Pritarimas lauko prekybos (paslaugų teikimo) vietų ir prekybos kioskų (paviljonų) įrengimo projektams

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems Savivaldybės teritorijos viešosiose vietose įrengti prekybos (paslaugų teikimo) paskirties objektus, kurių statybai ir įrengimui pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymą neprivaloma gauti statybą leidžiančių dokumentų:
1. Lauko prekybos (paslaugų teikimo) vietas Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos apraše nurodytais atvejais (žr. 5 p. skiltyje Reglamentuojantys teisės aktai);
2. Prekybos kioskus (paviljonus), kurių savininkai teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko (paviljone).

 • Prašymas pritarti lauko prekybos vietos ar kiosko (paviljono) įrengimo projektui ir projektas (toliau – dokumentai) pateikiami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybė) Klientų aptarnavimo skyriui.
  Dokumentus galima pateikti šiais būdais: 1. Sukomplektuotą* ir rengėjo pasirašytą projektą (dvi bylas) pateikti arba siųsti paštu Savivaldybei, Konstitucijos pr. 3, Vilnius;
  2. Sukomplektuotą*, rengėjo pasirašytą ir skenuotą projektą - el. paštu savivaldybe@vilnius.lt (iki 10 Mb);
  3. Sukomplektuotą*, rengėjo pasirašytą ir skenuotą projektą - per https://epristatymas.post.lt/ (iki 50 Mb).
  *projekto sudėtis turi atitikti nurodytąją šios paslaugos aprašyme (žiūr. skiltyje „Aprašymas klientui“).
 • Dokumentus pagal kompetenciją tikrina ir projektui pritaria Savivaldybės Miestovaizdžio skyriaus ir Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus specialistai ir: jei objektas projektuojamas kultūros paveldo objekto teritorijoje, vietovėje ar jos apsaugos zonoje - Kultūros paveldo apsaugos poskyrio specialistas, jei projektuojamas objektas patenka į inžinerinių tinklų apsaugos zoną - Statybos reglamentavimo skyriaus specialistas, jei projektuojamas objektas patenka į gatvės raudonųjų linijų zoną - Infrastruktūros skyriaus specialistas, jei projektuojamas objektas gali įtakoti eismo saugumą - Eismo organizavimo skyriaus specialistas;
 • Suderintas projektas registruojamas Savivaldybės kompiuterinėje informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“
 • Atsakymas dėl pritarimo/nepritarimo projektui pareiškėjui pateikiamas (išsiunčiamas) Prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu. Klientų aptarnavimo skyriuje pateikto arba atsiųsto paštu projekto vienas egzempliorius (su derinimo žymomis) išduodamas prašymą pateikusiam asmeniui Klientų aptarnavimo skyriuje.

 • Savivaldybės specialistai projektus vertina nuotoliniu būdu, informacija apie projekto derinimą ir registravimą talpinama elektroninėje Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje, o pareiškėjai apie pritarimą projektui arba pastabas projekto sprendiniams informuojami prašyme nurodytu elektroniniu paštu. Klientų aptarnavimo skyriuje arba paštu gauti projektai pareiškėjams bus grąžinami tik pasibaigus karantinui


  Dėl šiuo metu Savivaldybėje svarstomų lauko prekybos vietų ir prekybos kioskų (paviljonų) įrengimo tvarkos pakeitimų, planuojami ir šių objektų įrengimo projektų teikimo ir derinimo pakeitimai. Išsamesnės aktualios informacijos teiraukitės Miestovaizdžio skyriaus darbuotojų
  Ramunės Vitkauskienės (el. p. ramune.vitkauskiene@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2524) ir Indros Bieliūnaitės (el. p. indra.bieliunaite@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2836).


  Informacija, pageidaujantiems įrengti lauko kavines, pateikiama šiuose puslapiuose:
  Vilnius ruošiasi lauko kavinių sezonui
  Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėje išdavimas.


  Informaciją apie veikiančias lauko kavines (lauko kavinių vietas, suderintus projektus, išduotus leidimus prekiauti lauko kavinėse ir kt.) galima rasti Vilniaus miesto savivaldybės atvirų duomenų žemėlapyje.

  Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu, el. paštu ar per pasiuntinį.

  Paslaugos kategorija
  Teritorijų planavimas; architektūra; kultūros paveldas; statyba
  Paslaugos suteikimo trukmė
  20 darbo d.
  Paslaugos gavėjas
  Juridinis asmuo
  Atsakingas dalinys
  Paslaugos vykdytojas
  Ramunė Vitkauskienė, tel. 211 2524
  Paslaugos vadovas
  Vaiva Deveikienė, tel. 211 2470
  Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
  Lauko prekybos (paslaugų teikimo) vietos (objekto) įrengimo projekto dokumentų sąrašas:
  1. prašymas;
  2. Aiškinamasis raštas (nurodoma objekto paskirtis, veiklos pobūdis (pridedama dokumento, leidžiančio vykdyti tą veiklą, kopija), įrengimo vieta, plotas, erdvinis planinis, konstrukcinis sprendimas, naudojamos medžiagos ir kt.), projekto rengėjo ir užsakovo kontaktiniai duomenys (pavadinimas, atsakingo asmens vardas, pavardė, telefonas, adresas, elektroninis paštas);
  3. prekybos (paslaugų teikimo) vietos Savivaldybės teritorijoje schema (ištrauka iš miesto žemėlapio su pažymėta objekto vieta);
  4. Architektūriniai brėžiniai: lauko prekybos vietos įrengimo planas su pagrindiniais matmenimis (M1:500, M1:1000), atliktas ant topografinio inžinerinio plano, kurį išduoda Savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyrius (kartografinės medžiagos saugykla), fasadai (išklotinės, vaizdas) su prekybos įrangos, baldų matmenimis (M1:20, M1:50, M1:100 ar M1:200);
  5. Lauko prekybos vietos estetinio vaizdo sprendiniai, lauko prekybos įrangos, lauko baldų pavyzdžiai (esamos aplinkos vizualizacija, fotonuotraukos, eskizai);
  6. Vilniaus mieste esančių parkų valdytojų (administratorių) raštiškas sutikimas, jei prekybos (paslaugų teikimo) vieta projektuojama parkų teritorijoje.

