Prašymų suteikti negyvenamąsias patalpas pagal panaudą ar nuomą nagrinėjimas, teikimas svarstyti

Paslaugos aprašymas
PANAUDA
Patalpos gali būti suteiktos panaudos pagrindais biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, kai bent vienas iš jų dalininkų yra valstybė ar Savivaldybė, kurioms atstovauja valstybės ar Savivaldybės institucija, taip pat viešosioms įstaigoms – mokykloms ir viešosioms įstaigoms, tenkinančioms visuomenės interesą muziejų sistemoje, socialinės įmonės statusą turintiems juridiniams asmenims, asociacijoms, politinėms partijoms, Juridinių asmenų registre registruotiems profesinių sąjungų susivienijimams, kitiems subjektams, jeigu tai nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, tarptautinėse sutartyse ar tarptautiniuose susitarimuose.

Savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas gali būti perduodamas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis, jeigu subjektai atitinka šiuos kriterijus:
1. asociacija, profesinių sąjungų susivienijimas ir jį sudarančios profesinės sąjungos ar politinė partija neturi nuosavybės teise priklausančio ar panaudos pagrindais perduoto laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis valstybės ar Savivaldybės nekilnojamojo turto savivaldybėje, kurioje prašoma panaudos pagrindais suteikti nekilnojamąjį turtą;
2. subjektas pagrindžia, kad panaudos pagrindais prašomas suteikti turtas reikalingas jo vykdomai veiklai, dėl kurios turtas galėtų būti perduotas, ir jo naudojimo paskirtis atitinka subjekto veiklos sritis ir tikslus, nustatytus jo steigimo dokumentuose;
3. subjektas pagrindžia, kad jo veiklos rezultatai užtikrina naudą visuomenei ar jos daliai.

Išnagrinėjus prašymą skirti patalpas pagal panaudos sutartį, pareiškėjui pateikiamas motyvuotas atsakymas, kuriame informuojama apie galimybę suteikti patalpas. Suteikiant patalpas panaudos pagrindais, potencialiam gavėjui siūloma apžiūrėti patalpas ir pateikti savo nuomonę raštu dėl minėtų patalpų tinkamumo (arba netinkamumo). Jeigu siūlomos patalpos besikreipiančiajam yra tinkamos, tuomet dokumentai dėl patalpų suteikimo pagal panaudą yra teikiami svarstyti Negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų bei patalpų komisijai. Komisijai pritarus dėl negyvenamųjų patalpų suteikimo pagal panaudos sutartį, atsakingas darbuotojas rengia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo ir Tarybos sprendimo projektus.

Sprendimą dėl nuosavybės teise priklausančių pastatų ar patalpų perdavimo neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartis priima Vilniaus miesto savivaldybės taryba, išskyrus biudžetines įstaigas, kurioms minėta naudojimosi teisė yra suteikiama Administracijos direktoriaus įsakymu. Panaudos gavėjas pasirašo Savivaldybės tarybos patvirtintą pavyzdinę panaudos sutartį. Panaudos gavėjui patalpos yra perduodamos pagal Savivaldybės turto panaudai perdavimo ir priėmimo aktą.

Panaudos davėjas turi teisę nutraukti panaudos sutartį, jeigu panaudos gavėjas nesiverčia sprendimo dėl Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis priėmimo metu nurodyta veikla, dėl kurios buvo perduotas Savivaldybės turtas ar šį turtą naudoja ne pagal paskirtį arba panaudos gavėjui, turinčiam socialinės įmonės statusą, šis statusas panaikinamas, arba panaudos gavėjui – sveikatos priežiūros įstaigai – panaikinamas licencijos (leidimo) galiojimas. Panaudos davėjas gali nutraukti Savivaldybės turto panaudos sutartį, jeigu panaudos gavėjas nevykdo įsipareigojimų savo lėšomis atlikti nekilnojamojo daikto einamąjį ir statinio kapitalinį remontą arba kito materialiojo turto remontą. Panaudos gavėjui, pagerinusiam perduotą pagal panaudos sutartį Savivaldybės turtą, už pagerinimą neatlyginama.

NUOMA
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančios negyvenamosios patalpos gali būti išnuomojamos vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-11-06 sprendimu Nr. 1-291 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtinta tvarka.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Daugiau informacijos suteiks specialistai, atsakingi už paslaugos vykdymą:
Modestas Rudys, tel. (8 5) 211 2348
Raminta Ramanauskienė, tel. (8 5) 211 2318

Paslaugos kategorija
Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama
Paslaugos suteikimo trukmė
20 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Vilma Lajauskaitė, tel. 211 2441
Paslaugos vykdytojas
Janina Aleksiukienė, tel. 211 2206
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Subjekto įregistravimo pažymėjimas;
3. Subjekto įstatų kopijos;
4. Valstybės ar Savivaldybės institucijos, koordinuojančios subjekto veiklos sritį išvados apie vykdomos veiklos reikalingumą visuomenei ir Savivaldybės turto perdavimo tikslingumą;
5. Informacija apie šiuo metu naudojamas ar nuomojamas patalpas;
6. Veiklos aprašymas;
7. Ataskaita.
Papildoma informacija
Informacija atnaujinta
2020-05-28 14:48:33