Licencijos ir licencijos dublikatų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, pakeitimas ir galiojimo laiko pratęsimas

Paslaugos aprašymas
Ši paslaugos rūšis suteikia teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje. Licencijos išduodamos (pratęsiamas jų galiojimas) arba atsisakoma (nurodžius priežastis raštu) jas išduoti (pratęsti jų galiojimo laiką) per 30 dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo licencijas išduodančioje institucijoje.
- Licencijos neišduodamos (nepratęsiamas jų galiojimas), jeigu pateikiami nustatytų reikalavimų neatitinkantys ar neteisingai užpildyti dokumentai, dokumentuose pateikti klaidingi duomenys ir vežėjas šių trūkumų nepašalina per 3 darbo dienas nuo licencijas išduodančios institucijos reikalavimo pašalinti šiuos trūkumus gavimo; dokumentuose pateikti klaidingi duomenys ir vežėjas neįvykdo licencijas išduodančios institucijos reikalavimo pašalinti šiuos trūkumus; vežėjas neatitinka Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnyje nurodytų reikalavimų; vežėjui panaikintas licencijos galiojimas pagal Taisyklių 48.4 ar 48.5 punktus; licencija neišduodama vienerius metus nuo turėtos licencijos galiojimo panaikinimo dienos; sustabdytas bent vienos licencijos kopijos galiojimas.
- Kai reikia pakeisti duomenis licencijose (pavyzdžiui, pasikeitus fizinio asmens vardui (-ams), pavardei (-ėms), gyvenamajai vietai arba juridinio asmens pavadinimui, teisinei formai, buveinei ir kita), licencijos turi būti pakeistos per 5 darbo dienas nuo licencijas išduodančios institucijos nustatytos formos prašymo ir dokumentų, patvirtinančių pakeitimo esmę, gavimo licencijas išduodančioje institucijoje.
- Praradus licenciją, licencijos dublikatas išduodamas per 5 darbo dienas nuo licencijas išduodančios institucijos nustatytos formos prašymo gavimo licencijas išduodančioje institucijoje.
- Už licencijų išdavimą, pratęsimą, pakeitimą, dublikatų išdavimą mokama valstybės rinkliava. Licencija išduodama dešimčiai metų.

Paslauga teikiama trečiu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą, tačiau paslaugos rezultatas (licencija ir licencijos dublikatas) pristatomas / atsiimamas ne elektronine forma.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Žemės ir aplinkos darbai; transportas; laidojimas; komunaliniai mokesčiai
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Rima Pečkienė, tel. 211 2114, mob. tel. +37068623987
Paslaugos vadovas
Aprašymas klientui
Juridinis ar fizinis asmuo, pageidaujantis gauti licenciją/licencijos dublikatą /pakeisti licenciją/ pratęsti licenciją, turi pateikti licencijas išduodančiai institucijai:
1. licencijas išduodančios institucijos nustatytos formos prašymą (forma F1);
2. asmens tapatybę įrodantį dokumentą arba jo kopiją, jeigu licenciją siekia gauti fizinis asmuo;
3. vežėjo transporto vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
4. dokumentus, įrodančius tinkamą vežėjo finansinę būklę t.y. ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys – metinį balansą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją; viešojo sektoriaus subjektai – metinę finansinės būklės ataskaitą arba vežėjo patvirtintą jos kopiją; fiziniai asmenys – Kelių transporto veiklos taisyklių (toliau Taisyklės) priede nustatytos formos nuosavo kapitalo ataskaitą;
5. vežėjo vadovo ir (ar) transporto vadybininko, kuris (-ie) anksčiau gyveno kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nepriekaištingą reputaciją patvirtinantį (-ius) dokumentą (-us), nurodytą (-us) Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 19 straipsnyje;
6. transporto vadybininko, paskirto pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 1 dalį, darbo sutartį arba sutartį su asmeniu, įgaliotu eiti transporto vadybininko pareigas pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 2 dalį, arba vežėjo patvirtintą jų kopiją;
7. teisę į naudojamų kelių transporto priemonių stovėjimo vietą patvirtinančius dokumentus ir stovėjimo vietos planą arba vežėjo patvirtintas jų kopijas;
8. teisę į vežėjo valdymo centrą, nurodytą Taisyklių 29.2 punkte, patvirtinančius dokumentus ir vežėjo valdymo centro planą arba vežėjo patvirtintas jų kopijas.
Papildoma informacija
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Bankas
AB „Swedbank“
Sąskaitos numeris
LT247300010112394300
Įmokos kodas
52713
Paslaugos kaina
išdavimą - 52 Eur
pratęsimą - 52 Eur
pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims - 7,2 Eur
dublikato išdavimą - 7,2 Eur
Informacija atnaujinta
2021-02-09 15:09:32