Leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimas

Paslaugos aprašymas
Leidimas išduodamas vežėjui, įregistravusiam įmonę (filialą), arba, jei vežėjas fizinis asmuo, deklaravusiam gyvenamąją vietą savivaldybės teritorijoje, turinčiam nuosavybės teise priklausantį ar kitais teisėtais pagrindais valdomą, turintį ne daugiau, negu numatyta Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse, sėdimųjų vietų, įskaitant vairuotojo vietą, lengvąjį automobilį, atitinkantį Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B 290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“, ir kuriam per pastaruosius vienerius metus nebuvo panaikintas turėtas leidimas šių taisyklių 22.4–22.7 papunkčiuose nustatytais pagrindais.

Leidimas išduodamas arba atsisakoma (nurodžius priežastis raštu) jį išduoti per 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų dokumentų ir (ar) informacijos, reikalingos jam gauti, savivaldybės vykdomojoje institucijoje gavimo dienos. Trūkstamiems dokumentams pateikti ir (ar) pateiktai informacijai patikslinti nustatomas 10 darbo dienų terminas.

Tokiu atveju, kai dėl leidimo išdavimo kreipiasi vežėjas, turintis transporto priemonę, kuri nėra įregistruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre kaip lengvasis automobilis taksi, savivaldybės vykdomoji institucija išduoda pažymą apie ketinimą išduoti leidimą (toliau – pažyma), kurioje nurodoma, kad jeigu vežėjas įregistruos transporto priemonę kaip lengvąjį automobilį taksi, atliks šios transporto priemonės privalomąją techninę apžiūrą ir apdraus transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, savivaldybė išduos leidimą. Pažyma galioja 10 darbo dienų.

Kiekvienam lengvajam automobiliui gali būti išduotas tik vienas leidimas.

Leidimas neišduodamas vežėjui, jeigu jis neatitinka Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių 7 punkte nustatytų reikalavimų, savivaldybės vykdomajai institucijai pateikiami ne visi reikiami, nevisiškai ar netaisyklingai užpildyti dokumentai, pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų arba pateikti klaidingi duomenys ir jei vežėjas neįvykdo savivaldybės vykdomosios institucijos reikalavimo pateikti trūkstamus dokumentus ar ištaisyti trūkumus.

Leidimas negali būti perduotas kitam vežėjui.

Pasikeitus vežėjo duomenims, vežėjas privalo nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, grąžinti leidimą jį išdavusiai savivaldybės vykdomajai institucijai ir pateikti dokumentus, įrodančius duomenų pasikeitimą. Savivaldybės vykdomoji institucija, atsižvelgusi į pasikeitusius duomenis, privalo išduoti naują (patikslintą) leidimą.

Praradusiam leidimą vežėjui išduodamas dublikatas.
Už leidimo, patikslinto (naujo) leidimo, leidimo dublikato išdavimą mokama valstybės rinkliava.


Paslauga teikiama trečiu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą, tačiau paslaugos rezultatas (leidimas) pristatomas / atsiimamas ne elektronine forma.


Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vadovas
Vida Jankauskienė, tel. 211 2299
Paslaugos vykdytojas
Natalija Žuravliova, tel. 211 2736
Aprašymas klientui
Vežėjai, pageidaujantys gauti leidimą, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. užpildytą prašymą;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kai leidimą siekia gauti fizinis asmuo) arba jo kopiją;
3. individualios veiklos registravimo pažymą arba jos kopiją (kai leidimą siekia gauti fizinis asmuo);
4. kelių transporto priemonės registracijos liudijimą (grąžinamas pasilikus kopiją);
5. kelių transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą) (grąžinama pasilikus kopiją);
6. transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (grąžinamas pasilikus kopiją);
7. jeigu vežėjas nėra nurodytas Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre kaip transporto priemonės savininkas ar valdytojas, nors transporto priemonė registruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre, transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartį arba kitą dokumentą, įrodantį, kad transporto priemonė valdoma nuosavybės teise, ir, jeigu vežėjas nėra transporto priemonės savininkas, panaudos, nuomos sutartį arba kitą dokumentą, įrodantį, kad transporto priemonė valdoma teisėtu pagrindu (grąžinama pasilikus kopiją);
8. jeigu transporto priemonė neregistruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre, transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartį arba kitą dokumentą, įrodantį, kad transporto priemonė valdoma nuosavybės teise, ir, jeigu vežėjas nėra transporto priemonės savininkas, panaudos, nuomos sutartį ar kitą dokumentą, įrodantį, kad transporto priemonė valdoma teisėtu pagrindu (grąžinama pasilikus kopiją).


