Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas

Paslaugos aprašymas
Licencija gali būti papildoma, jeigu įmonė pakeičia arba papildo sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus, orlaivių pavadinimus ir registravimo numerius, pakeičia prekybos alkoholiniais gėrimais laiką arba prekybos vietos pavadinimą ar adresą, taip pat jeigu pasikeičia viešbučių kambarių, kuriuose įrengti mini barai, numerius, įrengia viešbučio kambariuose mini barus.

Dėl Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais viešojo maitinimo, prekybos įmonėse, paviljonuose papildymo konsultuoja vyriausioji specialistė Edualija Venckienė, tel. (8 5) 211 2297.

Paslauga teikiama trečiu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo paraiškos formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą. Licencijos papildomos naudojantis Licencijų informacine sistema. Apie papildytą licenciją institucija licencijos turėtoją informuoja paraiškoje nurodytu būdu (elektroniniu paštu arba registruotu laišku)

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama
Paslaugos suteikimo trukmė
15 d.
Paslaugos gavėjas
Juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Edualija Venckienė, tel. 211 2297
Paslaugos vadovas
Julius Morkūnas, tel. 211 2614
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Motyvuota paraiška;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir pateikia įgaliotas asmuo;
4. Įmonė, norinti papildyti licenciją keičiant prekybos alkoholiniais gėrimais vietą, prekybos alkoholiniais gėrimais laiką per Interesantų aptarnavimo skyrių pateikia:
4.1. Daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamosios paskirties patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą (kuriame turi būti nurodyta licencijos prašytojo numatoma vykdyti veiklos rūšis ir prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama gyvenamajame name. Šis sutikimas nepateikiamas, jeigu prieš tai šiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu nebuvo gauta pagrįstų gyvenamojo namo gyventojų skundų, nesikeičia nei įmonės darbo laikas, nei alkoholinių gėrimų pardavimo būdas. Ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienerius metus;
4.2. Dokumentą (išrašą iš prieš tai dirbusios įmonės kasos knygos, arba kasos kvitą, kuriuose būtų matomas įrašas apie parduotus alkoholinius gėrimus, arba sąskaitą–faktūrą, kurioje įrašyti alkoholiniai gėrimai arba kt.) arba jo kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti), ir vadovo parašu, įrodančius, kad gyvenamajame name įrengtoje parduotuvėje ar viešojo maitinimo įmonėje, alkoholinių gėrimų prekyba nebuvo nutraukta ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui iki paraiškos gauti naują licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais pateikimo;
4.3. Valstybės įmonės Registrų centro pažymą apie gyvenamojo namo patalpų savininkus ir daugiabučio gyvenamojo namo administratoriaus pažymą apie neprivatizuotų butų nuomininkus, jeigu prekybos vieta įrengta gyvenamajame name;
5. Įmonė, norinti papildyti licenciją pakeitus sandėlio adresą pateikia paraišką.

Licencijavimo ir leidimų skyrius, gavęs prašymą papildyti licenciją pakeičiant prekybos vietos adresą, patikrina ar įmonei išduotas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas.
Papildoma informacija
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Gavėjo kodas
188659752
Bankai

(Sąskaitos numeris - Banko pavadinimas)

LT78 7290 0000 0013 0151 - AB „Citadele" bankas

LT74 4010 0510 0132 4763 - Luminor Bank AB

LT05 7044 0600 0788 7175 - AB SEB bankas

LT32 7180 0000 0014 1038 - AB Šiaulių bankas

LT24 7300 0101 1239 4300 - AB „Swedbank"

LT42 7230 0000 0012 0025 - UAB Medicinos bankas

Įmokos kodas
52313
Paslaugos kaina
112 EUR
Apskundimo tvarka
Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Savivaldybės administracijos direktoriui (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.
Informacija atnaujinta
2020-08-14 13:44:21