Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos išdavimas

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama juridiniams ir fiziniams asmenims, norintiems vykdyti prekybą (paslaugų teikimą) iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos.
Paslaugą teikia visos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnijos ir Licencijavimo ir leidimų skyrius.

Asmuo, norintis gauti leidimą, prašymą pateikia per atstumą (dokumentai pateikiami elektroniniu būdu, užpildžius elektroninę paslaugos užsakymo formą, siunčiant elektroniniu paštu arba dokumentai siunčiami registruotąja pašto siunta, per kurjerį) ar tiesiogiai atvykęs į Savivaldybę ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius ir ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas nuo leidimo galiojimo pradžios.

Leidimai prekiauti (teikti paslaugas) išduodami ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Jeigu buvo pateikti ne visi (ne visai ir (ar) neteisingai užpildyti) dokumentai arba jie neatitinka dokumentams keliamų reikalavimų, arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų ir vietinės rinkliavos gavimo dienos. Trūkstamiems dokumentams pateikti ir (ar) pateiktai informacijai patikslinti nustatomas ne ilgesnis kaip 5 darbo dienų terminas.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Asmuo gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti elektroninę administracinę paslaugą.
Leidimas, išduotas Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ ir paskelbtas Licencijų informacinėje sistemoje, laikomas išduotu. Asmuo apie išduotą Leidimą informuojamas elektroninėmis priemonėmis (išsiunčiant Leidimą) arba kitomis priemonėmis (telefonu, tiesiogiai ar per atstumą). Jei yra galimybė, pirmenybė teikiama elektroninėms priemonėms.

Prekybos vietų žemėlapyje galima rasti informaciją apie prekybos vietas. Prie prekybos vietų iš (nuo) laikinųjų įrenginių (išskyrus prekybos vietas be leidimų), prekybai pritaikytų automobilių ar jų priekabų pateikta informacija ir apie prekybos vietų užimtumą.
Žymėjimas žemėlapyje:
prekybos vieta be leidimo
prekybos vieta iš (nuo) laikinojo įrenginio
prekybos vieta iš prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos.

Prekybos vietų žemėlapis

Lauko prekybos (paslaugų teikimo) vietos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos viešosiose vietose įrengiamos vadovaujantis Reikalavimais laikiniesiems prekybos įrenginiams Vilniuje, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-02 įsakymu Nr. 30-418/21 „Dėl Reikalavimų laikiniesiems prekybos įrenginiams Vilniuje nustatymo“ (informacija pateikiama skiltyje „Papildoma informacija“).

Atkreipiame dėmesį, kad prašymas turi būti pateiktas į patvirtintas prekybos vietas, kurios nurodytos Prekybos vietų žemėlapyje, ne anksčiau kaip 3 mėnesius ir ne vėliau kaip 3 darbo dienas nuo leidimo galiojimo pradžios datos.

Pastaba: prisijunkite prie savo paskyros prieš pasirenkant seniūniją


Papildomą informaciją dėl Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) išdavimo, apie prekybos be leidimų tvarką ir vietas suteiks konkrečios seniūnijos darbuotojai, kurių kontaktus galite rasti paspaudę šią nuorodą - seniūnijos.
Informaciją dėl Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) išdavimo Naujamiesčio ir Senamiesčio seniūnijoje suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Licencijavimo ir leidimų skyrius, kurių kontaktus galite rasti paspaudę šią nuorodą - Licencijavimo ir leidimų skyrius.
Povilas Suchodimcovas , tel. (8 5) 211 2271 (Leidimai Senamiesčio seniūnijoje)
Vida Bernotienė, tel. (8 5) 211 2283 (Leidimai Naujamiesčio seniūnijoje)
Papildomą informaciją dėl prekybos Tymo kvartale, Maironio ir Aukštaičių gatvių sankirtoje, Vilniuje, suteiks Asociacija Tymo turgelis, kurios kontaktus galite rasti paspaudę šią nuorodą - www.tymoturgelis.lt

