Prašymų suteikti negyvenamąsias patalpas pagal panaudą ar nuomą nagrinėjimas, teikimas svarstyti

Paslaugos aprašymas
PANAUDA
Patalpos gali būti suteiktos panaudos pagrindais Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą laikomos viešojo sektoriaus subjektais, asociacijoms (tik nustatytiems veiklos tikslams), labdaros ir paramos fondams (tik nustatytiems veiklos tikslams), egzilio sąlygomis veikiančioms aukštosioms mokykloms, kitiems subjektams, jeigu tokio perdavimo tvarka ir sąlygos nustatytos Lietuvos Respublikos Prezidento įstatyme, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos šeimynų įstatyme, Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatyme, Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme, Lietuvos Respublikos koncesijų įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Lietuvos oro uostų valdomų oro uostų koncesijos įstatyme.

Sprendimą dėl nuosavybės teise priklausančių pastatų ar patalpų perdavimo neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartis priima Vilniaus miesto savivaldybės taryba, išskyrus biudžetines įstaigas, kurioms minėta naudojimosi teisė yra suteikiama Administracijos direktoriaus įsakymu. Panaudos gavėjas pasirašo Savivaldybės tarybos patvirtintą pavyzdinę panaudos sutartį. Panaudos gavėjui patalpos yra perduodamos pagal Savivaldybės turto panaudai perdavimo ir priėmimo aktą.

Panaudos davėjas turi teisę nutraukti panaudos sutartį, jeigu panaudos gavėjas nesiverčia sprendimo dėl Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis priėmimo metu nurodyta veikla, dėl kurios buvo perduotas Savivaldybės turtas ar šį turtą naudoja ne pagal paskirtį arba panaudos gavėjui, turinčiam socialinės įmonės statusą, šis statusas panaikinamas, arba panaudos gavėjui – sveikatos priežiūros įstaigai – panaikinamas licencijos (leidimo) galiojimas. Panaudos davėjas gali nutraukti Savivaldybės turto panaudos sutartį, jeigu panaudos gavėjas nevykdo įsipareigojimų savo lėšomis atlikti nekilnojamojo daikto einamąjį ir statinio kapitalinį remontą arba kito materialiojo turto remontą. Panaudos gavėjui, pagerinusiam perduotą pagal panaudos sutartį Savivaldybės turtą, už pagerinimą neatlyginama.

NUOMA
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančios negyvenamosios patalpos gali būti išnuomojamos vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-11-06 sprendimu Nr. 1-291 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtinta tvarka.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Daugiau informacijos suteiks specialistai, atsakingi už paslaugos vykdymą:
Modestas Rudys, tel. (8 5) 211 2348
Raminta Ramanauskienė, tel. (8 5) 211 2318

Paslaugos kategorija
Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama
Paslaugos suteikimo trukmė
20 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Janina Aleksiukienė, tel. 211 2206
Paslaugos vadovas
Vilma Lajauskaitė, tel. 211 2441
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Subjekto įregistravimo pažymėjimas;
3. Subjekto įstatų kopijos;
4. Valstybės ar Savivaldybės institucijos, koordinuojančios subjekto veiklos sritį išvados apie vykdomos veiklos reikalingumą visuomenei ir Savivaldybės turto perdavimo tikslingumą;
5. Informacija apie šiuo metu naudojamas ar nuomojamas patalpas;
6. Veiklos aprašymas;
7. Ataskaita.
Papildoma informacija
Informacija atnaujinta
2020-07-13 12:35:47