Nuolatinės globos (rūpybos) be tėvų globos likusiems vaikams organizavimas (panaikinta)

Paslaugos aprašymas
Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2018 m. liepos 1 d. šios paslaugos Vilniaus miesto savivaldybės administracija nebeteikia.
Paslaugą teikia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriusNuolatinė globa (rūpyba) - nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo biologinę šeimą ir jų priežiūra, auklėjimas, atstovavimas teisėms bei teisėtiems interesams ir jų gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos institucijai. Nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma teismo nutartimi.

Globėjas (rūpintojas) - asmuo, kuriam yra paskirta vaiko laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba).

Asmenys, kurie negali būti paskirti globėjais (rūpintojais):
• neturintys 21 metų amžiaus, išskyrus artimus giminaičius;
• pripažinti neveiksniais, arba ribotai veiksniais;
• asmenys, kuriems buvo apribota tėvų valdžia arba vaikas atskirtas nuo tėvų;
• asmenys, kurie teisti už tyčinius nusikaltimus;
• jei vaiko globėjo įgaliojimai buvo nutraukti dėl globėjo kaltės;
• vyresni nei 65 metų, išskyrus artimą giminaitį, norintį globoti jaunesnį nei 10 metų vaiką;
• dėl medicininių kontraindikacijų, kurias patvirtina Vyriausybės įgaliota institucija; • asmenys, neturintys tinkamų gyvenimo sąlygų.
• asmenys, neturintys tinkamų gyvenimo sąlygų.

Vaiko globėjo (rūpintojo) pareigos:
• užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą;
• rūpintis vaiko sveikata ir mokymu;
• auklėti vaiką;
• sprendžiant klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir vietos savivaldos institucijomis;
• netrukdyti vaikui bendrauti su tėvais, jei tai nekenkia vaiko interesams;
• palaikyti ryšius su vaiko tėvais, informuoti vaiko tėvus ar artimuosius giminaičius, jeigu jie to pageidauja, apie vaiko vystymąsi, sveikatą, mokymąsi ir kitais svarbiais klausimais;
• rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgiant į jo amžių, sveikatą, išsivystymą bei polinkius;
• rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje visuomenėje ir valstybėje.

Vaiko nuolatinės globos (rūpybos) pabaiga:
• vaiko nuolatinė globa (rūpyba) baigiasi, kai vaikas sulaukia pilnametystės arba emancipuojamas;
• vaikas grąžinamas tėvams;
• įvaikinamas;
• susituokia.

Globėjas (rūpintojas) gali būti atleistas nuo pareigų, jeigu jis negali tinkamai atlikti pareigų dėl savo ar artimųjų giminaičių ligos, savo turtinės padėties pablogėjimo ar dėl kitų svarbių priežasčių.

Globėjas (rūpintojas) gali būti nušalintas nuo pareigų jei jis netinkamai atlieka pareigas, neužtikrina vaiko teisių ir interesų apsaugos, naudojasi savo teisėmis savanaudiškais tikslais.
Paslaugos kategorija
Koordinuotos paslaugos vaikui
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
_
Paslaugos vadovas
---- ----
Paslaugos vykdytojas
---- ----
Informacija atnaujinta
2018-10-03 10:01:59