Paslaugos kategorija
Seniūnijos
Paslaugos suteikimo trukmė
10 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Povilas Suchodimcovas, tel. 211-2271, mob. tel. +37061627514
Paslaugos vadovas
Virgina Skirienė, tel. (8 5) 211 2286
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
1. Asmuo, norintis gauti Leidimą prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinojo įrenginio, iš prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos, seniūnijai, o kai prekiaujama (teikiamos paslaugos) Naujamiesčio ir Senamiesčio seniūnijose – Licencijavimo ir leidimų skyriui, pateikia šiuos dokumentus:
1.1. prašymą, kuriame nurodoma: juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas, atsakingo asmens vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas; fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, elektroninis paštas; fizinio asmens, įrašyto į prašymą teikiančio asmens verslo liudijimą, vardas, pavardė, asmens kodas; prekybos (paslaugų teikimo) vieta (vietos pozicijos numeris), įranga, plotas (kv. m), prekių asortimentas arba teikiamų paslaugų rūšis, prekybos (paslaugų teikimo) laikotarpis;
1.2. veiklai prie patalpų vykdyti – patalpų nuosavybės dokumentą arba patalpų nuomos, panaudos ar kitas sutartis (jei asmuo nėra tų patalpų savininkas);
1.3. asmuo, organizuojantis batutų, pripučiamų atrakcionų, žaislų nuomos, cirko vaidinimų (kuriuose nedalyvauja gyvūnai), laipynių, vandens pramogų parko paslaugų ir kitą veiklą, kuriai netaikomos Variklinės pavaros pramoginių įrenginių priežiūros taisyklių nuostatos, papildomai pateikia:
1.3.1. informaciją apie specialiąsias architektūrines sąlygas ir (ar) vietos schemą;
1.3.2. įsigaliojusį veiklos civilinės atsakomybės draudimo polisą, galiojantį ilgiau negu Leidimas (draudimo polisas turi galioti visą įrenginių buvimo laiką).
1.4. asmuo, organizuojantis laipynių, vandens pramogų parko paslaugų veiklą, pateikia akredituotos įstaigos išvadą, kad įrenginys yra tinkamas saugiai naudoti ir saugus žmonių gyvybei, sveikatai ir aplinkai.
2. Leidžiama prekiauti iš (nuo) laikinojo įrenginio seniūno ar Licencijavimo ir leidimų skyriaus vedėjo įsakymu patvirtintose vietose. Informaciją apie patvirtintas vietas, ir jų užimtumą, numatytas panaikinti prekybos vietas, nurodydami konkrečią prekybos vietos panaikinimo datą, seniūnija ir Licencijavimo ir leidimų skyrius skelbia Savivaldybės interneto svetainės skilties „Paslaugos“ nuorodoje „Prekybos vietų žemėlapis“ ir seniūnijų socialinio tinklo „Facebook“ paskyrose. Seniūno įsakymai dėl vietų įsteigimo ir (ar) panaikinimo skelbiami viešai seniūnijos skelbimų lentose, socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje. Naikinant nustatytą prekybos vietą turi būti nurodoma motyvuota priežastis, taip pat nustatytas ne trumpesnis nei mėnuo laikas, prieš kurį prekybininkai, turintys galiojančius prekybos leidimus naikinamose vietose, turi būti raštu informuoti apie numatytą vietos panaikinimą. Seniūnijos ir Licencijavimo ir leidimų skyrius turi teisę konsultuotis (gauti pasiūlymus ir išvadas) su Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais pagal jų kompetenciją dėl prekybos (paslaugų) vietų parinkimo.
3. Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinojo įrenginio prie patalpų išduodamas tik asmenims, vykdantiems veiklą tose patalpose, pateikusiems patalpų nuosavybės dokumentus arba patalpų nuomos, panaudos ar kitas sutartis (jei asmuo nėra tų patalpų savininkas).
4. Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinojo įrenginio negali būti išduodamas, jei prekybos ar paslaugų teikimo vieta yra gatvių važiuojamojoje dalyje, išskyrus, kai eismas toje vietoje yra apribotas, ant dviračių takų ir žaliųjų plotų. Laikinieji įrenginiai turi būti pastatyti taip, kad nepažeistų trečiųjų asmenų teisių ir interesų, netrukdytų pėsčiųjų, dviračių ir automobilių eismui.
5. Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) iš prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos išduodamas tik Savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens įsakymu patvirtintose vietose arba, jei važiuojama iš vienos vietos į kitą, seniūnijos teritorijos ribose ir kitų seniūnijų teritorijų ribose.
6. Jei yra paskelbtas konkursas prekiauti (teikti paslaugas) tam tikroje prekybos (paslaugų teikimo) vietoje, leidimai prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinojo įrenginio, iš prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos toje vietoje išduodami tik konkursą laimėjusiems asmenims konkursinėje prekybos vietoje, laikotarpiui, kuris nurodytas konkurso nuostatuose. Prekybos (paslaugų teikimo) konkurso vietų sąrašai tvirtinami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
7. Asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir Savivaldybės tarybos sprendimu atleisti nuo vietinės rinkliavos mokėjimo, gali vykdyti veiklą be leidimo prekiauti Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu patvirtintose vietose, jeigu prekiaujama:
7.1. miško gėrybėmis, taip pat savo sklypuose užaugintomis uogomis, vaisiais, daržovėmis ir gėlėmis iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių;
7.2. sendaikčiais blusų turguose iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių ir (ar) prekybai pritaikytų automobilių ar jų priekabų.
Reglamentuojantys teisės aktai
1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-06-20 įsakymas Nr. 30-1781/22 „Dėl Prekybos be leidimų vietų sąrašo tvirtinimo“
2. Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo pakeitimo įstatymas, 2002-12-10 Nr. IX-1250
3. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 10 d. sprendimas Nr. 1-1312 „Dėl prekybos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo“
4. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. 1-1657 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatų tvirtinimo“
5. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004-07-14 sprendimas Nr. 1-455 „Dėl Reprezentacinių Vilniaus gatvių, aikščių ir parkų sąrašo tvirtinimo“
6. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011-11-23 sprendimas Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“
7. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. 30-1365 „Dėl prekybos (paslaugų teikimo) iš prekybai pritaikytų automobilių ar jų priekabų“
8. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. 30-157/20 „Dėl leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
9. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. 30-64/21 „Dėl Prekybos Vilniaus miesto gatvių važiuojamosiose dalyse“
10. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-02 įsakymas Nr. 30-418/21 „Dėl Reikalavimų laikiniesiems prekybos įrenginiams Vilniuje nustatymo“
11. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. 30-986/21 „Dėl Prekybos iš (nuo) laikinojo įrenginio reprezentacinėse Vilniaus miesto vietose atrankos konkurso organizavimo“
12. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. 30-1401/22 „Dėl Prekybos ne maisto produktais iš (nuo) laikinojo įrenginio senamiesčio seniūnijos teritorijoje atrankos konkurso organizavimo“
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas
Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Gavėjo kodas
188710061
Bankai

