Nuolatinės globos (rūpybos) be tėvų globos likusiems vaikams organizavimas

Paslaugos aprašymas
Nuolatinė globa (rūpyba) - nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo biologinę šeimą ir jų priežiūra, auklėjimas, atstovavimas teisėms bei teisėtiems interesams ir jų gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos institucijai. Nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma teismo nutartimi.

Globėjas (rūpintojas) - asmuo, kuriam yra paskirta vaiko laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba).

Asmenys, kurie negali būti paskirti globėjais (rūpintojais):
• neturintys 21 metų amžiaus, išskyrus artimus giminaičius;
• pripažinti neveiksniais, arba ribotai veiksniais;
• asmenys, kuriems buvo apribota tėvų valdžia arba vaikas atskirtas nuo tėvų;
• asmenys, kurie teisti už tyčinius nusikaltimus;
• jei vaiko globėjo įgaliojimai buvo nutraukti dėl globėjo kaltės;
• vyresni nei 65 metų, išskyrus artimą giminaitį, norintį globoti jaunesnį nei 10 metų vaiką;
• dėl medicininių kontraindikacijų, kurias patvirtina Vyriausybės įgaliota institucija; • asmenys, neturintys tinkamų gyvenimo sąlygų.
• asmenys, neturintys tinkamų gyvenimo sąlygų.

Vaiko globėjo (rūpintojo) pareigos:
• užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą;
• rūpintis vaiko sveikata ir mokymu;
• auklėti vaiką;
• sprendžiant klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir vietos savivaldos institucijomis;
• netrukdyti vaikui bendrauti su tėvais, jei tai nekenkia vaiko interesams;
• palaikyti ryšius su vaiko tėvais, informuoti vaiko tėvus ar artimuosius giminaičius, jeigu jie to pageidauja, apie vaiko vystymąsi, sveikatą, mokymąsi ir kitais svarbiais klausimais;
• rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgiant į jo amžių, sveikatą, išsivystymą bei polinkius;
• rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje visuomenėje ir valstybėje.

Vaiko nuolatinės globos (rūpybos) pabaiga:
• vaiko nuolatinė globa (rūpyba) baigiasi, kai vaikas sulaukia pilnametystės arba emancipuojamas;
• vaikas grąžinamas tėvams;
• įvaikinamas;
• susituokia.

Globėjas (rūpintojas) gali būti atleistas nuo pareigų, jeigu jis negali tinkamai atlikti pareigų dėl savo ar artimųjų giminaičių ligos, savo turtinės padėties pablogėjimo ar dėl kitų svarbių priežasčių.

Globėjas (rūpintojas) gali būti nušalintas nuo pareigų jei jis netinkamai atlieka pareigas, neužtikrina vaiko teisių ir interesų apsaugos, naudojasi savo teisėmis savanaudiškais tikslais.


Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Vaikų teisių apsauga
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Lina Juškevičienė tel. 211 2557
Paslaugos vykdytojas
Lina Pupelienė tel. 211 2730
Aprašymas interesantui
Vaiko teisių apsaugos skyriui pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas, kuriame nurodomi duomenys apie pareiškėją: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, telefono numeris, darbovietė, šeimyninė padėtis, materialinė padėtis, išlaikomų asmenų skaičius, šeimos sudėtis, globos (rūpybos) motyvai, globos (rūpybos) rūšis bei duomenys apie norimo globoti (rūpintis) vaiką/us: vardas, pavardė, gimimo data, lytis, pareiškėjo ir vaiko giminystės ryšys, ugdymo įstaiga bei kita svarbi informacija (forma pridedama);
2. Pareiškėjo tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
3. Kartu gyvenančių vyresnių nei 16 metų asmenų rašytinis sutikimas, kad šeimoje būtų globojamas vaikas (forma pridedama);
4. Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 046/a);
5. Pažyma apie šeimos sudėtį (iš seniūnijos);
6. Santuokos liudijimo kopija, jeigu asmuo susituokęs; teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo arba ištuokos liudijimo kopija, jeigu asmuo išsituokęs; teismo sprendimo dėl santuokos pripažinimo negaliojančia kopija, jeigu teismas santuoką pripažino negaliojančia; teismo sprendimo dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium kopija, jeigu yra teismo sprendimas dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium; sutuoktinio mirties liudijimo kopiją, jeigu asmuo yra našlys (našlė);
7. Dokumentus apie asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), ir jo šeimos gyvenamąsias patalpas (iš Registrų centro);
8. Dokumentus, įrodančius artimo giminaičio, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), giminystę su vaiku (kai norima globoti giminaitį) (gimimo liudijimas);
9. Dokumentus apie asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju) gaunamas pajamas (iš Sodros, 6 mėn.).

Papildomi dokumentai:
• Dėl pažymos gavimo apie fizinio asmens ir kartu gyvenančių kitų fizinių asmenų, teistumą už tyčinius nusikaltimus reikia kreipiamasi į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos;
• Dėl pažymos gavimo apie administracinių teisės pažeidimų padarymą į teritorinę policijos įstaigą.

Vaiko teisių apsaugos skyrius gavęs šiuos dokumentus (išskyrus papildomus dokumentus) kreipiasi teisės aktų nustatyta tvarka į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl pažymos gavimo apie fizinio asmens ir kartu gyvenančių kitų fizinių asmenų teistumą už tyčinius nusikaltimus, o iš teritorinės policijos įstaigos dėl pažymos gavimo apie administracinių teisės pažeidimų padarymą; ištiria siūlomo fizinio asmens buities ir gyvenimo sąlygas ir surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą.
Fizinio asmens pasirengimo globai (rūpybai) patikrinimas atliekamas per kiek galima trumpesnį laikotarpį, bet ne ilgesnį kaip 6 mėnesiai nuo rašytinio prašymo pateikimo dienos.