Projektinių pasiūlymų užduoties tvirtinimas

Paslaugos aprašymas
Gavus prašymą tvirtinti Projektinių pasiūlymų užduotį, įvertinama ar statyba (nauja statyba ir (ar) statinio rekonstravimas) konkrečiu atveju galima.

Konkretūs atvejai teikiami svarstyti Miesto plėtros departamento posėdyje miesto plėtros klausimais, o priimti sprendimai įforminami protokolu. Miesto plėtros departamentas įvertina projektinių pasiūlymų užduotis, jei reikia nustato statinių ir žemės sklypų teritorijos naudojimo reglamento parametrus (pastatų aukštį, žemės sklypo užstatymo tankį, galimą užstatymo tipą ir kt.) ir per 5 darbo dienas pritariama Miesto plėtros departamento direktoriaus, miesto vyriausiojo architekto žyma „pritariu“, parašu ir data ant pirmojo lapo; arba per 5 darbo dienas raštu pranešama statytojui motyvus, kodėl nepritariama.

Patvirtintos užduoties 2 egzemplioriai registruojami elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“. 1 egzempliorius paštu siunčiamas Statytojui arba išduodamas 23 darbo vietoje (langelyje), o kitas lieka Miesto plėtros departamento archyve (galutiniame rezultate segama į nustatytų Specialiųjų architektūros reikalavimų bylas).

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas užpildo Projektinių pasiūlymų rengimo užduoties formą ir pateikia E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriui arba siunčia paštu. Atsiėmimas iš paslaugos vykdytojo.

Paslaugos kategorija
Teritorijų planavimas; statyba; architektūra
Paslaugos suteikimo trukmė
5 darbo d.
Paslaugos gavėjas
fizinis / juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Birutė Tautavičienė, tel. 211 2747
Paslaugos vykdytojas
Birutė Tautavičienė, tel. 211 2747
Aprašymas interesantui
Statytojas pateikia:
1. Prašymą (pildomas laisvos formos prašymas).
2. Projektinių pasiūlymų rengimo užduotį (projektavimo užduotį) (2 egz.):
2.1. informacija apie sumanytą projektuoti statinį (pavadinimas, statybos rūšis, statinio kategorija, statinio pagrindinė naudojimo paskirtis), žemės sklypo ir statinio (techniniai ir paskirties) rodikliai;
2.2. projektinių pasiūlymų paskirtis;
2.3. projektinių pasiūlymų sudėtis.
3. Dokumentus (bendruoju atveju):
3.1. žemės sklypo ir statinio nuosavybės dokumentų, statybinių tyrinėjimų (jeigu jie parengti) dokumentų kopijas;
3.2. esamo statinio kadastrinių duomenų bylos kopiją;
3.3. duomenis apie Statytojo pasirinktą gamybos ar paslaugų teikimo technologinį procesą ir įrenginius;
3.4. kitus dokumentus ir duomenis, atsižvelgiant į numatomo projektuoti statinio specifiką (pvz., sanitarinės apsaugos zonos nustatymą).
4. Projektinių pasiūlymų vaizdinę informaciją – projektinių pasiūlymų eskizą.
5. Kitus duomenis (projektinių pasiūlymų parengimo terminai, Statytojui pateikiamų projektinių pasiūlymų kopijų ir kompiuterinių laikmenų su įrašyta projektinių pasiūlymų kopija kiekis ir kt.).
Papildoma informacija
Reglamentuojantys teisės aktai
1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 1996-03-19 Nr. I-1240 (Lietuvos Respublikos Seimo 2016-06-30 įsakymo Nr. XII-2573 redakcija)
2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymas, 2013-06-27 Nr. XII-407;
3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-31 įsakymas Nr. D1-997 „Dėl specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo";
4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. D1-738 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, VIII skyrius, 4, 13 priedai
5. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 2 d. sprendimas Nr. 1-1759 „Dėl automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo prie prekybos centrų, projektuojamų centrinėje miesto dalyje";
6. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013-11-20 sprendimas Nr. 1-1553 „Dėl papildomų statinio specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo daugiaaukščių pastatų statybos projektams rengti";
7. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-11-28 įsakymas Nr. 30-3071 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiojo architekto įgaliojimų ir projektinių pasiūlymų rengimo užduoties formos tvirtinimo“;
8. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriaus 2013-06-03 įsakymas Nr. A15-1180-(2.1.4-MP) „Dėl papildomų specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo miestui strategiškai svarbiems ir kultūrai reikšmingiems statiniams";
9. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriaus 2011-01-13 įsakymas Nr. A15-79-(2.1.19-MP) „Dėl pastatų fasadų vientisų sprendimų reikalavimų rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ar paprastojo remonto atvejais atvejais tvarkos nustatymo";
10. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriaus 2015 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. A15-271/15(2.1.4-MP) „Dėl papildomų reikalavimų įrašymo į specialiuosius architektūros reikalavimus".
Informacija atnaujinta
2018-04-05 14:37:44