(Sąskaitos numeris - Banko pavadinimas)

LT64 4010 0510 0360 9875 - Luminor Bank AB

LT89 7044 0600 0807 1612 - AB SEB bankas

LT752140030003679641 - Luminor Bank AB

Paslaugos kaina
Mėnesinė rinkliava už prekybą iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, iš prekybai pritaikytų automobilių ar jų priekabų:
- reprezentacinėse vietose – 43 Eur;
- kitose vietose – 21 Eur.

Mėnesinė rinkliava už laisvalaikio bei pramogų paslaugas:
- reprezentacinėse vietose – 4,1 Eur už 1 kv. m organizatorių užimamo ploto (visa teritorija, kuria naudojasi organizatorius);
- kitose vietose – 1,7 Eur už 1 kv. m organizatorių užimamo ploto (visa teritorija, kuria naudojasi organizatorius). Jeigu paslaugos trunka mažiau negu mėnesį, rinkliava mokama proporcingai už laikotarpį, per kurį bus teikiamos minėtos paslaugos.

Vienkartinė rinkliava už prekybą, maitinimo ir kitas paslaugas – 4 Eur už dieną.
Jeigu plotas yra didesnis kaip 2 kv. m – 2 Eur už kiekvieną papildomą kvadratinį metrą už dieną.
Vietinė rinkliava mokama prieš išduodant Leidimą.

