bankas

LT74 4010 0510 0132 4763 - Luminor Bank AB

LT05 7044 0600 0788 7175 - AB SEB bankas

LT32 7180 0000 0014 1038 - AB Šiaulių bankas

LT74 7400 0000 0872 3870 - Danske Bank A/S Lietuvos filialas

LT12 2140 0300 0268 0220 - Luminor Bank AB

LT24 7300 0101 1239 4300 - AB „Swedbank"

LT42 7230 0000 0012 0025 - UAB Medicinos bankas

Įmokos kodas
52713
Paslaugos kaina
Išdavimas – 45 EUR
Patikslinto naujo leidimo išdavimas – 10 EUR
Dublikato išdavimas – 7,2 EUR
Informacija
Kontaktai pasiteiravimui:

Natalija Žuravliova
El. p. Natalija.Zuravliova@vilnius.lt
Tel. (8 5) 211 2736

Laimonas Balčius
El. p. laimonas.balcius@vilnius.lt
Tel. (8 5) 211 2258
Informacija atnaujinta
2018-09-17 13:20:08