Pritarimas projektiniams pasiūlymams

Paslaugos aprašymas
Teikiama per IS „INFOSTATYBA“

Projektuotojas, po viešo aptarimo atlikęs privalomus veiksmus, nurodytus STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriuje, protokolą su priedais (garso įrašą, stendų nuotraukomis, išsiųstų registruotų laiškų kopijomis, visuomenės atstovų pateiktų pasiūlymų kopijomis) bei kitą su visuomenės informavimu ir dalyvavimu susijusią medžiagą ir projektinius pasiūlymus bei kitus dokumentus paskelbia IS „Infostatyba“ užpildydamas nurodytas skiltis. Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas vyriausiasis miesto architektas per 5 darbo dienas po protokolo su priedais paskelbimo IS „Infostatyba“ pritaria arba motyvuotai nepritaria projektiniams pasiūlymams, atitinkamai apie tai paskelbia IS „Infostatyba“, savivaldybės interneto svetainėje.

Kilus klausimams dėl paslaugos suteikimo, prašome kreiptis nurodytais tel. numeriais:
• Jovilė Jaruševičiūtė, tel. (8-5) 211 2692
• Aurelija Šlepikaitė tel. (8-5) 211 2877
• Birutė Tautavičienė tel. (8-5) 211 2747
• Julijonas Bučelis tel. (8-5) 211 2684
• Janina Krikščiūnienė tel. (8-5) 211 2748
• Marius Miškinis tel. (8-5) 211 2689

Paslaugos kategorija
Teritorijų planavimas; statyba; architektūra
Paslaugos suteikimo trukmė
5 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Jovilė Jaruševičiūtė, tel. 211 2692
Paslaugos vadovas
Geda Krencienė, tel. 211 2300
Aprašymas klientui
Teikiama per IS „INFOSTATYBA“

NUASMENINTA:
1. viešo susirinkimo protokolas;
2. projektinių pasiūlymų viešinimo ataskaita;
3. savivaldybės administracijos direktoriaus ir visuomenės atstovų pasiūlymai;
4. projektiniai pasiūlymai;


NENUASMENINTA:

Kiti dokumentai:
• dalyvių sąrašas;
• nuosavybės dokumentai;
• sutikimai;
• įgaliojimai ir kt.
Reglamentuojantys teisės aktai
1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-11-28 įsakymas Nr. 30-3071 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiojo architekto įgaliojimų ir projektinių pasiūlymų rengimo užduoties formos tvirtinimo“ (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-11-27 įsakymo Nr. 30-3052 „Dėl administracijos direktoriaus 2017-11-28 įsakymo Nr. 30-3071 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiojo architekto įgaliojimų ir projektinių pasiūlymų rengimo užduoties formos tvirtinimo“ pakeitimo“ redakcija)
2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 1996-03-19 Nr. I-1240
3. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, 1995-12-12, Nr. I-1120
4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-11-07 įsakymu Nr. D1-738 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, VIII skyrius, 4, 13 priedai
5. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017-12-20 sprendimas Nr. 1-1312 „ Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemos, kompensavimo už papildomai įrengtas automobilių stovėjimo vietas tvarkos aprašo ir sutarties formos tvirtinimo”
6. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013-11-20 sprendimas Nr. 1-1553 „Dėl papildomų statinio specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo daugiaaukščių pastatų statybos projektams rengti“
7. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-07 sprendimas Nr. 1-1355 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje projektuojamų objektų, kurių architektūrinėms idėjoms įvertinti privaloma skelbti projektų konkursus“
8. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-07 sprendimas Nr. 1-1355 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje projektuojamų objektų, kurių architektūrinėms idėjoms įvertinti privaloma skelbti projektų konkursus“
9. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriaus 2015 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. A15-271/15(2.1.4-MP) „Dėl papildomų reikalavimų įrašymo į specialiuosius architektūros reikalavimus“
10. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 1996-06-11 Nr. I-1374
Informacija atnaujinta
2020-04-30 15:18:01