Prašymų įdėti skelbimus apie teritorijų planavimą priėmimas ir paskelbimas www.vilnius.lt ir www.tpdris.lt svetainėse

Paslaugos aprašymas
Paslauga skirta fiziniams ir juridiniams asmenims, turintiems paskelbti informaciją dėl teritorijų planavimo savivaldybės interneto svetainėje.

Pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 2 dalį, bendroji ir supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka, atsižvelgiant į teritorijų planavimo dokumentų rūšį ir lygmenį, nustatoma Vyriausybės tvirtinamuose Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose.
Bendroji teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka taikoma rengiant:
• naujus (keičiant) visų rūšių teritorijų planavimo dokumentus;
• koreguojant kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus, išskyrus TPĮ 28 str. 9 d. nurodytus atvejus;
• kompleksinio teritorijų planavimo dokumento techninių klaidų taisymo atvejus.
Supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka taikoma:
• koreguojant kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus TPĮ 28 str. 9 d. nurodytais atvejais;
• koreguojant specialiojo teritorijų planavimo dokumentus, išskyrus specialiojo teritorijų planavimo dokumento techninių klaidų taisymo atvejus.

TPĮ 28 str. 9 d. nustatyti atvejai: • statinių statybos zona, statybos riba ir statybos linija;
• inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) komunikacinių koridorių ribos;
• konkretus pastatų ir viešųjų erdvių išdėstymas nekeičiant užstatymo tipo ir nemažinant šių erdvių ploto;
• automobilių stovėjimo vietų išdėstymas
• apželdinama teritorijos dalis, planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdai ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai, joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikis.

Detaliojo plano viešinimo procedūros BENDRA tvarka viešas supažindinimas su parengtais teritorijų planavimo dokumentais skelbiama, interneto svetainėse, seniūnijų, kurių teritorijoje yra planuojama teritorija, skelbimų lentose ir TPDRIS, kur visuomenei pateikiama informacija apie galimybes susipažinti su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais. Ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki viešinimo procedūros pradžios, nurodoma viešos ekspozicijos, viešo svarstymo, konsultavimosi ar baigiamojo susirinkimo vieta ir laikas, pasiūlymų priėmimo tvarka. Skelbime nurodoma planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo adresai ir telefonų numeriai, elektroninis paštas ir interneto svetainė.

Detaliojo plano sprendiniai SUPAPRASTINTA
tvarka viešinami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir TPDRIS kur skelbiama informacija apie koreguojamą detalųjį planą, nurodoma apie viešos ekspozicijos vietą ir laiką; nurodomi planavimo organizatoriaus ir koreguojamo detaliojo plano rengėjo adresai ir telefonų numeriai, elektroninis paštas ir interneto svetainė. Taip pat apie koreguojamą detalųjį planą, vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 4 punktu, papildomai informuojama planuojamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų valdytojus ar naudotojai, nurodant, kur galima susipažinti su parengtomis teritorijų planavimo dokumento pataisomis (jei į planuojamą teritoriją ir (ar) kaimyninį žemės sklypą patenka gyvenamosios paskirties daugiabutis pastatas, apie koreguojamą teritorijų planavimo dokumentą informuojama daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrija ar kitas bendrojo naudojimo objektų valdytojas, kuris apie tai per 5 darbo dienas raštu praneša butų ir kitų patalpų savininkams).

Susipažinti su parengtu/pakoreguotu vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo jo paskelbimo TPDRIS, iš jų ne mažiau kaip 5 darbo dienos – teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešai ekspozicijai.

SVARBU! Informacija, pateikta PRANEŠIME, AIŠKINAMAJAME RAŠTE, BRĖŽINIUOSE IR SPAV ATASKAITOJE, yra viešai skelbiama. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 3 str. 2 d. PATEIKIAMI DOKUMENTAI TURI BŪTI NUASMENINTI, t. y. negali būti nurodyti fizinių asmenų asmens kodai ir kontaktiniai duomenys (telefonų numeriai, el. pašto adresai, gyvenamosios vietos adresas, taip pat bet kokia kita informacija, kuri yra perteklinė ir nereikalinga viešinimo tikslams pasiekti). Dokumentų su asmens duomenimis nenuasmenintos versijos talpinamos atskirame nuo projektinių pasiūlymų faile (kuris nebus viešinamas).

Skelbimo pranešimą galite pateikti elektroninėmis priemonėmis. Patikrinus skelbimą jis bus patalpintas www.vilnius.lt svetainėje „Teritorijų planavimo viešumas“ skiltyje.

Kilus klausimų dėl paslaugos suteikimo, prašome kreiptis į Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus vyriausiąją specialistę Virginiją Freigofienę el. p. virginija.freigofiene@vilnius.lt , tel. +370 5 211 2518.
Konsultacijos vyksta šiame puslapyje nurodytu laiku.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir rezultatą gauti skaitmeniniu formatu.


Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Teritorijų planavimas; architektūra; kultūros paveldas; statyba
Paslaugos suteikimo trukmė
10 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Virginija Freigofienė, tel. (8 5) 211 2518
Paslaugos vadovas
Benius Bučelis, tel. (8 5) 219 7913, mob. tel. +37069480937
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Dokumentus galima pateikti el. būdu skiltyje „Užsisakyti paslaugą internetu“. Prisijunkite prie savo paskyros prieš pasirenkant norimą atvejį.

BENDROSIOS tvarkos teritorijų planavimo dokumentų viešinimo atveju pateikiama:
1. Teritorijų planavimo dokumento pagrindinis brėžinys.
2. Aiškinamasis raštas.
2. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita.

SUPAPRASTINTOS tvarkos teritorijų planavimo dokumentų viešinimo atveju pateikiama:
1. Aiškinamasis raštas (tekstinė dalis ir kita informacija, pagrindžianti detaliojo plano koregavimo būtinybę ir paaiškinanti korektūros sprendinius);
2. Teritorijų planavimo dokumento pagrindinis brėžinys su pažymėtais keičiamais ir pakeistais detaliojo plano sprendiniais.
Informacija atnaujinta
2022-04-14 09:46:44