Pritarimas atminimo (informacinių) lentų, įamžinimo ženklų įrengimo projektams

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems ant pastato arba kito objekto, Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, įrengti atminimo (informacinę) lentą ar kitą įamžinimo ženklą, pagal konstrukcijų požymius ir techninius parametrus nepriskiriamą nesudėtingiems statiniams (toliau – įamžinimo ženklas).

  • Prašymas ir įamžinimo ženklo įrengimo projekto du egzemplioriai pateikiami E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriui.
  • Dokumentus tikrina ir projektui raštiškai pritaria Miesto plėtros departamento Plėtros planavimo skyriaus ir Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus specialistai, bei jei įamžinimo ženklas projektuojamas kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, vietovėje ar jų apsaugos zonoje - Kultūros paveldo apsaugos skyriaus specialistas.
  • Projektas registruojamas Savivaldybės kompiuterinėje informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“ ir perduodamas (vienas egzempliorius) į Interesantų aptarnavimo skyrių, kurio specialistas jį išduoda prašymą pateikusiam asmeniui. Atsiimdamas projektą, asmuo pasirašo Savivaldybės interesantams išduodamų dokumentų apskaitos žurnale.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Teritorijų planavimas; statyba; architektūra
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Rūta Matonienė, tel. 211 2516
Paslaugos vykdytojas
Ramunė Vitkauskienė, tel. 211 2524
Aprašymas interesantui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo dėl leidimo įrengti įamžinimo ženklą nuorašas;
4. Projektas (2 egz.):
4.1. aiškinamasis raštas (objekto paskirtis, įrengimo vieta, architektūrinis-meninis, erdvinis planinis, konstrukcinis sprendimas, naudojamos medžiagos);
4.2. įamžinimo ženklo tekstas, suderintas su Savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus specialistu (vyriausiuoju kalbos tvarkytoju);
4.3. įamžinimo ženklo įrengimo Savivaldybės teritorijoje vietos schema;
4.4. įamžinimo ženklo brėžinys su pagrindiniais matmenimis (M1:5, M1:10, M1:20, M1:50);
4.5. įamžinimo ženklo įrengimo ant pastato vaizdas su pagrindiniais matmenimis ar įamžinimo ženklo įrengimo vietos planas (M1:500, M1:1000), atliktas ant topografinio inžinerinio plano;
4.6. įamžinimo ženklo architektūrinis-meninis sprendimas (vizualizacija, fotomontažas, eskizas);
5. Pastato ar kito objekto, kur numatoma įrengti įamžinimo ženklą, savininko (bendraturčių) sutikimas;
6. Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Vilniaus miesto teritorinio padalinio specialisto raštiškas pritarimas projektui, jei atminimo (informacinė) lenta ar kitas įamžinimo ženklas (toliau – įamžinimo ženklas) įrengiamas į Kultūros vertybių registrą įrašytoje kultūros paveldo vietovėje, objekte ar jo apsaugos zonoje.
Informacija atnaujinta
2019-08-21 09:26:00