Leidimų verstis prekyba naftos produktais galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas įmonės prašymu

Paslaugos aprašymas
Pareiškėjas arba leidimo turėtojas, prašymą sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą ar panaikinti leidimo galiojimą pateikia paštu, per kurjerį, elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai leidimą išduodančiai institucijai, arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą.

Pateikti pareiškėjo arba leidimo turėtojo dokumentus gali pareiškėjo arba leidimo turėtojo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti, ir pateikęs įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

Paslauga teikiama trečiu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą. Leidimų galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymo panaikinamas, galiojimas panaikinama, naudojantis Licencijų informacine sistema. Leidimo prašytoją institucija informuoja, kad jam yra leidimas sustabdytas, sustabdymas panaikintas, leidimas panaikintas per Licencijų informacinę sistemą prašyme nurodytu būdu.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
fizinis / juridinis asmuo
Paslaugos vadovas
Edualija Venckienė, tel. 211 2297
Paslaugos vykdytojas
Zita Dzikienė, tel. 211 2241
Aprašymas interesantui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymą (pagal Leidimų išdavimo taisyklių 30 p. reikalavimus), kuriame papildomai nurodoma turimo leidimo rūšis, numeris, išdavimo data.
2. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
3. Leidimo verstis prekyba nefasuotais naftos produktais, originalas.
Kai leidimo turėtojas pateikia prašymą panaikinti leidimo sustabdymo galiojimą, privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad reguliuojamos veiklos pažeidimai pašalinti, išskyrus atvejį, nurodytą Energetikos įstatymo 21 str. 5 d. 5 p.
Papildoma informacija
Informacija atnaujinta
2019-05-15 13:58:38