Pritarimas atminimo (informacinių) lentų, įamžinimo ženklų įrengimo projektams

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems ant pastato arba kito objekto, Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, įrengti atminimo (informacinę) lentą ar kitą įamžinimo ženklą, pagal konstrukcijų požymius ir techninius parametrus nepriskiriamą nesudėtingiems statiniams (toliau – įamžinimo ženklas).

  • Prašymas ir įamžinimo ženklo įrengimo projekto du egzemplioriai pateikiami Klientų aptarnavimo skyriui.
  • Dokumentus pagal kompetenciją tikrina ir projektui raštiškai pritaria Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Miestovaizdžio poskyrio, Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio specialistai, ir, jei įamžinimo ženklas projektuojamas kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, vietovėje ar jų apsaugos zonoje - Kultūros paveldo apsaugos poskyrio specialistas, taip pat Infrastruktūros skyriaus specialistas - jei projektuojamas objektas patenka į gatvės raudonųjų linijų zoną, ir Eismo organizavimo skyriaus specialistas - jei projektuojamas objektas gali įtakoti eismo saugumą.
  • Projektas registruojamas Savivaldybės kompiuterinėje informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“ ir perduodamas (vienas egzempliorius) į Klientų aptarnavimo skyrių, kurio specialistas jį išduoda prašymą pateikusiam asmeniui. Atsiimdamas projektą, asmuo pasirašo Savivaldybės interesantams išduodamų dokumentų apskaitos žurnale.

KARANTINO METU IR EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS ŠALYJE GALIOJIMO LAIKOTARPIU
projektus kartu su prašymu jiems pritarti galima pateikti šiais būdais:
1. Sukomplektuotą* ir rengėjo pasirašytą projektą (dvi bylas) siųsti Vilniaus miesto savivaldybei paštu Konstitucijos pr. 3, Vilnius;
2. Sukomplektuotą*, rengėjo pasirašytą ir skenuotą projektą - el. paštu savivaldybe@vilnius.lt (iki 10 Mb);
3. Sukomplektuotą*, rengėjo pasirašytą ir skenuotą projektą - per https://epristatymas.post.lt/ (iki 50 Mb).
*projekto sudėtis turi atitikti nurodytąją šios paslaugos aprašyme (žiūr. skiltyje „Aprašymas klientui“).
Karantino metu Vyriausiojo miesto architekto skyriaus specialistai projektus vertina nuotoliniu būdu, informacija apie projekto derinimą ir registravimą talpinama elektroninėje Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje, o pareiškėjai apie pastabas projekto sprendiniams ar pritarimą projektui informuojami prašyme nurodytu elektroniniu paštu. Paštu gauti projektai su specialistų suderinimo vizomis pareiškėjams bus grąžinami tik pasibaigus karantinui.


Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Teritorijų planavimas; statyba; architektūra
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Ramunė Vitkauskienė, tel. 211 2524
Paslaugos vadovas
Rūta Matonienė, tel. 211 2516
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo dėl leidimo įrengti įamžinimo ženklą nuorašas;
4. Projektas (2 egz.):
4.1. aiškinamasis raštas (objekto paskirtis, įrengimo vieta, architektūrinis-meninis, erdvinis planinis, konstrukcinis sprendimas, naudojamos medžiagos);
4.2. įamžinimo ženklo tekstas, suderintas su Savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos ir teisenos poskyrio specialistu (vyriausiuoju kalbos tvarkytoju);
4.3. įamžinimo ženklo įrengimo Savivaldybės teritorijoje vietos schema;
4.4. įamžinimo ženklo brėžinys su pagrindiniais matmenimis (M1:5, M1:10, M1:20, M1:50);
4.5. įamžinimo ženklo įrengimo ant pastato vaizdas su pagrindiniais matmenimis ar įamžinimo ženklo įrengimo vietos planas (M1:500, M1:1000), atliktas ant topografinio inžinerinio plano, kurį išduoda Savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyrius (Topografijos ir kartografijos archyvas kartografinės medžiagos saugykla);
4.6. įamžinimo ženklo architektūrinis-meninis sprendimas (vizualizacija, fotomontažas, eskizas);
5. pastato ar kito objekto, kur numatoma įrengti įamžinimo ženklą, savininko (bendraturčių) sutikimas;
6. Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Vilniaus miesto teritorinio padalinio specialisto raštiškas pritarimas projektui, jei atminimo (informacinė) lenta ar kitas įamžinimo ženklas (toliau – įamžinimo ženklas) įrengiamas į Kultūros vertybių registrą įrašytoje kultūros paveldo vietovėje, objekte ar jo apsaugos zonoje
Informacija atnaujinta
2020-10-19 15:29:11