Pritarimas lauko prekybos (paslaugų teikimo) vietų ir prekybos kioskų (paviljonų) įrengimo projektams

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems įrengti prekybos (paslaugų teikimo) paskirties objektus, kurių statybai ir įrengimui pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymą neprivaloma gauti statybą leidžiančių dokumentų:
1. Lauko prekybos (paslaugų teikimo) vietas – Savivaldybės teritorijos viešosiose vietose;
2. Prekybos kioskus (paviljonus), kurių savininkai teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko (paviljone) - Savivaldybės teritorijos viešosiose vietose.

Svarbu: informacija, pageidaujantiems įrengti lauko kavines, pateikiama šiuose puslapiuose:
Vilnius ruošiasi lauko kavinių sezonui
Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėje išdavimas

  • Lauko prekybos (paslaugų teikimo) vietų ir prekybos kioskų (paviljonų) įrengimo projektai pateikiami Klientų aptarnavimo skyriui.
  • Projektai tikrinami, suderinami ir išduodami Pritarimo lauko kavinių, lauko prekybos (paslaugų teikimo) vietų ir prekybos kioskų (paviljonų) įrengimo projektams tvarkos aprašo bei Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.
  • Projektus pagal kompetenciją tikrina ir jiems pritaria Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus, Eismo organizavimo skyriaus, Infrastruktūros skyriaus specialistai.
  • Suderinti ir Savivaldybės informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“ užregistruoti projektai reikalingi asmenims, norintiems nustatyta tvarka gauti leidimus prekiauti (teikti paslaugas) konkrečiose Savivaldybės teritorijos viešosiose vietose.

KARANTINO METU IR EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS ŠALYJE GALIOJIMO LAIKOTARPIU
projektus kartu su prašymu jiems pritarti galima pateikti šiais būdais:
1. Sukomplektuotą ir rengėjo pasirašytą projektą (dvi bylas) siųsti Vilniaus miesto savivaldybei paštu Konstitucijos pr. 3, Vilnius;
2. Sukomplektuotą, rengėjo pasirašytą ir skenuotą projektą - el. paštu savivaldybe@vilnius.lt (iki 10 Mb);
3. Sukomplektuotą, rengėjo pasirašytą ir skenuotą projektą - per https://epristatymas.post.lt/ (iki 50 Mb).

Karantino metu Vyriausiojo miesto architekto skyriaus specialistai projektus vertina nuotoliniu būdu, informacija apie projekto derinimą ir registravimą talpinama elektroninėje Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje, o pareiškėjai apie pastabas projekto sprendiniams ar pritarimą projektui informuojami prašyme nurodytu elektroniniu paštu. Paštu gauti projektai su specialistų suderinimo vizomis pareiškėjams bus grąžinami tik pasibaigus karantinui.


Dėl šiuo metu Savivaldybėje svarstomų lauko kavinių, lauko prekybos vietų ir prekybos kioskų (paviljonų) įrengimo tvarkos pakeitimų, planuojami ir šių objektų įrengimo projektų teikimo ir derinimo pakeitimai. Išsamesnės aktualios informacijos teiraukitės Miestovaizdžio poskyrio darbuotojų Ramunės Vitkauskienės (el. p. ramune.vitkauskiene@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2524) ir Indros Bieliūnaitės (el. p. indra.bieliunaite@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2836).

Informaciją apie veikiančias lauko kavines (lauko kavinių vietas, suderintus projektus, išduotus leidimus prekiauti lauko kavinėse ir kt.) galima rasti Vilniaus miesto savivaldybės atvirų duomenų žemėlapyje.


Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu ar per pasiuntinį, tačiau paslaugos rezultatas (patvirtintas projektas) pristatomas / atsiimamas ne elektronine forma.

Paslaugos kategorija
Teritorijų planavimas; statyba; architektūra
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Ramunė Vitkauskienė, tel. 211 2524
Paslaugos vadovas
Vaiva Deveikienė, tel. 211 2470
Aprašymas klientui
Lauko prekybos (paslaugų teikimo) vietos įrengimo projekto dokumentų sąrašas (projekto du egzemplioriai pateikiami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriui kartu su prašymu pritarti lauko prekybos vietos įrengimo projektui):
1. Aiškinamasis raštas (nurodoma objekto paskirtis, veiklos pobūdis (pridedama dokumento, leidžiančio vykdyti tą veiklą, kopija), įrengimo vieta, plotas, erdvinis planinis, konstrukcinis sprendimas, naudojamos medžiagos ir kt.), projekto rengėjo ir užsakovo kontaktiniai duomenys (pavadinimas, atsakingo asmens vardas, pavardė, telefonas, adresas, elektroninis paštas);
2. Situacijos schema, prekybos vietos planas su pagrindiniais matmenimis (M1:500, M1:1000), atliktas ant topografinio inžinerinio plano, kurį išduoda Savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyrius (kartografinės medžiagos saugykla);
3. Architektūriniai brėžiniai: lauko prekybos vietos planas, fasadai su prekybos įrangos matmenimis (M1:20, M1:50, M1:100 ar M1:200);
4. Lauko prekybos vietos estetinio vaizdo sprendiniai (esamos aplinkos vizualizacija, fotomontažas);
5. Lauko prekybos įrangos, lauko baldų pavyzdžiai (fotonuotraukos, eskizai);
6. Vilniaus mieste esančių parkų valdytojų (administratorių) raštiškas sutikimas, jei prekybos (paslaugų teikimo) vieta projektuojama parkų teritorijoje.
Suderinto lauko prekybos (paslaugų teikimo) vietos įrengimo projekto vieną egzempliorių projektą pateikusiam asmeniui išduoda Savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyrius.
Leidimą prekiauti (teikti paslaugas) lauko prekybos vietoje nustatyta tvarka išduoda Savivaldybės administracijos seniūnija, kurios teritorijoje bus vykdoma prekyba (teikiamos paslaugos).

