Paraiškų priėmimas 2020 m. vaikų vasaros stovyklų konkursui (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi paraiškų priėmimo terminasVilniaus miesto savivaldybės administracija skelbia vaikų vasaros stovyklų konkursą. Konkursas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. V-823 „Dėl Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 30-1384/20 „Dėl Vaikų vasaros stovyklų programų konkurso nuostatų ir vaikų vasaros stovyklų paraiškų vertinimo nuostatų tvirtinimo”.

Stovyklos programų teikėjai ir vykdytojai gali būti švietimo, kultūros, sporto įstaigos, asociacijos, laisvieji mokytojai, kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose, individualios veiklos pažymoje) nurodyta vaikų ir jaunimo švietimo, ugdymo, užimtumo arba stovyklų organizavimo, veikla.
Konkurso bendrieji tikslai:
 • skatinti turiningą vaikų vasaros poilsį, sudarant sąlygas vaikų saviraiškai, fiziniam aktyvumui, sveikai gyvensenai, įvairiapusiam ugdymui;
 • užimti kuo daugiau Vilniaus miesto vaikų vasaros poilsio stovyklose;
 • sudaryti kuo palankesnes sąlygas vaikams, esantiems jautresnėje socialinėje situacijoje, vaikai, esantys jautresnėje socialinėje situacijoje šiuose nuostatuose apibrėžiami taip:
 • vaikai (7–18 metų amžiaus) iš socialinės rizikos šeimų, vaikai, kuriems nustatyta minimali priežiūra, vaikai, kuriems nustatyta laikinoji ir (ar) nuolatinė globa;
  • vaikai iš šeimų, kurios gauna socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą, daugiavaikių šeimų ir (arba) minimalias pajamas gaunančių šeimų vaikai (pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą);
  • vaikai iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
  • vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;
  • vaikai, turintys negalią (iki 21 metų);
  • vaikai, esantys sunkioje situacijoje, pagal ugdymo įstaigos vaiko gerovės komisijos rekomendaciją.

 • skatinti Vilniaus miesto švietimo, kultūros, sporto ir kitas įstaigas bei organizacijas, laisvuosius mokytojus aktyviai dalyvauti užimant vaikus vasaros atostogų metu

 • Konkursui teikiamos programos, kuriose numatoma užimti tik Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos mokyklose besimokančius vaikus. Valstybės biudžeto lėšos bus skiriamos tik dieninėms, stacionarioms stovykloms (su laikinu apgyvendinimu) ir mobilioms stovykloms (stovyklaujama keliaujant). Programai gali būti skiriama iki 5 000 (penki tūkstančiai) Eur. Prioritetas teikiamas pareiškėjui, kuris planuoja užimti didesnį vaikų, esančių jautresnėje socialinėje situacijoje, skaičių, parengta kokybiška, įdomi su įvairiomis veiklomis programa ir pateikta detali, pagrįsta išlaidų sąmata.
  Paraiškos teikiamos iki 2020 m. birželio 29 d. 12 val.

  Paraiškos gali būti pateikiamos tik elektroniniu būdu per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą adresu http://paslaugos.vilnius.lt - „Projektų rėmimo konkursai“ – „Paraiškų priėmimas 2020 m. vaikų vasaros stovyklų konkursui (konkursas vyksta)“.
  Po termino pateiktos paraiškos nebus priimamos

  Paslaugos kategorija
  Projektų rėmimo konkursai
  Paslaugos suteikimo trukmė
  10 d.
  Paslaugos gavėjas
  Fizinis arba juridinis asmuo
  Atsakingas dalinys
  Paslaugos vykdytojas
  Marius Labanauskas, tel. 211 23 86 , mob. tel. +37069465313
  Paslaugos vadovas
  Diana Petkūnienė, tel. 211 2406
  Aprašymas klientui
  Pateikiami šie dokumentai:
  • Konkurso elektroninė paraiška (1 priedas, pildoma tiesiogiai internetu);
  • vaikų vasaros stovyklų konkurso detalią paraišką (Vaikų vasaros poilsio konkurso nuostatų 2 priedas);
  • įstaigos ar organizacijos įstatų ar nuostatų išrašą (šis punktas netaikomas Savivaldybės pavaldumo įstaigoms), pasirašytą vadovo;
  • dokumentus, įrodančius papildomą programos finansavimą (jei toks finansavimas numatytas) iš savo ar partnerių, rėmėjų finansavimo šaltinių.
  Informacija
  Ataskaitas per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą turi teisę pateikti organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Organizacijos vadovas gali suteikti įgaliojimą atstovui prisijungti prie Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemos organizacijos vardu. Instrukcija, kaip tai padaryti, pateikiama šio puslapio Pagalbos skiltyje arba paspaudus šią nuorodą.
  Informacija atnaujinta
  2020-06-29 18:33:06