Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu išdavimas

Paslaugos aprašymas
Leidimai prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu išduodami:

  • juridiniams ir fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą;
  • fiziniams asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama prekiauti (teikti paslaugas) be verslo liudijimo ar individualios veiklos vykdymo pažymos.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą. Leidimas pasirašomas elektroniniu parašu, išduodamas Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“ ir paskelbiamas Licencijų informacinėje sistemoje interneto svetainėje https://www.licencijavimas.lt

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama
Paslaugos suteikimo trukmė
5 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Jurgita Uksė, tel. 211 2241
Paslaugos vadovas
Virgina Skirienė, tel. 211 2286
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Asmuo, norintis gauti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu, Licencijavimo ir leidimų skyriui pateikia:
prašymą, kuriame nurodoma:
juridinio asmens – pavadinimas, įmonės kodas, adresas, atsakingo (įgaliotojo) asmens (pateikiant įgaliojimą) vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas; fizinio asmens – vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, elektroninis paštas;
- renginio pavadinimas, vieta (adresas), trukmė, renginio organizatorius;
- pageidaujamas prekybos (paslaugų teikimo) laikas, trukmė, prekybos (paslaugų teikimo) vieta ir plotas (kv. m);
- prekių asortimentas (paslaugų rūšis);
- prekybos (paslaugų teikimo) įranga;
- renginio organizatoriaus sutikimą (pateikti nereikia, jeigu organizatorius yra Savivaldybės administracija, jos padalinys ar Savivaldybės įstaiga). Renginio organizatoriaus kontaktinius duomenis teikia Savivaldybės administracijos Administracinės veiklos skyrius ir Licencijavimo ir leidimų skyrius.

Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) viešojoje vietoje renginių metu išduodamas renginio trukmės laikui.
Asmuo gali prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu be leidimo, jeigu jis Savivaldybės tarybos sprendimu atleistas nuo vietinės rinkliavos mokėjimo.
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas
Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Gavėjo kodas
188710061
Bankai

(Sąskaitos numeris - Banko pavadinimas)

LT644010051003609875 - Luminor Bank AB

LT897044060008071612 - AB SEB bankas

Paslaugos kaina
Mokėjimo paskirtis – Už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu išdavimą

• 4,1 EUR už 2 m² vienai dienai;
• Jeigu prekybos plotas yra didesnis negu 2 m² – 2 EUR už kiekvieną papildomą kvadratinį metrą už dieną.
Apskundimo tvarka
Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Savivaldybės administracijos direktoriui (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.
Informacija atnaujinta
2021-06-07 13:47:06