Paraiškų priėmimas meno projektų rėmimo programai „Kuriu Vilnių“ (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame kad baigėsi paraiškų priėmimo terminas

Pagrindiniai programos „Kuriu Vilnių“ uždaviniai yra atskleisti konkrečių miesto viešųjų erdvių identitetą ir skatinti teigiamus estetinius ir socialinius vietos ir bendruomenės pokyčius, menininkų raišką mieste, suburti gyventojų bendruomenes ir menininkus, gyvinti socialinę aplinką, aktyvinti verslo dalyvavimą kūrybiškai atnaujinant teritorijas, skatinti diskusijas miesto meno tema.

1. Programai tinkamos veiklos:
 • Skulptūros (medžiagos, dydžiai ir formos neribojamos);
 • Meninis plokštumų dekoravimas (pastato sienų ar kitų paviršių tapyba, freska, mozaika ar kitoks meninis dekoras);
 • Dizaino kūriniai (unikalus funkcinis dizainas, meninis apšvietimas ir kt.);
 • Gatvės menas (laikini meno kūriniai, instaliacijos ir kt.);
 • Tradicinio liaudies meno kūriniai;
 • Atminimo įamžinimo ženklai;
 • Kitų meno rūšių kūriniai.

 • 2. Programai netinkamos veiklos:
 • Reklaminio ar informacinio pobūdžio paviršių dekoravimas, stendai, užrašai;
 • Masinės gamybos dizaino elementai – lauko baldai, vaikų žaidimo ir kiti įrenginiai;
 • Projektai, kurie gali būti finansuojami iš kitų Savivaldybės programų.

 • 3. Tinkamos išlaidos
  Projekto įgyvendinimo išlaidos. Jos turi sudaryti ne mažiau kaip 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

  Projekto administravimo išlaidos (projekto vadovo, kitų tiesiogiai projektą vykdančių darbuotojų, kurie administruoja projekto veiklas, ir finansininko darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos į Garantinį fondą; kanceliarinių prekių, kitų biuro prekių, išskyrus ilgalaikį turtą, įsigijimo išlaidos; projektą administruojančių darbuotojų telekomunikacijų ir pašto paslaugų, transporto išlaidos (degalai, transporto priemonių nuoma, transporto bilietai); patalpų nuomos ir eksploatacijos išlaidos; atlyginimai už projektavimo darbus, honorarai ir kt.). Projekto administravimo išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 25 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

  4. Netinkamos išlaidos
  Išlaidos pagal sutartis su konsultantais, tarpininkais, kuriems mokestis nurodomas kaip viso projekto vertės procentinė dalis; baudos, delspinigiai, išlaidos finansinėms nuobaudoms, bylinėjimosi išlaidos, išlaidos paskolų palūkanoms ir skolų padengimo išlaidos; išlaidos investiciniams projektams; išlaidos statiniams, tiesiogiai nesusijusiems su projekto įgyvendinimu, statyti ir rekonstruoti; išlaidos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui, tiesiogiai nesusijusiam su projekto įgyvendinimu, įsigyti; projektų vykdytojų veiklos plėtros ar jų kasdienės veiklos (pavyzdžiui, biuro nuomai ar komunalinėms paslaugoms) išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su projekto įgyvendinimu; išlaidos pastatų ir patalpų remontui, tiesiogiai nesusijusiam su projekto įgyvendinimu; išlaidos narystės asociacijose mokesčiams sumokėti, jei šios išlaidos tiesiogiai nesusijusios su projekto įgyvendinimu.

  5. Reikalavimai pareiškėjams
  Pareiškėjais gali būti juridiniai ar fiziniai asmenys. Jei projektą įgyvendina daugiau nei vienas juridinis ar fizinis asmuo, paraišką turi teisę teikti tik vienas juridinis ar fizinis asmuo. Pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka turi būti tinkamai atsiskaitęs už ankstesniais metais iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto skirtų (jeigu buvo skirta) lėšų panaudojimą.
  Pareiškėjo projektas nefinansuojamas, jeigu paaiškėja, kad:
 • pareiškėjas yra likviduojamas, reorganizuojamas, pertvarkomas, sustabdęs ar apribojęs savo veiklą;
 • pareiškėjas paraiškoje pateikė klaidinančią arba melagingą informaciją;
 • pareiškėjas yra gavęs Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų ir neatsiskaitęs už jų panaudojimą nustatyta tvarka arba gautas lėšas naudojęs ne pagal paskirtį;
 • pareiškėjas yra pateikęs paraiškų finansuoti veiklas, kurios yra to paties projekto dalys, pagal kitas viešojo sektoriaus finansavimo programas. Pareiškėjo pajėgumai ir projektą įgyvendinančių asmenų patirtis turi būti pakankami, kad projektas būtų sėkmingai įgyvendintas.

 • 6. Finansavimo intensyvumas
  Projektui įgyvendinti iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto gali būti skiriama iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjo ir (ar) kitų finansavimo šaltinių įnašas suteikia galimybę gauti papildomų vertinimo balų.Maksimali finansavimo riba 70000,00 eur.

  7. Kitos sąlygos
  Vienas pareiškėjas gali teikti daugiau nei vieną projektą (atskirų projektų arba projektų seriją), tačiau jie negali būti kartotiniai

  Paslauga teikiama programos „KURIU VILNIŲ“ projektų atrankos ir finansavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka.

  Paraiškos priimamos iki 2021 m. vasario 15 d. (įskaitytinai)

  Paraiškų pateikimas. Paraiškos priimamos tik elektroniniu būdu iki 2021 m. vasario 15 d. 23.59 val. Vėliau pateiktos paraiškos nebus nagrinėjamos. Visos paraiškos apimtis negali viršyti 20 Mb.
  Paslaugos kategorija
  Nenaudojamos specifikacijos
  Paslaugos suteikimo trukmė
  70 darbo d.
  Paslaugos gavėjas
  Fizinis arba juridinis asmuo
  Atsakingas dalinys
  Paslaugos vykdytojas
  Indra Bieliūnaitė, tel. 211 2836
  Paslaugos vadovas
  Rūta Matonienė, tel. 211 2516
  Prašymo forma (-os)
  Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
  Pateikiami šie dokumentai:
  1. kūrinio vizualizacija (fotomontažas) esamoje aplinkoje iš ne mažiau kaip dviejų skirtingų apžvalgos taškų;
  2. kūrinio eskiziniai brėžiniai;
  3. sutarčių ir (ar) susitarimų su projekto partneriais dėl bendradarbiavimo įgyvendinant projektą tinkamai patvirtintos kopijos (būtina tuo atveju, jei projektą numatoma įgyvendinti su partneriais);
  4. kita, projektų teikėjų nuomone, svarbi informacija, pagrindžianti finansavimo reikalingumą ar papildanti projekto aprašymą.
  Informacija
  Siūlomos teritorijos meno kūriniams (neprioritetinės):
  Karoliniškės, Naujininkai, Fabijoniškės
  Siūlomi objektai meno kūriniams:
  Lazdynų požeminė perėja (ties Erfurto g. 1);
  standartinis metalinis garažas;
  • daugiabučiai Viršuliškių g. 35, 37, 39;
  • daugiabutis Algirdo g. 25;
  • daugiabutis V. Šopeno g. 4.
  Informacija atnaujinta
  2021-11-03 14:49:09