Muziejų edukacinių programų finansavimo konkursas (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi paraiškų priėmimo terminas


Muziejų edukacinių programų finansavimo konkurso nuostatai reglamentuoja Muziejų edukacinių programų finansavimo konkurso organizavimo, vykdymo ir finansavimo skyrimo trejų metų laikotarpiui šio konkurso laimėtojams tvarką.

Konkurso tikslai:
1. saugoti ir puoselėti Vilniaus miesto kultūros tapatumą bei jį aktualinti, ugdyti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų savimonę;
2. susieti kultūros paveldo vertybių kaupimą, saugojimą, tyrimus, restauravimą ir konservavimą su visuomenės kultūros poreikių tenkinimu ir kultūros paslaugų bei informacijos visuomenei teikimu;
3. skatinti muziejų atvirumą ir didesnę integraciją į Vilniaus miesto gyvenimą;
4. skatinti neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą, inovatyvių, interaktyvių, kūrybiškų ir įtraukių edukacinių programų vykdymą ir plėtrą.

Konkurse gali dalyvauti muziejai, kurie yra įsteigti fizinių ar juridinių asmenų, neatsižvelgiant į jų teisinę formą, kurių buveinė yra Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir kurie užsiima ar verčiasi materialinių ir dvasinių kultūros vertybių bei gamtos objektų kaupimu, saugojimu, restauravimu, tyrimu, eksponavimu bei populiarinimu.
Konkurse negali dalyvauti nacionaliniai muziejai, respublikiniai muziejai, žinybiniai muziejai, Vilniaus miesto savivaldybės muziejai, ir kiti muziejai, gaunantys nuolatinę valstybės ar Vilniaus miesto savivaldybės dotaciją savo veiklai vykdyti.

Pagrindinis muziejaus, dalyvaujančios konkurse, vertinimo kriterijus – veiklos programa, kurioje turi būti aprašyta ir pateikiama ši informacija:
1. šiuo metu Vilniaus miesto savivaldybėje vykdomos muziejaus edukacinės veiklos;
2. numatomos naujos muziejaus edukacinės veiklos, esamų edukacinių veiklų plėtra ir muziejaus perspektyviniai veiklos planai trejų metų laikotarpiui;
3. inovatyvios, interaktyvios, kūrybiškos ir kitos edukacinės veiklos, skirtos moksleiviams, studentams ir šeimoms;
4. nuolaidų muziejaus bilietams ir edukacinėms veikloms sistema;
5. pastarųjų metų veiklos ataskaita;
6. pastarųjų metų finansinės veiklos pajamų ir išlaidų sąmatos.

Edukacinių veiklų organizavimo programos teikiamos iki 2020 m. balandžio 17 d. (įskaitytinai).

Siekiant palengvinti dokumentų teikimą, dokumentų ir informacijos apskaitą, veiklos programos turi būti teikiamos tik internetu, pasinaudojant Vilniaus miesto savivaldybės Elektronine paslaugų valdymo sistema paslaugos.vilnius.lt svetainėje.

Atkreipiame dėmesį, kad veiklos programų – konkurso paraiškų pildyti etapais negalima, jos pildomos vieną kartą, galutinai neišsisaugojus paraiškos informacijos, jos duomenys dingsta.


Paslaugos kategorija
Nenaudojamos specifikacijos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Daiva Meilutė-Šeršniova, tel. 211 2385;, mob. tel. 8 687 82663
Paslaugos vadovas
Daiva Meilutė-Šeršniova, tel. 211 2385;, mob. tel. 8 687 82663
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Muziejų edukacinių programų finansavimo konkurso edukacinių veiklų organizavimo programa (1 priedas);
2. Muziejaus juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija ir kiti priedai (privalomai pateikiama tik muziejaus registracijos pažymėjimo kopija, o apdovanojimų, padėkų ar kitų raštų kopijos, aktualūs straipsniai apie organizaciją ar jų nuorodos bei kita informacija apie muziejų teikiama muziejaus pasirinkimu).
Informacija atnaujinta
2020-10-02 08:32:08