Pritarimas antkapių ir kapaviečių įrengimo projektams

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems statyti, rekonstruoti ar remontuoti antkapinį paminklą, kitą kapavietės statinį, pagal konstrukcijų požymius ir techninius parametrus nepriskiriamą nesudėtingiems statiniams, ir tvarkyti kapavietę Vilniaus miesto kapinėse (Rasų, Bernardinų, Saulės), įrašytose į Kultūros vertybių registrą ir Antakalnio kapinėse.

  • Prašymas ir projekto trys egzemplioriai pateikiami E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriui.
  • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio specialistas tikrina dokumentus, pritaria projektui bei įstatymo nustatyta tvarka tarpininkauja tarp kultūros paveldo statinio, objekto ar kito nekilnojamojo daikto, esančio Kultūros paveldo objekto teritorijoje ar vietovėje valdytojo ir Kultūros paveldo departamento dėl projekto patikrinimo Kultūros paveldo departamento Vilniaus skyriuje.
  • Projektas registruojamas Savivaldybės kompiuterinėje informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“. Registruoto projekto vienas egzempliorius perduodamas į Interesantų aptarnavimo skyrių, kurio specialistas jį išduoda prašymą pateikusiam asmeniui.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Teritorijų planavimas; statyba; architektūra
Paslaugos suteikimo trukmė
30 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vadovas
Darius Daunoras, tel. (8 5) 211 2637
Paslaugos vykdytojas
Monika Čekanauskaitė, tel. 211 26 86
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Projektas (3 egz.):
2.1. aiškinamasis raštas (objekto paskirtis, įrengimo vieta, kapavietės numeris, užsakovas, projektuotojas, planinis ir konstrukcinis sprendimas, naudojamos medžiagos);
2.2. situacijos schema (ištrauka iš kapinių plano);
2.3. esamos situacijos (aplinkos ir kapavietės) nuotraukos;
2.4. architektūriniai brėžiniai: kapavietės planas ir fasadai, įrangos detalės (M1:25, M1:20, M1:10) su pagrindiniais matmenimis;
2.5. kapavietės sutvarkymo estetinio vaizdo sprendiniai (fotomontažas, eskizas);
3. Atitinkamų kapinių priežiūros administracijos atstovo raštiškas pritarimas.
Informacija atnaujinta
2019-09-09 11:04:39