Savivaldybės būsto su bendro naudojimo patalpų dalimi nuoma ir terminuotų nuomos sutarčių pratęsimas

Paslaugos aprašymas
Savivaldybės būstas su bendrojo naudojimo patalpų dalimi – Savivaldybei nuosavybės teise priklausantys būstai su bendrojo naudojimo patalpų dalimi, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre įregistruoti kaip bendrabučiai, kurie nėra naudojami pagal jų pradinę paskirtį, ar gyvenamosios patalpos (kambariai su bendrojo naudojimo patalpų dalimi, kambariai privatizuotame bute) ar jų dalis, ir / ar kurių pagrindinė naudojimo paskirtis nustatyta kaip gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms).

Savivaldybės būstas su bendrojo naudojimo patalpomis nuomojamas asmenims ir šeimoms, įrašytiems į Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą asmenų ir šeimų, turinčių teisę į Savivaldybės būstą su bendrojo naudojimo patalpomis, sąrašą, ne ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui, jeigu jų deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus neviršija įtvirtintų metinių pajamų ir turto dydžių (asmens be šeimos grynosios metinės pajamos neturi viršyti 5888 Eur ir turtas 11904 Eur, dviejų ir trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos 11648 Eur ir turtas 21504 Eur, keturių ir daugiau asmenų šeimos kiekvienam asmeniui neturi viršyti 3328 Eur ir turtas 9600 Eur) ir jeigu šie asmenys ir šeimos neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise priklausančio tinkamo gyventi būsto ir yra deklaravę gyvenamąją vietą Vilniuje.

Savivaldybės būstas su bendrojo naudojimo patalpomis nuomojamas eilės tvarka, atsižvelgiant į pateikto raštiško prašymo išnuomoti būstą užregistravimo dieną, šiems asmenims ar šeimoms:
1. likusiems be tėvų globos asmenims iki 36 metų ir jų šeimoms;
2. jaunoms šeimoms;
3 neįgaliems asmenims, sergantiems lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimoms, kuriose yra tokių asmenų;
4. asmenims iki 36 metų, besimokantiems aukštosiose ar profesinio rengimo mokyklose, universitetuose.

Asmenims ir šeimoms, neįrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į Savivaldybės būstą su bendrojo naudojimo patalpų dalimi, sąrašą Savivaldybės būstas su bendrojo naudojimo patalpų dalimi gali būti išnuomojamas vieniems metams be teisės pratęsti nuomos terminą:
1. šeimoje smurtą patiriantiems asmenims su vaikais, asmenims ar šeimoms, patiriančioms socialinę riziką dėl gyvenamosios vietos nebuvimo ar staigaus praradimo, dėl smurto šeimoje ar panašių aplinkybių, dėl kurių gyvenimas gyvenamojoje vietoje tampa neįmanomas (pateikusiems Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ar socialinių darbuotojų išvadą, pažymą apie pradėtą ikiteisminį tyrimą (smurto atveju) ir kitus Administratoriaus nurodytus dokumentus);
2. Savivaldybės ir socialinio būsto nuomininkams, iškeldinamiems iš jų nuomojamo būsto, turintiems faktiškai su tėvais gyvenančių nepilnamečių vaikų ir išlaikytinių, vykdant priimtus ir įsigaliojusius teismų sprendimus.

Jeigu asmenys ir šeimos, kuriems raštu pateiktas pasiūlymas išsinuomoti Savivaldybės būstą su bendrojo naudojimo patalpų dalimi, iki pasiūlyme nurodyto termino neatvyksta apžiūrėti ir raštu neinformuoja apie savo sprendimą išsinuomoti Savivaldybės būstą su bendrojo naudojimo patalpų dalimi, būstas siūlomas asmenims ir šeimoms teisės aktų nustatyta tvarka.

Jeigu asmenys ir šeimos be svarbių priežasčių du kartus iš eilės pasiūlyme nurodytu terminu neišreiškia sutikimo arba nesutikimo nuomotis pasiūlytą skirtingą Savivaldybės būstą su bendrojo naudojimo patalpų dalimi, kitas Savivaldybės būstas su bendrojo naudojimo patalpų dalimi jiems nebesiūlomas ir jie išbraukiami iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į Savivaldybės būstą su bendrojo naudojimo patalpų dalimi, sąrašo.

Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto terminuota nuomos sutartis gali būti pratęsiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, kuriame nurodomas sutarties pratęsimo terminas, jeigu neišnyko priežastys, dėl kurių būstas išnuomotas. Norint pratęsti Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto terminuotą nuomos sutartį reikia kreiptis į Savivaldybės įmonę „Vilniaus miesto būstas“ir pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto terminuotos nuomos sutarties pratęsimo;
2. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka užpildytą metinę (už kalendorinius metus) gyventojo (šeimos) turto ir pajamų deklaraciją* arba patvirtinimą, kad deklaracija pateikta Valstybinei mokesčių inspekcijai;
3. Pažymą* apie deklaruotą (registracijos) gyvenamąją vietą ir šeiminę padėtį;
4. Visų pareiškėjo šeimos narių valstybės įmonės Registrų centro pažymas* apie nuosavybės teise Lietuvos Respublikoje turimą (turėtą) nekilnojamąjį turtą;
5. Pažymas iš komunalines ir kitas susijusias paslaugas (jeigu jos teikiamos) teikiančių įmonių ir/ar organizacijų apie sumokėtus mokesčius už suteiktas būsto komunalines ir kitas susijusias paslaugas (UAB „Ignitis“ (elektros energijos ir dujų tiekimas), adresu Viršuliškių skg. 34, UAB „Vilniaus vandenys“, adresu Spaudos g. 8, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, adresu Spaudos g. 6-1, namą administruojanti įmonė);
6. Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto išnuomojimo pagrindą (orderis, sprendimas, įsakymas ir t. t.).

*PASTABA: Jeigu šiame punkte nurodyta informacija ir dokumentai yra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose ar savivaldybės administracija šiame punkte nurodytą informaciją ir dokumentus gali gauti pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, asmenys ir šeimos šios informacijos ir dokumentų pateikti neprivalo.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą. Užpildytas ir pasirašytas prašymas ir papildomi dokumentai gali būti teikiami SĮ „Vilniaus miesto būstas“ adresu Konstitucijos pr. 3, Vilniuje (23 langelis) arba el. paštu info@vmb.lt.


Paslauga teikiama internetu

Pareiškėjas gali užpildyti prašymo formą SĮ „Vilniaus miesto būstas“ internetinės svetainės savitarnoje www.vmb.lt arba paspaudęs nuorodas, esančias žemiau. Atkreipiame dėmesį, kad prašymą galima pateikti tik susikūrus naudotojo paskyrą. Tai padaryti galima paspaudus šią nuorodą - registracija

Prašymo forma dėl įrašymo į savivaldybės būsto su bendro naudojimo patalpų dalimi (bendrabučio) laukiančiųjų eilę
Prašymo forma dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto terminuotos nuomos sutarties pratęsimo
BP-6 prašymo forma pajamų, kurios, vadovaujantis piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas, sąrašas


Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinis būstas
Paslaugos suteikimo trukmė
30 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Tomašas Višnevskis, tel. 250 0763
Paslaugos vadovas
Gražina Baranovičienė, tel. 250 0772
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Asmenys ir šeimos, siekiantys išsinuomoti savivaldybės būstą su bendro naudojimo patalpų dalimi, SĮ „Vilniaus miesto būstas“ pateikia:
1. prašymą. Jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės, paso) kopiją;
3. Pilnamečių šeimos narių asmens tapatybės dokumentų, santuokos, ištuokos, vaikų gimimo liudijimų kopijas;
4. neįgalumo lygio pažymą (asmenims iki 18 metų), darbingumo lygio pažymą (nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus), išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos ar neįgaliojo pažymėjimą (senatvės pensijos amžiaus asmenims), išduotą Vilniaus miesto savivaldybės Socialinės paramos skyriaus;
5. tėvų mirties liudijimus ar įsiteisėjusį teismo sprendimą apie tėvų teisių atėmimą (našlaičiams ar be tėvų globos likusiems asmenims);
6. pažymą iš gydymo įstaigos (sergantiems sunkių formų lėtinėmis ligomis);
7. pažymą apie nuosavybės teise turimas gyvenamąsias patalpas, išduotą VĮ Registro centro, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą, išduotą VĮ Registro centro gyventojų registro bei pažymą apie šeiminę padėtį;
8. metinę gyventojo (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją už kalendorinius metus (forma FR0001). Gyventojai, laukiantys paramos būstui išsinuomoti, privalo būti deklaravę kalendorinių metų turtą (įskaitant gautas pajamas) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka, t. y. pateikdami VMI deklaraciją iki gegužės 1 d.;
9. Pajamų, kurios, vadovaujantis piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas, sąrašą (pateiktas 3 priedas).

PASTABA. Jeigu nurodyta informacija ir dokumentai yra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose ar savivaldybės administracija šiame punkte nurodytą informaciją ir dokumentus gali gauti pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, asmenys ir šeimos šios informacijos ir dokumentų pateikti neprivalo.
Informacija atnaujinta
2021-07-29 08:49:19