Skundas dėl nutarimo administracinio nusižengimo byloje

Paslaugos aprašymas
Nutarimus administracinių nusižengimų bylose gali apskųsti asmuo, dėl kurio atitinkamas nutarimas priimtas ir nukentėjusysis (ar jų atstovai) (toliau – pareiškėjas), Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – LR ANK) 621-625 straipsnių nustatyta tvarka.
LR ANK galima rasti naudojantis šia nuoroda: LR Administracinių nusižengimų kodeksas


LR ANK numatyta, kad skundas dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje gali būti paduotas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos. Jeigu šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, jį pareiškėjo prašymu rašytinio proceso tvarka gali atnaujinti apylinkės teismas.
Skundas dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje paduodamas per šį nutarimą priėmusią instituciją, kuri per penkias darbo dienas gali visiškai ar iš dalies sutikti su skundu, panaikinti skundžiamą nutarimą ir priimti naują nutarimą išnagrinėtoje administracinio nusižengimo byloje.
Nesutikdama su skundu dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje, Institucija per penkias darbo dienas privalo skundą kartu su byla persiųsti atitinkamam apylinkės teismui.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas skundą dėl nutarimo administracinio nusižengimo byloje gali pateikti užpildydamas elektroninę paslaugos užsakymo formą prie jos pridėdamas skundo tekstą, o praleidus apskundimo terminus – ir prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą.
Popieriniu būdu teikiamas skundas turi būti atspausdintas, pasirašytas ir pateiktas nutarimą priėmusiai institucijai, paštu ar per pasiuntinį.
Elektroniniu paštu atsiųstas skundas dėl nutarimo administracinio nusižengimo byloje bus laikomas tinkamai pateiktu tik pasirašius jį kvalifikuotu elektroniniu parašu, kaip tai numatyta LR ANK 574 ir 624 straipsniuose.
Paslaugos rezultatas – siunčiamas nutarimas išnagrinėtoje administracinio nusižengimo byloje arba informacija apie skundo (ir prašymo) persiuntimą atitinkamam apylinkės teismui.
Skundas dėl nutarimo administracinio nusižengimo byloje pridedamas prie bylos medžiagos; Skundo nagrinėjimas vyksta LR ANK nustatyta tvarka.


Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Administracinių nusižengimų teisena
Paslaugos suteikimo trukmė
7 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Vaida Misiūnienė, tel. 211 2864
Paslaugos vadovas
Vaida Misiūnienė, tel. 211 2864
Aprašymas klientui
Teikdamas skundą dėl nutarimo administracinio nusižengimo byloje pareiškėjas turi:
• Skundą adresuoti Vilniaus miesto apylinkės teismui;
• nurodyti unikalų administracinio nusižengimo kodą ROIK;
• nurodyti skundžiamo nutarimo administracinio nusižengimo byloje (jo dalies) esmę;
• nurodyti nutarimo administracinio nusižengimo byloje apskundimo pagrindus ir motyvus;
• nurodyti prašymus;
• nurodyti prašymą siųsti/gauti procesinius dokumentus elektroniniu būdu.
Jei kartu su skundu teikiamas prašymas atnaujinti apskundimo terminą, jame reikia:
• nurodyti unikalų administracinio nusižengimo kodą ROIK;
• nurodyti nutarimo priėmimo datą;
• išdėstyti svarbias priežastis, dėl kurių apskundimo teisė nebuvo realizuota laiku;
• pridėti svarbias priežastis pagrindžiančius dokumentus.
Informacija atnaujinta
2020-11-20 13:11:33