Privalomojo ikimokyklinio ugdymo skyrimas vaikui

Paslaugos aprašymas
Privalomas ikimokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vaikui nuo gimimo iki 6 metų (kol bus pradėtas teikti priešmokyklinis ugdymas).
Privalomas ikimokyklinis ugdymas skiriamas vaikui, kuris auga šeimoje, kuriai teikiamos socialinio darbuotojo paslaugos Atvejo vadybos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141 nustatyta tvarka ir:
1. nėra ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programas;
2. yra įrašytas į įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ugdymo programą, vaikų sąrašus, bet dėl nepateisinamų priežasčių jos nelanko.
Privalomas ikimokyklinis taip pat gali būti skiriamas vaikui, kuris ugdomas namuose (neįrašytas į ikimokyklinio ugdymo įstaigos vaikų sąrašus) arba yra įrašytas į ikimokyklinio ugdymo įstaigos sąrašus, bet dėl nepateisinamų priežasčių jos nelanko vadovaujantis šiais kriterijais:
1. tėvai (globėjai) stokoja socialinių įgūdžių ir (ar) pozityvios tėvystės įgūdžių;
2. vaikui nustatytas neįgalumas ir (ar) specialieji ugdymosi poreikiai ir vaiko tėvai (globėjai) nesudaro sąlygų tenkinti vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius;
3. vaiko tėvai (globėjai) išgyvena sunkumus:
3.1. vienas iš tėvų (globėjų) arba abu yra netekę darbo;
3.2. vienas iš tėvų (globėjų) ar abu išvykęs (išvykę) į užsienį;
3.3. įvyko ar vyksta skyrybų procesas;
3.4. vienas iš tėvų (globėjų) ar abu įrašytas (įrašyti) į ieškomų, dingusių žmonių sąrašus;
3.5. vienam iš tėvų (globėjų) nustatyta sveikatos sutrikimų ar kitų priežasčių, dėl kurių netenkinami vaiko prigimtiniai, kultūriniai, socialiniai ir pažintiniai poreikiai.
Prašymai svarstomi Vilniaus miesto vaiko gerovės komisijos posėdžiuose.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyrių (Konstitucijos pr. 3, 7-9 darbo vietos) arba atsiųsti elektroniniu paštu tbks@vilnius.lt.
Paslaugos kategorija
Koordinuotos paslaugos vaikui
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Paslaugos vadovas
Lina Juškevičienė, tel. 211 2557
Paslaugos vykdytojas
Lina Juškevičienė, tel. 211 2557
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas;
2. vaiko gimimo liudijimo kopija;
3. vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/A);
4. jei yra nustatyti specialieji vaiko ugdymosi poreikiai – mokyklos vaiko gerovės komisijos arba pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio (pakartotinio) įvertinimo;
5. pažyma apie šeimos pajamas;
6. pažyma (pažymos) iš darbo biržos, jei tėvas, motina (globėjas (globėjai)) nedirba;
7. neįgalumą patvirtinantys ir kiti dokumentai.
PASTABA. Jei nepateikiami priedai prie prašymo, tuomet šie privalomo ikimokyklinio ugdymo poreikį įrodantys dokumentai surenkami.
Informacija atnaujinta
2019-09-12 16:14:41