  Leidimą prekiauti (teikti paslaugas) lauko prekybos vietoje nustatyta tvarka išduoda Savivaldybės administracijos seniūnija, kurios teritorijoje bus vykdoma prekyba (teikiamos paslaugos).

  Prekybos kiosko (paviljono) įrengimo projekto dokumentų sąrašas:
  1. prašymas;
  2. aiškinamasis raštas, kuriame nurodomas tipinio dizaino kiosko (paviljono) tipas ir užstatymo plotas (žr. 8 p. skiltyje Reglamentuojantys teisės aktai), kiosko (paviljono) eksploatavimo sutarties su Savivaldybės administracija numeris arba Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl leidimo įrengti kioską (paviljoną) nustatytoje vietoje numeris, projekto rengėjo ir užsakovo kontaktiniai duomenys (pavadinimas, atsakingo asmens vardas, pavardė, telefonas, adresas, elektroninis paštas);
  3. Kiosko (paviljono) įrengimo Savivaldybės teritorijoje vietos schema (ištrauka iš miesto žemėlapio su pažymėta objekto vieta) ir kiosko (paviljono) įrengimo vietos planas su pagrindiniais matmenimis ir atstumu iki esamų inžinerinių tinklų (M1:500, M1:1000) bei kiosko (paviljono) koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje (LKS-94), atliktas ant topografinio inžinerinio plano, kurį išduoda Savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyrius (kartografinės medžiagos saugykla);
  4. kiosko (paviljono) aplinkos sutvarkymo planas su matmenimis (M1:50, M1:100 ar M1:200);
  5. kiosko (paviljono) planas ir fasadai (ištrauka iš Savivaldybės patvirtinto tipinio dizaino kioskų (paviljonų) aprašymo (8 p. skiltyje Reglamentuojantys teisės aktai), kiosko (paviljono) vaizdas esamoje aplinkoje (vizualizacija, nuotraukos, foto montažas);
  6. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus raštiškas sutikimas, jei kioskas (paviljonas) projektuojamas valstybinėje žemėje (išduodamas NŽT prie ŽŪM direktoriaus įsakymu patvirtintų Sutikimų statyti nesudėtingus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių nustatyta tvarka);
  7. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus specialisto rašytinis pritarimas, jei projektuojamas kioskas (paviljonas) patenka į gatvės raudonų linijų zoną;
  8. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Eismo organizavimo skyriaus specialisto rašytinis pritarimas, jei projektuojamas kioskas (paviljonas) gali įtakoti eismo saugumą;
  9. inžinerinius tinklus eksploatuojančių organizacijų rašytiniai pritarimai kiosko (paviljono) įrengimo planui, jei projektuojamas kioskas (paviljonas) patenka į esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonas;

  Leidimą prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko (paviljone) nustatyta tvarka išduoda Savivaldybės administracijos Licencijavimo ir leidimų skyrius (žr. susijusios paslaugos „Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko (paviljone) išdavimas“ aprašymą).
  Reglamentuojantys teisės aktai
  1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
  2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 1996-03-19 Nr. I-1240;
  3. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, 1994-12-22 Nr. I-733;
  4. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013-07-10 sprendimas Nr. 1-1312 „Dėl Prekybos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo“
  5. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. 30-157/20 „Dėl Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
  6. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-02-13 įsakymas Nr. 30-487 „Dėl pritarimo lauko kavinių, lauko prekybos (paslaugų teikimo) vietų ir prekybos kioskų (paviljonų) įrengimo projektams tvarkos aprašo tvirtinimo“
  7. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012-06-20 sprendimas Nr. 1-652 „ Dėl Vilniaus senamiesčio tvarkybos rekomendacijų tvirtinimo“
  8. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-10 įsakymas Nr. 30-511/22 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto tipinio dizaino kioskų (paviljonų) sklaidos schemai ir reikalavimams tipinio dizaino kioskams (paviljonams)“
  9. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019-05-15 įsakymas Nr. 1P-131-(1.3 E.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 1P-238-(1.3 E.) „Dėl sutikimų statyti nesudėtingus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo“.
  10. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-02 įsakymas Nr. 30-413/21 „Dėl reikalavimų lauko kavinėms Vilniuje nustatymo“
  11. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-02 įsakymas Nr. 30-418/21 „Dėl reikalavimų laikiniesiems prekybos įrenginiams Vilniuje nustatymo“
  Informacija atnaujinta
  2022-05-06 10:48:23