Dokumentų arba kopijų, nurodytų 2–6 punktuose, pateikti nereikia, jeigu prašymas gauti leidimą teikiamas elektroninėmis priemonėmis.
Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos pareiškėjo, pateikiant dokumentų kopijas turėti jų originalus.

Leidimas patikslinamas, kai:
1. juridinis asmuo (įmonė) pakeičia leidime nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą;
2. teisės aktų nustatyta tvarka juridiniam asmeniui suteikiamas naujas įmonės kodas;
3. pasikeičia fizinio asmens, kuriam išduotas leidimas, duomenys (vardas, pavardė ar adresas).

Vežėjas, norintis patikslinti leidimą, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui pateikia:
1. užpildytą prašymą;
2. leidimo originalą;
3. dokumentus, įrodančius duomenų pasikeitimą.
Administracijos direktoriui priėmus sprendimą išduoti patikslintą leidimą, išduodamas patikslintas leidimas, paliekant tą patį leidimo numerį.

Leidimo dublikatas išduodamas, jeigu leidimo originalas:
1. prarandamas;
2. nepataisomai sugadinamas.

Vežėjas, norintis gauti leidimo dublikatą, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui pateikia:
1. užpildytą prašymą (jame nurodo priežastį, dėl kurios prašoma išduoti leidimo dublikatą);
2. leidimo originalą, jeigu leidimas buvo nepataisomai sugadintas.
Leidimo dublikatas išduodamas su žyma „Dublikatas“.
Papildoma informacija
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Gavėjo kodas
188659752
Bankai

(Sąskaitos numeris - Banko pavadinimas)

LT78 7290 0000 0013 0151 - AB „Citadele" bankas

LT74 4010 0510 0132 4763 - Luminor Bank AB

LT05 7044 0600 0788 7175 - AB SEB bankas

LT32 7180 0000 0014 1038 - AB Šiaulių bankas

LT12 2140 0300 0268 0220 - Luminor Bank AB

LT24 7300 0101 1239 4300 - AB „Swedbank"

LT42 7230 0000 0012 0025 - UAB Medicinos bankas

Įmokos kodas
52713
Paslaugos kaina
Išdavimas – 45 Eur
Patikslinto naujo leidimo išdavimas – 10 Eur
Dublikato išdavimas – 7,2 Eur
Informacija
Pastaba. Mokėdami už kitą asmenį arba įmonę, nurodykite to asmens vardą, pavardę arba įmonės pavadinimą, kodą (fizinio arba juridinio asmens kodą), įmokos kodą ir mokėtiną sumą.
Dažniausiai elektroninės bankininkystės sistemose, mokant įmokas už kitus asmenis, reikia užpildyti „Pradinio mokėtojo“ duomenis.


Kontaktai pasiteiravimui:

Natalija Žuravliova
el. p. natalija.zuravliova@vilnius.lt
tel. (8 5) 211 2736

Eglė Sadaunykienė
el. p. egle.sadaunykiene@vilnius.lt
tel. (8 5) 211 2270
Apskundimo tvarka
Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Savivaldybės administracijos direktoriui (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.
Informacija atnaujinta
2019-11-11 13:53:01