Prekybos kiosko (paviljono) įrengimo projekto dokumentų sąrašas (projekto du egzemplioriai pateikiami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriui kartu su prašymu pritarti kiosko įrengimo projektui):
1. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma tipinio dizaino kiosko (paviljono) įrengimo vieta ir tipas, užstatymo plotas, aplinkos sutvarkymo sprendiniai, naudojamos medžiagos, spalvinis sprendimas ir kt., projekto rengėjo ir užsakovo kontaktiniai duomenys (pavadinimas, atsakingo asmens vardas, pavardė, telefonas, adresas, elektroninis paštas);
2. situacijos schema (objekto vieta mieste), kiosko (paviljono) įrengimo vietos planas su pagrindiniais matmenimis ir atstumu iki esamų inžinerinių tinklų (M1:500, M1:1000) bei kiosko (paviljono) koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje (LKS-94), atliktas ant topografinio inžinerinio plano, kurį išduoda Savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyrius (kartografinės medžiagos saugykla);
3. architektūriniai brėžiniai: kiosko (paviljono) planas, fasadai, aplinkos sutvarkymo planas (M1:50, M1:100 ar M1:200);
4. kiosko (paviljono) estetinio vaizdo sprendiniai (esamos aplinkos vizualizacija, fotomontažas);
5. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus raštiškas sutikimas, jei kioskas (paviljonas) projektuojamas valstybinėje žemėje (išduodamas NŽT prie ŽŪM direktoriaus įsakymu patvirtintų Sutikimų statyti nesudėtingus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių nustatyta tvarka);
6. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus specialisto rašytinis pritarimas, jei projektuojamas kioskas (paviljonas) patenka į gatvės raudonų linijų zoną;
7. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Eismo organizavimo skyriaus specialisto rašytinis pritarimas, jei projektuojamas kioskas (paviljonas) gali įtakoti eismo saugumą;
8. inžinerinius tinklus eksploatuojančių organizacijų rašytiniai pritarimai kiosko (paviljono) įrengimo planui, jei projektuojamas kioskas (paviljonas) patenka į esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonas;
9. kiosko (paviljono) eksploatavimo sutarties su Savivaldybės administracija numeris (sutarties kopija) arba Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl leidimo įrengti kioską (paviljoną) nustatytoje vietoje numeris (įsakymo kopija).
Suderinto prekybos kiosko (paviljono) įrengimo projekto vieną egzempliorių išduoda Savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyrius.
Leidimą prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko (paviljone) nustatyta tvarka išduoda Savivaldybės administracijos Licencijavimo ir leidimų skyrius (žr. susijusios paslaugos „Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko (paviljone) išdavimas“ aprašymą).

Dėl šiuo metu Savivaldybėje svarstomų lauko kavinių, lauko prekybos vietų ir prekybos kioskų (paviljonų) įrengimo tvarkos pakeitimų, planuojami ir šių objektų įrengimo projektų teikimo ir derinimo pakeitimai. Išsamesnės aktualios informacijos teiraukitės Miestovaizdžio poskyrio darbuotojų Ramunės Vitkauskienės (el. p. ramune.vitkauskiene@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2524) ir Indros Bieliūnaitės (indra.bieliunaite@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2836).
Reglamentuojantys teisės aktai
1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 1996-03-19 Nr. I-1240;
3. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, 1994-12-22 Nr. I-733;
4. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013-07-10 sprendimas Nr. 1-1312 „Dėl Prekybos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo“
5. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-11-13 Nr. 30-3647 „Dėl Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“
6. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-02-13 įsakymas Nr. 30-487 „Dėl pritarimo lauko kavinių, lauko prekybos (paslaugų teikimo) vietų ir prekybos kioskų (paviljonų) įrengimo projektams tvarkos aprašo tvirtinimo“
7. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012-06-20 sprendimas Nr. 1-652 „ Dėl Vilniaus senamiesčio tvarkybos rekomendacijų tvirtinimo“
8. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-06-07 įsakymas Nr. 30-1996/18(2.1.1E-TD2) „Dėl pritarimo Vilniaus miesto tipinio dizaino kioskų (paviljonų) sklaidos schemai ir rekomendacijoms tipinio dizaino kioskams (paviljonams) įrengti ir eksploatuoti“
9. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019-05-15 įsakymas Nr. 1P-131-(1.3 E.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 1P-238-(1.3 E.) „Dėl sutikimų statyti nesudėtingus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo“.
10. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-02 įsakymas Nr. 30-413/21 „Dėl reikalavimų lauko kavinėms Vilniuje nustatymo“
Informacija atnaujinta
2021-03-04 09:56:26