Projektinių pasiūlymų užduoties tvirtinimas

Paslaugos aprašymas
Dokumentai turi būti teikiami vienu laišku el. paštu savivaldybe@vilnius.lt

Prašymas patvirtinti Projektinių pasiūlymų rengimo užduotį (PU) ir užpildyta Projektinių pasiūlymų rengimo užduoties (PU) forma turi būti pasirašyta elektroniniu parašu arba suformuota elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą ir teikiama elektroniniu būdu savivaldybe@vilnius.lt.

Specialistas, gavęs prašymą, patikrina ar užpildyta visa PU forma (išskyrus 5 punktą, kurį pildo MPD detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus specialistas), ar pateikti visi privalomi dokumentai, ar PU pasirašyta Statytojo ir Projektuotojo, ir įvertina ar statinio ar jo dalies statyba (nauja statyba, statinio rekonstravimas ir (ar) naudojimo paskirties keitimas) pagal teritorijų planavimo dokumentus ir (ar) galiojančius teisės aktus konkrečiu atveju galima.

Per 5 darbo dienas pritariama Miesto plėtros departamento direktoriaus - miesto vyriausiojo architekto parašu, data bei registracijos Nr. ant pirmo PU lapo arba per 5 darbo dienas raštu pranešama statytojui motyvus, kodėl nepritariama.
Patvirtinta užduotis registruojama elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje ir el. paštu išsiunčiama Statytojui.

Paslaugos kategorija
Teritorijų planavimas; statyba; architektūra
Paslaugos suteikimo trukmė
5 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Birutė Tautavičienė, tel. 211 2747
Paslaugos vykdytojas
Birutė Tautavičienė, tel. 211 2747
Aprašymas interesantui
Teikiama el. paštu savivaldybe@vilnius.lt (vienu laišku)

Statytojas pateikia:
1. prašymą;
2. projektinių pasiūlymų rengimo užduotį;
3. dokumentus (bendruoju atveju):
3.1. žemės sklypo išrašą iš NTR;
3.2. žemės sklypo planą, patvirtintą NTR;
3.3. statinio nuosavybės dokumentų, statybinių tyrinėjimų (jeigu jie parengti) dokumentų kopijas;
3.2. esamo statinio kadastrinių duomenų bylos kopiją;
3.3. duomenis apie Statytojo pasirinktą gamybos ar paslaugų teikimo technologinį procesą ir įrenginius;
3.4. kitus dokumentus ir duomenis, atsižvelgiant į numatomo projektuoti statinio specifiką (pvz., sanitarinės apsaugos zonos nustatymą).
4. projektinių pasiūlymų vaizdinę informaciją – projektinių pasiūlymų eskizą;
5. kitus duomenis (projektinių pasiūlymų parengimo terminai, Statytojui pateikiamų projektinių pasiūlymų kopijų ir kompiuterinių laikmenų su įrašyta projektinių pasiūlymų kopija kiekis ir kt.).
Reglamentuojantys teisės aktai
1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-11-28 įsakymas Nr. 30-3071 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiojo architekto įgaliojimų ir projektinių pasiūlymų rengimo užduoties formos tvirtinimo“
2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 1996-03-19 Nr. I-1240
3. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymas, 2013-06-27 Nr. XII-407
4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, VIII skyrius, 4, 13 priedai
5. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017-12-20 sprendimas Nr. 1-1312 „ Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemos, kompensavimo už papildomai įrengtas automobilių stovėjimo vietas tvarkos aprašo ir sutarties formos tvirtinimo”
6. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 2 d. sprendimas Nr. 1-1759 „Dėl automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo prie prekybos centrų, projektuojamų centrinėje miesto dalyje“
7. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013-11-20 sprendimas Nr. 1-1553 „Dėl papildomų statinio specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo daugiaaukščių pastatų statybos projektams rengti“
8. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-07 sprendimas Nr. 1-1355 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje projektuojamų objektų, kurių architektūrinėms idėjoms įvertinti privaloma skelbti projektų konkursus“
9. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 1996 m. birželio 11 d. Nr. I-1374
10. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriaus 2015 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. A15-271/15(2.1.4-MP) „Dėl papildomų reikalavimų įrašymo į specialiuosius architektūros reikalavimus“
Informacija atnaujinta
2019-02-15 08:09:34