Pritarimas projektiniams pasiūlymams

Paslaugos aprašymas
Projektuotojas, po viešo aptarimo atlikęs privalomus veiksmus, nurodytus STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriuje, protokolą su priedais (atsakymais, stendų nuotraukomis, išsiųstų registruotų laiškų kopijomis) paskelbia IS „Infostatyba ir teikia laisvos formos prašymą pritarti projekto sprendiniams su 2-omis pilnai sukomplektuotomis projektinių pasiūlymų bylomis ir CD (su įrašytais projektiniais pasiūlymais ir viešo svarstymo medžiaga) E. miesto departamento interesantų aptarnavimo skyriui.

Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas Miesto plėtros departamento direktorius – miesto vyriausiasis architektas, per 5 darbo dienas po protokolo su priedais paskelbimo IS „Infostatyba“ pritaria arba motyvuotai nepritaria projektiniams pasiūlymams, atitinkamai apie tai paskelbia IS „Infostatyba“, savivaldybės interneto svetainėje ir informuoja Statytoją.

Jei po viešo svarstymo buvo pakeisti Projektiniai pasiūlymai, naujų Projektinių pasiūlymų byla teikiama peržiūrėti Miesto plėtros departamento direktoriui – miesto vyriausiajam architektui, posėdyje miesto plėtros klausimais. Priimti sprendimai įforminami protokolu.

Paslaugos kategorija
Teritorijų planavimas; statyba; architektūra
Paslaugos suteikimo trukmė
5 darbo d.
Paslaugos gavėjas
fizinis / juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Birutė Tautavičienė, tel. 211 2747
Paslaugos vykdytojas
Marius Miškinis, tel. 211 2689
Aprašymas interesantui
Statytojas pateikia:
1. Prašymą;
2. Viešo susirinkimo protokolą;
3. Protokolo priedus:
3.1. viešo susirinkimo dalyvių sąrašą;
3.2. projektuotojui pateiktus visuomenės ir visuomenės atstovų pasiūlymus;
3.3. pateiktų visuomenės pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais, kaip atsižvelgta į pateiktus pasiūlymus.
Papildoma informacija
Reglamentuojantys teisės aktai
1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 1996-03-19 Nr. I-1240 (Lietuvos Respublikos Seimo 2016-06-30 įsakymo Nr. XII-2573 redakcija)
2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, 1995-12-12 Nr. I-1120;
3. Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. D1-22 „Dėl specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
4. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriaus 2013-06-03 įsakymas Nr. A15-1180-(2.1.4-MP) „Dėl papildomų specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo miestui strategiškai svarbiems ir kultūrai reikšmingiems statiniams";
5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. D1-738 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, VIII skyrius, 4, 13 priedai
6. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 2 d. sprendimas Nr. 1-1759 „Dėl automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo prie prekybos centrų, projektuojamų centrinėje miesto dalyje";
7. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-27 įsakymas Nr. 30-2610 „Dėl projektinių pasiūlymų rengimo užduoties formos tvirtinimo ir Artūro Blotnio įgaliojimo";
8. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriaus 2015 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. A15-271/15(2.1.4-MP) „Dėl papildomų reikalavimų įrašymo į specialiuosius architektūros reikalavimus".
Informacija atnaujinta
2018-04-05 14:39:46