Mokėjimą patvirtinančiame dokumente būtina nurodyti „už leidimą prekiauti (teikti pasaugas)“ ir seniūniją, kurioje norima vykdyti prekybą (teikti paslaugas).
Jeigu rinkliava mokama už kitą fizinį arba juridinį asmenį, būtina nurodyti asmenį, už kurį mokama.
Informacija
Nuo rinkliavos atleidžiami:
1. asmenys, prekiaujantys arba teikiantys paslaugas Lietuvos dainų švenčių, folkloro festivalio „Skamba skamba kankliai“, Žolynų turgaus, projekto „Kalėdos sostinėje“ Kalėdų miestelio (atitinkantys projekto „Kalėdos sostinėje“ reikalavimus), Derliaus šventės, renginio „Lietuva – Europos žvaigždutė“ knygų ir neįgaliųjų bendruomenės „Tau, Vilniau“ mugių metu. Ši lengvata netaikoma asmenims, prekiaujantiems alkoholiniais gėrimais ir (ar) teikiantiems maitinimo paslaugas;
2. socialinės įmonės. Pastarosios turi pateikti nustatytos formos pažymėjimus ir vykdyti veiklą, kuri nėra numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 1501 patvirtintame Socialinių įmonių neremtinų veiklos rūšių sąraše;
3. asmenys, gyvenantys Vilniaus mieste, prekiaujantys miško gėrybėmis, taip pat savo sklypuose užaugintomis uogomis, vaisiais, daržovėmis ir gėlėmis iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu patvirtintose vietose:
3.1. pensininkai ir neįgalieji. Šie asmenys privalo turėti pensininko arba neįgaliojo pažymėjimą;
3.2. asmenys, registruoti darbo biržoje. Šie asmenys privalo turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir Vilniaus darbo biržos išduota pažymą;
3.3. moksleiviai ir studentai. Šie asmenys privalo turėti moksleivio arba studento pažymėjimą;
3.4. asmenys, prekiaujantys sendaikčiais „blusų turguose“ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu patvirtintose vietose ir nustatyta tvarka;
4. asmenys, prekiaujantys arba teikiantys paslaugas bendruomeninių organizacijų renginiuose, organizuojamuose bendruomenės gyvenamojoje vietovėje, kai nėra prekiaujama alkoholiniais gėrimais.

Lengvatos kitiems rinkliavos mokėtojams suteikiamos atskiru Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

Dažniausiai užduodami klausimai:

1. Ar reikia savivaldybės leidimo prekiauti iš (nuo) laikinojo įrenginio, jeigu noriu prekiauti savo namo kieme?
Jeigu prekyba bus vykdoma privačios nuosavybės, patikėjimo teise ar nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomuose žemės sklypuose, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos leidimo prekiauti nereikia.

2. Turiu leidimą prekiauti iš (nuo) laikinojo įrenginio, ar galiu jį pratęsti?
Leidimo galiojimas nepratęsiamas. Turite kreiptis dėl naujo leidimo išdavimo.

3. Ar leidimas prekiauti viešoje vietoje iš (nuo) laikinojo įrenginio išduodamas neterminuotam laikui?
Leidimai išduodami laikotarpiui nuo vienos dienos iki vienų metų. Konkrečioje nustatytoje vietoje gali būti nurodytos tik tam tikros dienos, kuriomis šioje prekybos vietoje galima prekiauti.

4. Noriu gauti leidimą prekiauti iš prekybai pritaikyto automobilio, kokie leidimai išduodami?
Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) iš prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos išduodamas tik Savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens įsakymu patvirtintose vietose arba, jei važiuojama iš vienos vietos į kitą seniūnijos teritorijos ribose ir kitų, išskyrus Senamiesčio, seniūnijų teritorijų ribose.

5. Neturiu elektroninės bankininkystės, ar galiu pateikti prašymą el. paštu?
Užpildytą ir pasirašytą prašymą galite pateikti, siunčiant el. paštu [email protected]

Apskundimo tvarka
Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Savivaldybės administracijos direktoriui (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.
Informacija atnaujinta
2023-06-05 16:25:12