Projektinių pasiūlymų užduoties tvirtinimas

Paslaugos aprašymas
Nuo 2020 balandžio 11 d. įsigaliojo nauja STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ suvestinė redakcija. Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis rengiama, kai:
1) reikalinga nustatyti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama;
2) numatomas statinio ar statinio dalies, nurodyto STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priede, visuomenei svarbių statinių sąraše (nauja statyba, rekonstravimas, paskirties keitimas), projektavimas.

Dokumentai turi būti teikiami vienu laišku el. paštu savivaldybe@vilnius.lt arba pasinaudojant prisijungimu skiltyje „Paslauga teikiama internetu“

Prašymas patvirtinti Projektinių pasiūlymų rengimo užduotį ir statytojo parengta projektinių pasiūlymų rengimo užduoties forma turi būti pasirašyta elektroniniu parašu arba suformuota elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą ir teikiama elektroniniu būdu savivaldybe@vilnius.lt arba pasinaudojant prisijungimu skiltyje „Paslauga teikiama internetu“.

Gavus prašymą, patikrinama ar užpildyta visa užduoties forma, ar pateikti visi privalomi dokumentai, ar užduotis pasirašyta Statytojo (turinčio statytojo teisę pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 3 str. nustatytus reikalavimus) ir Projektuotojo, ir įvertinama ar statinio ar jo dalies statyba (nauja statyba, statinio rekonstravimas ir (ar) naudojimo paskirties keitimas) pagal teritorijų planavimo dokumentus ir (ar) galiojančius teisės aktus konkrečiu atveju galima.

Per 5 darbo dienas užduočiai pritariama arba per 5 darbo dienas raštu pranešama statytojui motyvus, kodėl nepritariama. Patvirtinta elektroniniu parašu užduotis registruojama elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje ir el. paštu išsiunčiama prašymo pateikėjui.

Kilus klausimams dėl paslaugos suteikimo, prašome kreiptis nurodytais tel. numeriais:
• Jovilė Jaruševičiūtė, tel. (8-5) 211 2692
• Aurelija Šlepikaitė tel. (8-5) 211 2877
• Birutė Tautavičienė tel. (8-5) 211 2747
• Julijonas Bučelis tel. (8-5) 211 2684
• Janina Krikščiūnienė tel. (8-5) 211 2748

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Teritorijų planavimas; statyba; architektūra
Paslaugos suteikimo trukmė
7 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Jovilė Jaruševičiūtė, tel. 211 2692
Paslaugos vadovas
Geda Krencienė, tel. 211 2300
Aprašymas klientui
Teikiama el. paštu savivaldybe@vilnius.lt (vienu laišku)

Statytojas pateikia:
1. prašymą;
2. statytojo parengtą projektinių pasiūlymų rengimo užduotį;
3. dokumentus (bendruoju atveju):
3.1. žemės sklypo išrašą iš NTR;
3.2. žemės sklypo planą, patvirtintą NTR;
3.3. statinio nuosavybės dokumentų, statybinių tyrinėjimų (jeigu jie parengti) dokumentų kopijas;
3.2. esamo statinio kadastrinių duomenų bylos kopiją;
3.3. duomenis apie Statytojo pasirinktą gamybos ar paslaugų teikimo technologinį procesą ir įrenginius;
3.4. kitus dokumentus ir duomenis, atsižvelgiant į numatomo projektuoti statinio specifiką (pvz., sanitarinės apsaugos zonos nustatymą).
4. projektinių pasiūlymų vaizdinę informaciją – projektinių pasiūlymų eskizą;
5. kitus dokumentus.
Reglamentuojantys teisės aktai
1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-11-28 įsakymas Nr. 30-3071 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiojo architekto įgaliojimų ir projektinių pasiūlymų rengimo užduoties formos tvirtinimo“ (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-11-27 įsakymo Nr. 30-3052 „Dėl administracijos direktoriaus 2017-11-28 įsakymo Nr. 30-3071 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiojo architekto įgaliojimų ir projektinių pasiūlymų rengimo užduoties formos tvirtinimo“ pakeitimo“ redakcija)
2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 1996-03-19 Nr. I-1240
3. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymas, 2013-06-27 Nr. XII-407
4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, VIII skyrius, 4, 13 priedai
5. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017-12-20 sprendimas Nr. 1-1312 „ Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemos, kompensavimo už papildomai įrengtas automobilių stovėjimo vietas tvarkos aprašo ir sutarties formos tvirtinimo”
6. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 2 d. sprendimas Nr. 1-1759 „Dėl automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo prie prekybos centrų, projektuojamų centrinėje miesto dalyje“
7. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013-11-20 sprendimas Nr. 1-1553 „Dėl papildomų statinio specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo daugiaaukščių pastatų statybos projektams rengti“
8. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-07 sprendimas Nr. 1-1355 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje projektuojamų objektų, kurių architektūrinėms idėjoms įvertinti privaloma skelbti projektų konkursus“
9. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 1996 m. birželio 11 d. Nr. I-1374
10. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriaus 2015 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. A15-271/15(2.1.4-MP) „Dėl papildomų reikalavimų įrašymo į specialiuosius architektūros reikalavimus“
Informacija atnaujinta
2020-10-08 15:57:06