Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos išdavimas

Paslaugos aprašymas

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą ir norintiems vykdyti prekybą (paslaugų teikimą) iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos.

  • Paslaugą teikia visos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnijos. Juridinis ar fizinis asmuo, norintis gauti šią paslaugą, kreipiasi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūniją, pateikia užpildytą prašymą šiai paslaugai gauti, bei pateikia prašyme nurodomus dokumentus.
  • Atsakymas paslaugos gavėjo pageidavimu gali būti įteikiamas jam atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas paštu.

Prekybos vietų žemėlapis

Paslaugos kategorija
Seniūnijos
Paslaugos suteikimo trukmė
10 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Irena Milovanova, tel. 211 2936, mob. tel. +370 614 72443
Paslaugos vadovas
Raimondas Lingys, tel. 211 2939
Aprašymas klientui
Asmuo, norintis gauti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinojo įrenginio, iš prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos, seniūnijai pateikia šiuos dokumentus:
1.1. prašymą, kuriame nurodoma: juridinio asmens pavadinimas, buveinė, kodas, atsakingo asmens vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninis paštas; prekybos (paslaugų teikimo) vieta, įranga, plotas (kv. m), prekių (paslaugų) asortimentas (rūšis), prekybos (paslaugų teikimo) laikotarpis;
1.2. transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) kopiją, prekiaujant iš prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos;
1.3. Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinojo įrenginio išduodamas tik seniūno patvirtintose vietose.

2. Asmuo, organizuojantis batutų, pripučiamų atrakcionų, žaislų nuomos, cirko vaidinimų, laipynių, vandens pramogų parko paslaugų ir kitą veiklą, kuriai netaikomos Pramoginių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklių nuostatos (toliau – įrenginiai), papildomai pateikia:
2.1. suderintą su Miesto plėtros departamentu ir Miesto ūkio ir transporto departamentu paslaugos teikimo vietos projektą;
2.2. įrenginių pavadinimus ir jų naudojimo instrukcijas;
2.3. įrenginių nuosavybės dokumentų arba sutarties su jų savininku nuorašus, patvirtintus įstatymo nustatyta tvarka;
2.4. įsigaliojusį veiklos civilinės atsakomybės draudimo polisą, galiojantį ilgiau negu leidimas (draudimo polisas turi galioti visą įrenginių buvimo laiką).

3. Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) iš prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos išduodamas tik tose vietose, kurios yra patvirtintos Savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens įsakymu.

4. Asmuo, norintis gauti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinojo įrenginio, iš prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos vietoje, kuri laimėta konkurso būdu, turi pateikti konkurso laimėtojo sutikimą.

5. Asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir Savivaldybės tarybos sprendimu atleisti nuo vietinės rinkliavos mokėjimo, gali vykdyti veiklą be leidimo prekiauti Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu patvirtintose vietose, jeigu prekiaujama:
5.1. miško gėrybėmis, taip pat savo sklypuose užaugintomis uogomis, vaisiais, daržovėmis ir gėlėmis iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių;
5.2. sendaikčiais „blusų turguose“ iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių ir (ar) prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos.
Reglamentuojantys teisės aktai
1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-11-13 įsakymas Nr. 30-3648 „Dėl Prekybos be leidimų vietų sąrašo tvirtinimo"
2. Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo pakeitimo įstatymas, 2002-12-10 Nr. IX-1250;
3. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2014-02-05 įsakymas Nr. 30-210 „Dėl leidimo sudaryti kiosko (paviljono) eksploatavimo sutartis“
4. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 10 d. sprendimas Nr. 1-1312 „Dėl prekybos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo“
5. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. 1-1657 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatų tvirtinimo“
6. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004-07-14 sprendimas Nr. 1-455 „Dėl Reprezentacinių Vilniaus gatvių, aikščių ir parkų sąrašo tvirtinimo“
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimas Nr. 1797 „Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo";
8. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011-11-23 sprendimas Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo";
9. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 13 d. įsakymas nr. 30-3647 „Dėl leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“
10. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2009-05-15 įsakymas Nr. 3D-357 „Dėl prekybos savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešose vietose rekomendacijų aprašo";
11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-06-11 nutarimas Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo";
12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-632 „Dėl leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo";
13. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. 30-1365 „Dėl prekybos (paslaugų teikimo) iš prekybai pritaikytų automobilių ar jų priekabų";
14. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 13 d. Įsakymas Nr. 30-487 „Dėl pritarimo lauko kavinių, lauko prekybos (paslaugų teikimo) vietų ir prekybos kioskų (paviljonų) įrengimo projektams tvarkos aprašo tvirtinimo“
15. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 14 d. sprendimas Nr. 1-217 „Dėl leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“
16. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. 30-157/20 „Dėl leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas
Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Gavėjo kodas
188710061
Bankai

