Leidimų vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklą išdavimas

Paslaugos aprašymas
Vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą gali vežėjai, turintys leidimą. Vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklą gali tik fiziniai asmenys, naudodamiesi keleivių vežimo organizatoriaus paslaugomis.
Asmenims, siekiantiems įgyti leidimus, leidimai išduodami, jeigu tie asmenys atitinka šiuos reikalavimus:
1) yra įregistravę individualią veiklą ir turi ne mažesnį kaip 2 metų lengvojo automobilio vairavimo stažą;
2) neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);
3) asmuo yra Lietuvos Respublikos transporto priemonių registre įregistruoto lengvojo automobilio, kuriuo bus vykdoma keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veikla, savininkas arba šį lengvąjį automobilį valdo kitu teisėtu pagrindu;
4) yra įvykdyti Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatyti reikalavimai.

Vežėjas leidimus išduodančiai institucijai (pagal deklaruotą gyvenamąją vietą) pateikia Leidimų vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių 1 priede nustatytos pavyzdinės formos pranešimą apie keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklą (toliau kartu – pranešimas).
Laikoma, kad leidimai yra išduoti kitą dieną nuo vežėjo pranešimo pateikimo savivaldybės vykdomajai institucijai dienos. Kai pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios ketinama pradėti vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą, ir ši diena yra vėlesnė negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos, laikoma, kad leidimas yra išduotas nuo pranešime nurodytos dienos.

Valstybės rinkliava turi būti sumokėta iki pranešimo pateikimo momento.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama
Paslaugos suteikimo trukmė
5 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Paslaugos vadovas
Vida Jankauskienė, tel. 211 2299
Paslaugos vykdytojas
Natalija Žuravliova, tel. 211 2736
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui
Vežėjai savivaldybės institucijai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. užpildytą pranešimą apie keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklos vykdymą;
2. dokumentą, patvirtinantį, kad lengvasis automobilis valdomas teisėtu pagrindu (pateikiamas tuo atveju, kai vežėjas Lietuvos Respublikos transporto priemonių registre nėra įregistruoto lengvojo automobilio savininkas);
3. 16 eurų dydžio valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją.
Papildoma informacija
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Gavėjo kodas
188659752
Bankai

(Sąskaitos numeris - Banko pavadinimas)

LT78 7290 0000 0013 0151 - AB „Citadele“ bankas

LT74 4010 0510 0132 4763 - Luminor Bank AB

LT05 7044 0600 0788 7175 - AB SEB bankas

LT32 7180 0000 0014 1038 - AB Šiaulių bankas

LT12 2140 0300 0268 0220 - Luminor Bank AB

LT24 7300 0101 1239 4300 - AB „Swedbank“

LT42 7230 0000 0012 0025 - UAB Medicinos bankas

Įmokos kodas
52713
Paslaugos kaina
16 EUR
Informacija
Pastaba. Mokėdami už kitą asmenį arba įmonę, nurodykite to asmens vardą, pavardę arba įmonės pavadinimą, kodą (fizinio arba juridinio asmens kodą), įmokos kodą ir mokėtiną sumą. Dažniausiai elektroninės bankininkystės sistemose, mokant įmokas už kitus asmenis, reikia užpildyti „Pradinio mokėtojo“ duomenis.Kontaktai pasiteiravimui:

Natalija Žuravliova
el. p. natalija.zuravliova@vilnius.lt
tel. (8 5) 211 2736

Eglė Sadaunykienė
el. p. egle.sadaunykiene@vilnius.lt
tel. (8 5) 211 2270
Apskundimo tvarka
Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Savivaldybės administracijos direktoriui (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.
Informacija atnaujinta
2020-02-07 14:42:56