Paraiškų priėmimas nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su jaunimu gatvėje, paslaugų plėtros finansavimo konkursas (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi paraiškų priėmimo terminas

Skelbiamas darbo su jaunimu gatvėje paslaugų plėtros konkursas.

Konkurso tikslas – mažinti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, socialinę atskirtį ir didinti jo galimybes visaverčiai dalyvauti visuomenės gyvenime.
Paslaugų teikimo vieta – visos Vilniaus miesto seniūnijos, išskyrus seniūnijas, kuriose jau teikiamos darbo su jaunimu gatvėje paslaugos: Naujininkų, Viršuliškių, Pašilaičių bei Žvėryno seniūnijose.

Konkurse gali dalyvauti nevyriausybinės organizacijos (kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme) veikiančios Vilniaus mieste, kurių steigimo dokumentuose nurodytas veiklos tikslas ir (arba) uždaviniai yra darbas su jaunimu.
Konkursui paraišką gali teikti kelios organizacijos, pasirašiusios jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį.

Organizacijos, teikiančios paraišką, turi atitikti būtinuosius reikalavimus:
1. Organizacija turi turėti daugiau nei 1 metų darbo patirtį su socialinę atskirtį patiriančiu jaunimu ir bendradarbiauti su partneriais (bendradarbiavimo santykiai turi būti apibrėžti sutartimis), pvz., seniūnijų socialiniais darbuotojais, bendruomenėmis, nakvynės namais, atviraisiais jaunimo centrais ir (ar) atvirosiomis jaunimo erdvėmis, medicinos įstaigomis, globos namais, policija ir kitais juridiniais asmenimis ar organizacijomis, veikiančiomis darbo su jaunimu srityje;
2. Organizacija projekto vykdymo metu turės užtikrinti ne mažiau kaip 2 darbuotojų, dirbančių ne mažiau kaip pusę etato, skirto darbui su jaunimu gatvėje vykdyti;
3.Darbuotojai, vykdantys darbą su jaunimu gatvėje, turi turėti darbo su socialinę atskirtį ir sunkumų patiriančiu jaunimu patirties.

Tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:
1. Tiesiogiai su jaunimu dirbančių darbuotojų darbo užmokestis, įskaitant socialinio draudimo mokesčius, ir kitų specialistų paslaugų pirkimo išlaidos;
2. Išlaidos, susijusios su tiesioginių paslaugų teikimu ir veiklos vykdymu;
3. Darbuotojų apmokymui, kompetencijų didinimui ir supervizijoms skirtos lėšos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo sutarties pasirašymo iki 2020-12-31. Administracijos direktoriaus sprendimu projekto finansavimas neskelbiant naujo konkurso gali būti pratęsiamas kitiems kalendoriniams metams, bet ne ilgiau kaip iki kitų metų gruodžio 31 d. ir ne daugiau nei du kartus.

Paslaugos turės būti teikiamos vadovaujantis šiais teisės aktais:
1. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;
2. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. A1-614 „Dėl darbo su jaunimu gatvėje tvarkos aprašo, mobiliojo darbo su jaunimu tvarkos aprašo, atvirojo darbo su jaunimu tvarkos aprašo patvirtinimo“;
3. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 14 d. įsakymu „Dėl nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo tvirtinimo“ (toliau – tvarkos aprašas).

Paraiška su priedais teikiama elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą iki 2020 m. vasario 24 d. 17 val.

Elektroninė užpildytos paraiškos formos versija pateikiama el. p.: viktorija.ausriene@vilnius.lt.


Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Aušrienė, tel. (8 5) 219 7914 arba el. p. viktorija.ausriene@vilnius.lt.

Paraišką su priedais turi teisę teikti organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu paraišką teikia organizacijos vadovo įgaliotas asmuo, prie paraiškos turi būti pridėtas įgaliojimas.

Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Viktorija Aušrienė, tel. 219 7914
Paslaugos vadovas
Viktorija Aušrienė, tel. 219 7914
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pareiškėjas prie paraiškos privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. organizacijos įstatų (nuostatų) kopiją;
2. organizacijos vadovo pasirašytą laisvos formos pažymą, kad nėra aplinkybių, nurodytų Tvarkos aprašo 6 punkte;
3. dokumento, pagrindžiančio teisę naudotis patalpomis, kuriose būtų vykdomos veiklos, kopiją;
4. jungtinės veiklos sutarties kopiją (taikoma tik paraiškoms, kurias teikia kelios nevyriausybinės organizacijos, veikiančios pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį);
5. bendradarbiavimo sutarties su partneriais kopiją;
6. darbo su jaunimu gatvėje veiklos planą.
Informacija atnaujinta
2020-04-24 13:40:21