Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2018 metais (panaikinta)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad paslaugos teikimo terminas baigėsi


Būstas pritaikomas neįgaliam vaikui, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus neįgalumo lygis.
Būstas
– vienbutis gyvenamasis namas, butas ar kitos gyvenamosios patalpos arba jų dalys, tinkami gyventi vienam asmeniui ar šeimai bei daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektai.
Būsto pritaikymas – būsto ir gyvenamosios aplinkos pertvarkymas panaudojant specialius elementus, keičiant vaikams su sunkia negalia, turintiems judėjimo ir (arba) apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, neprieinamas erdves, ir einamasis remontas įgyvendinant tiesiogiai su būsto pritaikymu susijusius statybos sprendimus.
Gyvenamoji aplinka – nuolydžiai, takeliai privažiuoti neįgaliojo vežimėliu prie būsto ar automobilio stovėjimo bei saugojimo vietos individualiam ar daugiabučiam namui priskirto sklypo ribose.
Sensorinės pagalbos priemonės – stacionarūs ir mobilūs įrenginiai arba priemonės, naudojami vaiko su sunkia negalia gyvenamojoje aplinkoje, kuriais naudojantis tenkinami vaiko su sunkia negalia, turinčio sensorinių sutrikimų, fiziniai ir (ar) emociniai poreikiai ar pojūčiai.
Paslaugos kategorija
Socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
fizinis asmuo
Susijusios paslaugos
Paslaugos vadovas
---- ----
Paslaugos vykdytojas
---- ----
Prašymo forma (-os)
Aprašymas interesantui
Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus ar jų patvirtintas kopijas:
1. vaiko su sunkia negalia neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo lygį;
2. vaiko su sunkia negalia ir pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą, kuriame nurodomas būsto savininko vardas ir pavardė bei būsto, kurį leidžiama pritaikyti, adresas, leisti pritaikyti būstą, jei prašoma pritaikyti būstą asmeniui, kuris nėra būsto savininkas, arba daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą (sutikime nurodomi minėtų patalpų savininkų vardai ir pavardės), jei prašoma vaiko su sunkia negalia specialiesiems poreikiams pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų vaiko su sunkia negalia specialiesiems poreikiams nepritaikyti, pareiškėjas pateikia šį sprendimą arba patvirtintą jo kopiją;
4. išrašą iš asmens medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – Forma Nr. 027/a), kad vaikui su sunkia negalia reikalingos sensorinės pagalbos priemonės (išraše nurodomos kokios sensorinės pagalbos priemonės reikalingos vaikui).

Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijai bus teikiami svarstyti iki 2018-09-10 dėl būsto pritaikymo neįgaliems vaikams su sunkia negalia pateikti prašymai.
Informacija atnaujinta
2018-12-14 08:36:11