Skundai apie kitų asmenų galbūt padarytus teisės pažeidimus

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama klientams, kurie pateikia Savivaldybei skundus apie galbūt padarytus administracinės teisės pažeidimus (viešosios rimties trikdymas, netinkamas gyvūnų laikymas, tvarkymo ir švaros, atliekų tvarkymo, sanitarijos ir higienos reikalavimų nesilaikymas ir kt.).

Asmenys skundus gali pateikti naudodamiesi šia elektronine paslauga. Elektroniniu, įprastu paštu atsiųsti bei atvykus į Savivaldybę pateikti popieriniai skundai ir dokumentai taip pat priimami.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir rezultatą gauti skaitmeniniu formatu.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Administracinių nusižengimų teisena
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Gintaras Leperskas, tel. (8 5) 219 7930
Paslaugos vadovas
Gintaras Leperskas, tel. (8 5) 219 7930
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Asmenys, skundą teikiantys elektroniniu arba įprastu paštu bei atvykę į Savivaldybę, pateikia šiuos dokumentus:
1. užpildytą skundo formą
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Reglamentuojantys teisės aktai
1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17 Nr. VIII-1234
2. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas
3. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
4. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 sprendimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
5. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas
6. Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklės, patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. 1-211 (2017 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. 1-994 redakcija) „Dėl Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo“
7. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. 30-1454 „Dėl leidžiamo statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko nustatymo, statybos darbų triukšmo kontrolierių skyrimo ir Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklių tvirtinimo“
8. Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. B1-336 (2019 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. B1-306 redakcija) „Dėl Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašo patvirtinimo“
9. Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklės, patvirtintos Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 30-2001 (2015 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 30-3963 redakcija) „Dėl Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių tvirtinimo“
10. Tvarkymo ir švaros taisyklės, patvirtintos Savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija) „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“
11. Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. 1-445 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“
12. Sanitarijos ir higienos taisyklės, patvirtintos Savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 9 d. sprendimu Nr. 1-1533 „Dėl Sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimo“
Informacija

1. Per kiek laiko gaunamas atsakymas į pateiktą skundą?
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad viešojo administravimo subjektas administracinį sprendimą dėl asmens prašymo ar skundo turi priimti per 20 darbo dienų nuo tokio prašymo ar skundo gavimo dienos. Jeigu prašymas ar skundas gautas po darbo valandų, poilsio ar šventės dieną, jo gavimo diena laikoma po jos einanti darbo diena. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinis sprendimas negali būti priimtas, viešojo administravimo subjektas šį terminą gali pratęsti ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie tokį termino pratęsimą per 5 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti terminą priėmimo dienos pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys.

2. Kas atlieka patikrinimus dėl problemų nurodytų skunde?
Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnai pagal kompetenciją atlieka patikrinimus skunde nurodytoje vietoje.

Informacija atnaujinta
2022-03-30 15:42:59