Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas

Paslaugos aprašymas
Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti patikslinta, kai įmonė keičia licencijoje nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą, kai keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas), jeigu nesikeičia kiti įmonę identifikuojantys duomenys, taip pat kai keičiasi įmonės turimos licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės, kai įmonė prašo išbraukti sandėlių, kuriuose laikomi ir (ar) iš kurių paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus, viešbučių kambarių, kuriuose įrengti mini barai numerius, orlaivių pavadinimus ir registravimo numerius, kai licencijos turėtojas reorganizuojamas ir dėl to keičiami licencijoje nurodyti duomenys.

Licencijos turėtojas privalo informuoti Licencijavimo ir leidimų skyrių apie pasikeitusius įmonės pavadinimą, teisinę formą, buveinę, pakeistą įmonės kodą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių dokumentų, taip pat steigimo dokumentų pakeitimo įregistravimo.

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinama ir tais atvejais, kai savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalimi, apriboja įmonės prekybos alkoholiniais gėrimais laiką. Šiuo atveju, įmonė pateikia licenciją išdavusiai institucijai prašymą ir licencijos originalą.

Dėl Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais viešojo maitinimo, paviljonuose ir prekybos įmonėse patikslinimo konsultuoja vyriausioji specialistė Edualija Venckienė, tel. (8 5) 211 2297.

Paslauga teikiama trečiu interaktyvumo lygiu. Licencijos patikslinamos naudojantis Licencijų informacine sistema. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį, prašymą gali pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą. Licencijos prašytoją institucija informuoja, kad licencija patikslinta per Licencijų informacinę sistemą prašyme nurodytu būdu (elektroniniu paštu arba registruotu laišku).

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama
Paslaugos suteikimo trukmė
14 d.
Paslaugos gavėjas
Juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Edualija Venckienė, tel. 211 2297
Paslaugos vadovas
Julius Morkūnas, tel. 211 2614
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
4. dokumentai, patvirtinantys pasikeitusius duomenis.
Papildoma informacija
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Gavėjo kodas
188659752
Bankai

(Sąskaitos numeris - Banko pavadinimas)

LT78 7290 0000 0013 0151 - AB „Citadele" bankas

LT74 4010 0510 0132 4763 - Luminor Bank AB

LT05 7044 0600 0788 7175 - AB SEB bankas

LT32 7180 0000 0014 1038 - AB Šiaulių bankas

LT24 7300 0101 1239 4300 - AB „Swedbank"

LT42 7230 0000 0012 0025 - UAB Medicinos bankas

Įmokos kodas
52313
Paslaugos kaina
112 EUR
Apskundimo tvarka
Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Savivaldybės administracijos direktoriui (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.
Informacija atnaujinta
2020-12-08 13:23:44