Nekilnojamojo turto skyriaus balanse apskaitomų negyvenamųjų patalpų nuomininkų prašymų dėl leidimo atlikti nuomojamų patalpų kapitalinį remontą ar rekonstrukciją nagrinėjimas

Paslaugos aprašymas
Nuomininkas gali atlikti turto esminius pagerinimus (kapitalinį remontą ar rekonstrukciją) tik savo lėšomis ir savo rizika Savivaldybei neatlyginant ir tik esant išankstiniam Savivaldybės administracijos rašytiniam sutikimui. Nuomininkas kreipdamasis dėl sutikimo gavimo pateikia projektą, sąmatą bei kitą informaciją, pagrindžiančią esminių pagerinimų poreikį ir jų atitikimą nuomos sutartyje nurodytai paskirčiai ir nurodytai veiklai plėtoti. Savivaldybės administracijos direktorius sutikimą išduoda per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos arba raštu pateikia motyvuotą atsisakymą jo neišduoti. Nuomininkas, gavęs rašytinį sutikimą atlikti esminius pagerinimo darbus ir juos atlikęs, Savivaldybei per vieną mėnesį turės pateikti: statybos leidimą (sutikimą) esminiams pagerinimams atlikti, rangos sutartį, Nekilnojamojo turto registre Vilniaus miesto savivaldybės vardu įregistruotą kadastrinių matavimų bylą su pasikeitusiais duomenimis, atliktų darbų priėmimo perdavimo aktus, PVM sąskaitas faktūras, atlikto pagerinimo užbaigimo įteisinimo aktus ir kitus dokumentus, įrodančius atliktus esminius pagerinimus. Jei teisės aktų nustatyta tvarka atlikus Savivaldybės turto kapitalinio remonto, rekonstravimo darbus pasikeičia išnuomoto turto kadastro duomenys, pasirašomas susitarimas dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos sutarties pakeitimo ir nurodomi Nekilnojamojo turto registre naujai įregistruoti išnuomoto Savivaldybės turto duomenys. Susitarimus rengia struktūrinis padalinys arba įmonė, pasirašo Administracijos direktorius (ar jo įgaliotas asmuo) arba įmonės vadovas .

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu ar per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Vilma Lajauskaitė, tel. 211 2441
Paslaugos vykdytojas
Modestas Rudys, tel. 211 2348
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
4. projektas;
5. sąmata;
6. žemės sklypo ribų planas, nustatyta tvarka priskirtas prie pastato;
7. notaro patvirtintas bendrasavininkų sutikimas, jei tokie bendrasavininkai yra.
Papildoma informacija
Informacija atnaujinta
2019-12-05 13:48:14