Paraiškų kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms, tenkančioms asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokėti priėmimas ir tikrinimas

Paslaugos aprašymas

Bendrojo naudojimo objektų valdytojas ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijai teikia Paraišką kreditui, paimtam daugiabučiui namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanoms, tenkančioms asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokėti (toliau – paraiška). Savivaldybės administracija, gavusi paraišką bei reikiamus dokumentus, patikrina paraiškoje nurodytų asmenų teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą, įvertina apskaičiuotų mokėtinų kredito ir palūkanų sumų teisingumą ir priklausančią apmokėti kredito ir palūkanų sumą perveda į bendrojo naudojimo objektų valdytojo nurodytą butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitą, jeigu kreditavimo sutartyje nenurodyta kitaip.Paslaugos kategorija
Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė
10 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Božena Zarankienė, tel. 2042162
Paslaugos vadovas
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Paraiška;
2. Pateikiant paraišką pirmą kartą, kartu pateikiama:
a) būsto ir urbanistinės plėtros agentūros raštas, patvirtinantis, kad Butų savininkai įgyvendina ar įgyvendino valstybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, arba bendrojo naudojimo objektų valdytojo raštas, nurodantis, pagal kokią savivaldybės remiamą programą įgyvendintas(-inamas) daugiabučio namo atnaujinimo projektas;
b), kredito sutarties kopija;
c).kredito grąžinimo grafikas.
3. Kredito gavėju esant buto savininkui, pateikiama kreditą suteikusios institucijos pateikta informacija apie kiekvienam paraiškoje nurodytam buto savininkui apskaičiuotą mokėtiną kredito ir palūkanų įmokos dydį.
Informacija
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui prašymus galima teikti šiais būdais:
- telefonu 8 700 35545 (prašymą besikreipiančio asmens vardu užregistruos specialistas);
- užpildyti šiame paslaugos apraše nurodytą prašymo formą, pasirašyti ir skenuotą (nufotografuotą) dokumentą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt;
- paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.
Raštus ir paklausimus galima teikti el. p. sis@vilnius.lt, per el. pristatymo sistemą (epristatymas.post.lt) arba siųsti adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.
Konsultacijos ir informacija teikiama tel. 8 700 35545
Informacija atnaujinta
2020-12-22 13:16:15