(Sąskaitos numeris - Banko pavadinimas)

LT64 4010 0510 0360 9875 - Luminor Bank AB

LT89 7044 0600 0807 1612 - AB SEB bankas

LT752140030003679641 - Luminor Bank AB

Paslaugos kaina
Mėnesinė rinkliava už prekybą iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, iš prekybai pritaikytų automobilių ar jų priekabų:
- reprezentacinėse vietose – 43 Eur;
- kitose vietose – 21 Eur.

Mėnesinė rinkliava už paslaugas:
1. Už laisvalaikio bei pramogų paslaugas:
- reprezentacinėse vietose – 4,1 Eur už 1 kv. m organizatorių užimamo ploto (visa teritorija, kuria naudojasi organizatorius);
- kitose vietose – 1,7 Eur už 1 kv. m organizatorių užimamo ploto (visa teritorija, kuria naudojasi organizatorius);
2. Už bankininkystės, pašto paslaugas:
- reprezentacinėse vietose 26 Eur už 1 kv. m;
- kitose vietose – 13 Eur už 1 kv. m;
3. Už taksofono ir kt. paslaugas:
- reprezentacinėse vietose – 43 Eur;
- kitose vietose – 21 Eur.
4. Jeigu paslaugos trunka mažiau negu mėnesį, rinkliava mokama proporcingai už laikotarpį, per kurį bus teikiamos minėtos paslaugos.

Vienkartinė rinkliava už prekybą, maitinimo ir kitas paslaugas – 4,1 Eur už dieną.
Jeigu plotas yra didesnis kaip 2 kv. m – 2 Eur už kiekvieną papildomą kvadratinį metrą už dieną.
Informacija
Nuo rinkliavos atleidžiami:
1. lauko kavinių savininkai, kurių lauko kavinių plotas ne didesnis kaip 5 kv. m;
2. asmenys, prekiaujantys arba teikiantys paslaugas Lietuvos dainų švenčių, folkloro festivalio „Skamba skamba kankliai“, Žolynų turgaus, projekto „Kalėdos sostinėje“ Kalėdų miestelio (atitinkantys projekto „Kalėdos sostinėje“ reikalavimus), Derliaus šventės ir renginio „Lietuva – Europos žvaigždutė“ knygų mugės metu. Ši lengvata netaikoma asmenims, prekiaujantiems alkoholiniais gėrimais ir (ar) teikiantiems maitinimo paslaugas;
3. socialinės įmonės. Pastarosios turi pateikti nustatytos formos pažymėjimus ir vykdyti veiklą, kuri nėra numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 1501 patvirtintame Socialinių įmonių neremtinų veiklos rūšių sąraše;
4. asmenys, gyvenantys Vilniaus mieste, prekiaujantys miško gėrybėmis, taip pat savo sklypuose užaugintomis uogomis, vaisiais, daržovėmis ir gėlėmis iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu patvirtintose vietose;
4.1. pensininkai ir neįgalieji. Šie asmenys privalo turėti pensininko arba neįgaliojo pažymėjimą;
4.2. asmenys, registruoti darbo biržoje. Šie asmenys privalo turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir Vilniaus darbo biržos išduota pažymą;
4.3. moksleiviai ir studentai. Šie asmenys privalo turėti moksleivio arba studento pažymėjimą;
4.4. asmenys, prekiaujantys sendaikčiais „blusų turguose“ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu patvirtintose vietose ir nustatyta tvarka.

Lengvatos kitiems rinkliavos mokėtojams suteikiamos atskiru Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.
Apskundimo tvarka
Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Savivaldybės administracijos direktoriui (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.
Informacija atnaujinta
2020-05-19 18:10:54