Socialinio būsto suteikimas asmenims ir šeimoms, neįrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti Vilniaus miesto savivaldybėje sąrašą

Paslaugos aprašymas
Socialinis būstas ne eilės tvarka gali būti išnuomotas asmenims ir šeimoms, kurie neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto.
Asmens be šeimos grynosios metinės pajamos neturi viršyti 5888 Eur ir turtas 11904 Eur, dviejų ir trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos 11648 Eur ir turtas 21504 Eur, keturių ir daugiau asmenų šeimos kiekvienam asmeniui neturi viršyti 3328 Eur ir turtas 9600 Eur. Sudegusio ar kitaip nustatytais atvejais prarasto būsto vertė nevertinama.

Jeigu pareiškėjai be svarbių priežasčių du kartus raštu neišreiškia sutikimo arba nesutikimo nuomotis siūlomą skirtingą socialinį būstą, jų prašymas laikomas išnagrinėtu. Šie asmenys ir šeimos turi teisę pakartotinai teikti prašymą dėl būsto suteikimo ne eilės tvarka.

Asmenys ir šeimos, su kuriais socialinio būsto nuomos sutartis nutraukta jiems pažeidus socialinio būsto nuomos sutarties sąlygas, teisę į socialinio būsto nuomą įgyja po 5 metų nuo socialinio būsto nuomos sutarties nutraukimo dienos, jeigu savivaldybės taryba nenustato trumpesnio termino.

Socialinis būstas ne eilės tvarka gali būti suteiktas šiais atvejais:
1) netekusiems Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise turėto būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar dėl kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių; šiuo atveju į savivaldybės administraciją asmuo ar šeima šio įstatymo 7 straipsnyje nustatyta tvarka privalo kreiptis ne vėliau kaip per vienus metus nuo nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos;
2) asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis;
3) senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;
4) šeimoms, auginančioms penkis ar daugiau vaikų ar (ir) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
5) šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų;
6) šeimoms, kuriose abiem sutuoktiniams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ir kurios augina vaiką (vaikus) ar (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
7) neįgaliesiems, vieniems auginantiems vaiką (vaikus) ar (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
8) šeimoms, auginančioms vaikus ar (ir) vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), kai ne mažiau kaip dviem iš jų yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
9) šeimoms, kuriose ne mažiau kaip dviem šeimos nariams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ir (ar) didelių specialiųjų poreikių lygis, kai šeimos nariai yra sukakę senatvės pensijos amžių;
10) likusiems be tėvų globos asmenims, palikusiems socialinės globos, grupinio gyvenimo ir (ar) savarankiško gyvenimo namus.

Pažymėtina, kad asmenims ir šeimoms, netekusiems būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ir kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių, išnuomojamas socialinis būstas ir sudaroma terminuota (ne ilgiau kaip vieniems metams) nuomos sutartis.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą. Užpildytas ir pasirašytas prašymas ir papildomi dokumentai gali būti teikiami SĮ „Vilniaus miesto būstas“ adresu Konstitucijos pr. 3, Vilniuje (23 langelis) arba el. paštu info@vmb.lt.


Paslauga teikiama internetu

Pareiškėjas gali užpildyti prašymo formą SĮ „Vilniaus miesto būstas“ internetinės svetainės savitarnoje www.vmb.lt arba paspaudęs nuorodas, esančias žemiau. Atkreipiame dėmesį, kad prašymą galima pateikti tik susikūrus naudotojo paskyrą. Tai padaryti galima paspaudus šią nuorodą - registracija

BP-5 prašymo forma dėl socialinio būsto išnuomojimo ne eilės tvarka
BP-6 prašymo forma pajamų, kurios, vadovaujantis piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas, sąrašas


Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinis būstas
Paslaugos suteikimo trukmė
30 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Paslaugos vadovas
Gražina Baranovičienė, tel. 250 0772
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Asmenys ir šeimos, siekiantys išsinuomoti būstą ne eilės, SĮ „Vilniaus miesto būstas“ pateikia:
1. prašymą skirti socialinį būstą ne eilės tvarka. Jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (BP-5);
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės, paso) kopiją;
3. pilnamečių šeimos narių asmens tapatybės dokumentų, santuokos, ištuokos, vaikų gimimo liudijimų kopijas;
4. neįgalumo lygio pažymą (asmenims iki 18 metų), darbingumo lygio pažymą (nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus), išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos ar neįgaliojo pažymėjimą (senatvės pensijos amžiaus asmenims), išduotą Vilniaus miesto savivaldybės Socialinės paramos skyriaus;
5. tėvų mirties liudijimus ar įsiteisėjusį teismo sprendimą apie tėvų teisių atėmimą (našlaičiams ar be tėvų globos likusiems asmenims);
6. pažymą iš gydymo įstaigos (sergantiems sunkių formų lėtinėmis ligomis);
7. pažymą apie nuosavybės teise turimas gyvenamąsias patalpas, išduotą VĮ Registro centro, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą, išduotą VĮ Registro centro gyventojų registro bei pažymą apie šeiminę padėtį;
8. metinę gyventojo (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją už kalendorinius metus (forma FR0001). Gyventojai, laukiantys paramos būstui išsinuomoti, privalo būti deklaravę kalendorinių metų turtą (įskaitant gautas pajamas) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka, t. y. pateikdami VMI deklaraciją iki gegužės 1 d.;
9. pajamų, kurios, vadovaujantis pinigės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas, sąrašą (BP-6 forma pridedama).

PASTABA. Jeigu nurodyta informacija ir dokumentai yra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose ar savivaldybės administracija šiame punkte nurodytą informaciją ir dokumentus gali gauti pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, asmenys ir šeimos šios informacijos ir dokumentų pateikti neprivalo.

Apie tai, kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys, galite susipažinti SĮ „Vilniaus miesto būstas“ interneto svetainėje www.vmb.lt, kur skelbiama įmonės privatumo politika ir Pranešime klientams apie jų asmens duomenų tvarkymą.
Informacija atnaujinta
2022-03-02 16:37:02