Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu išdavimas

Paslaugos aprašymas
Leidimai prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu išduodami:

  • juridiniams ir fiziniams asmenims (toliau – asmenys), įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą;
  • fiziniams asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama prekiauti (teikti paslaugas) be verslo liudijimo ar individualios veiklos vykdymo pažymos.

Leidimas yra vienkartinis, suteikiantis teisę prekiauti (teikti paslaugas) tik renginio trukmės laiku ir tik tuose renginiuose, kuriems organizuoti teisės aktų nustatyta tvarka yra reikalingas Savivaldybės leidimas.

Leidimas išduodamas per 5 darbo dienas nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl leidimo organizuoti renginį išleidimo arba Savivaldybės administracijos Administracinės veiklos skyriaus leidimo organizuoti renginį išdavimo.

Asmuo gali prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu be leidimo, jeigu jis Savivaldybės tarybos sprendimu yra atleistas nuo vietinės rinkliavos mokėjimo ir renginio organizatorius nenustatė kitaip.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą. Leidimas pasirašomas elektroniniu parašu, išduodamas Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“ ir paskelbiamas Licencijų informacinėje sistemoje interneto svetainėje https://www.licencijavimas.lt

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Jurgita Uksė, tel. 211 2241
Paslaugos vadovas
Virgina Skirienė, tel. 211 2286
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas.
2. Renginio organizatoriaus sutikimas.
(Sutikimo pateikti nereikia, jeigu renginio organizatorius yra Savivaldybės administracija, jos padalinys ar Savivaldybės įstaiga.)

SVARBU. Paslauga (leidimo išdavimas) yra apmokestinama vietine rinkliava, kurią asmenys turi sumokėti iki leidimo išdavimo.
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas
Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Gavėjo kodas
188710061
Bankai

(Sąskaitos numeris - Banko pavadinimas)

LT644010051003609875 - Luminor Bank AB

LT897044060008071612 - AB SEB bankas

Paslaugos kaina
Mokėjimo paskirtis – Už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu išdavimą

• 4 EUR už 2 m² vienai dienai;
• Jeigu prekybos plotas yra didesnis negu 2 m² – 2 EUR už kiekvieną papildomą kvadratinį metrą už dieną.
Informacija

1. Kam siųsti prašymą, jeigu jį užpildžiau ne per elektroninę paslaugos užsakymo formą?
Prašymą su pridedamais dokumentais siųskite bendruoju el. paštu savivaldybe@vilnius.lt. Laiško kopiją galite pridėti paslaugos vykdytojai – Jurgitai Uksei, el. paštu jurgita.ukse@vilnius.lt.

2. Ar visais atvejais turiu gauti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu?
Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) reikia renginių, kuriems organizuoti Savivaldybė išdavė leidimą, metu, išskyrus, kai renginius leidžiama organizuoti privačiuose ar teisėtai valdomuose žemės sklypuose.
Svarbu žinoti, kad asmuo gali prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu be leidimo, jeigu jis Savivaldybės tarybos sprendimu yra atleistas nuo vietinės rinkliavos mokėjimo ir renginio organizatorius nenustato kitaip.

3. Ar vietinę rinkliavą už leidimo išdavimą turiu sumokėti iki jo išdavimo?
Taip, vietinė rinkliava mokama iki leidimo išdavimo. Vietinės rinkliavos nesumokėjimas yra vienas iš pagrindų neišduoti leidimo.

4. Kaip sužinosiu, kokią vietinės rinkliavos sumą turiu sumokėti? Ar gausiu sąskaitą – faktūrą, pagal kurią turėsiu atlikti vietinės rinkliavos mokėjimą?
Sąskaitos faktūros negausite. Vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje.
Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje galioja Savivaldybės tarybos sprendimu nustatytas vienkartinės rinkliavos dydis už prekybą, maitinimo ir kitas paslaugas, t. y. - 4 Eur už dieną. Jeigu plotas yra didesnis kaip 2 kv. m – 2 Eur už kiekvieną papildomą kvadratinį metrą už dieną.

5. Kaip skaičiuojama rinkliava, jei renginys baigiasi po 24 val. (kitą kalendorinę dieną)?
Savivaldybės tarybos nustatytas rinkliavos dydis apskaičiuojamas pagal užimamą prekybos (paslaugų teikimo) plotą vienai dienai. Jei renginys baigiasi kitą kalendorinę dieną, rinkliava skaičiuojama atitinkamai už dvi dienas.

6. Ar rinkliavos dydis priklauso nuo renginio trukmės valandomis?
Nepriklauso. Rinkliava skaičiuojama pagal užimamą prekybos (paslaugų teikimo) plotą vienai dienai, nepaisant to, kiek valandų trunka renginys ir prekyba (paslaugų teikimas) jo metu.

7. Kokiais atvejais galiu susigrąžinti už leidimo prekiauti renginio metu išdavimą sumokėtą rinkliavą?
Sumokėta rinkliava arba jos dalis yra grąžinama esant Savivaldybės tarybos sprendime nustatytiems atvejams ir tvarka.

8. Ar reikia leidimo prekiauti, jei renginys vyksta privačios nuosavybės ar teisėtai valdomame (patikėjimo, panaudos teise ar nuomos pagrindu) žemės sklype arba uždaroje erdvėje (patalpose)?
Šiais atvejais Savivaldybės leidimo nereikia. Tai Jūsų susitarimo su organizatoriais klausimas.

9. Ar vis tiek turiu gauti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu ir už jo išdavimą mokėti vietinę rinkliavą, jeigu jau turiu leidimą prekiauti viešosiose vietose, kurį išdavė seniūnas arba Licencijavimo ir leidimų skyrius?
Taip, nes leidimas prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu yra vienkartinis ir galioja tik renginio trukmės laiku.

10. Kada anksčiausiai galiu gauti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu?
Leidimą išduodame per 5 darbo dienas nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl leidimo organizuoti renginį išleidimo arba Savivaldybės administracijos Administracinės veiklos skyriaus leidimo organizuoti renginį išdavimo. Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu negali būti išduotas anksčiau nei leidimas organizuoti renginį.
SVARBU. Jeigu Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme dėl leidimo organizuoti renginį ar Savivaldybės administracijos Administracinės veiklos skyriaus išduotame leidime organizuoti renginį nėra numatyta, kad renginio metu bus vykdoma prekyba (paslaugų teikimas), tuomet leidimas prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu neišduodamas.

11. Kokiu būdu sužinosiu apie išduotą arba gausiu Savivaldybės išduotą leidimą prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu?
Jūsų prašyme nurodytu el. paštu gausite Savivaldybės pranešimą apie išduotą leidimą prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu, o išduoto leidimo duomenis galėsite matyti Licencijavimo informacinėje sistemoje (LIS) - https://www.licencijavimas.lt/, paieškos laukelyje įvedę pranešime nurodytą leidimo numerį.

12. Ar visais atvejais yra būtina pateikti renginio organizatoriaus sutikimą?
Renginio organizatoriaus sutikimą pateikti būtina, išskyrus, kai renginio organizatorius yra Savivaldybės administracija, jos padalinys ar Savivaldybės įstaiga. Tuomet dėl sutikimo į organizatorius kreipiasi Licencijavimo ir leidimų skyrius.
Prie šios paslaugos rasite Organizatoriaus sutikimo formą, kurią turi užpildyti ir pasirašyti renginio organizatorius.

Apskundimo tvarka
Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Savivaldybės administracijos direktoriui (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.
Informacija atnaujinta
2022-05-02 16:27:36