Socialinio būsto suteikimas asmenims ir šeimoms, neįrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti Vilniaus miesto savivaldybėje sąrašą

Paslaugos aprašymas
Teisę į socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaravo gyvenamąją vietą arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, kurių deklaruotas turtas ir pajamos neviršija šių dydžių (asmens be šeimos grynosios metinės pajamos 5 750 Eur ir turtas 11 625 Eur, dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos 11 375 Eur ir turtas 21 000 Eur, keturių ar daugiau asmenų šeimos vienam asmeniui neturi viršyti 3 250 Eur ir turtas 9 375 Eur) ir kurie neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma.

Deklaruojamo nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinę vertę nustato ir savo interneto svetainėje skelbia valstybės įmonė Registrų centras pagal kiekvienų metų sausio 1 dienos vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose, savivaldybių centruose ir kitose savivaldybių teritorijoje.

Asmenys ir šeimos, su kuriais socialinio būsto nuomos sutartis nutraukta jiems pažeidus socialinio būsto nuomos sutarties sąlygas, teisę į socialinio būsto nuomą įgyja po 5 metų nuo socialinio būsto nuomos sutarties nutraukimo dienos, jeigu savivaldybės taryba nenustato trumpesnio termino.

Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka socialinis būstas gali būti išnuomojamas ir neįrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą asmenims bei šeimoms, jeigu šie asmenys ir šeimos Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise neturi kito būsto:
1) netekusiems Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise turėto būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar dėl kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių; šiuo atveju į savivaldybės administraciją asmuo ar šeima šio įstatymo 7 straipsnyje nustatyta tvarka privalo kreiptis ne vėliau kaip per vienus metus nuo nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos;
2) asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis;
3) senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;
4) šeimoms, auginančioms penkis ar daugiau vaikų ar (ir) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
5) šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų;
6) šeimoms, kuriose abiem sutuoktiniams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ir kurios augina vaiką (vaikus) ar (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
7) neįgaliesiems, vieniems auginantiems vaiką (vaikus) ar (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
8) šeimoms, auginančioms vaikus ar (ir) vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), kai ne mažiau kaip dviem iš jų yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
9) šeimoms, kuriose ne mažiau kaip dviem šeimos nariams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ir (ar) didelių specialiųjų poreikių lygis, kai šeimos nariai yra sukakę senatvės pensijos amžių;
10) likusiems be tėvų globos asmenims, palikusiems socialinės globos, grupinio gyvenimo ir (ar) savarankiško gyvenimo namus.

Pažymėtina, kad asmenims ir šeimoms, netekusiems būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ir kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių, išnuomojamas socialinis būstas ir sudaroma terminuota (ne ilgiau kaip vieniems metams) nuomos sutartis.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį. Užpildytas prašymas ir papildomi dokumentai teikiami SĮ „Vilniaus miesto būstas“ adresu Švitrigailos g. 7, Vilniuje arba el. paštu vilniaus.bustas@vmb.lt.

Paslaugos kategorija
Socialinis būstas
Paslaugos suteikimo trukmė
30 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Tomašas Višnevskis, tel. 250 0763
Paslaugos vadovas
Gražina Baranovičienė, tel. 250 0772
Aprašymas klientui
Asmenys ir šeimos, siekiantys išsinuomoti būstą ne eilės, SĮ „Vilniaus miesto būstas“ pateikia:
1. prašymą skirti socialinį būstą ne eilės tvarka. Jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (BP-5);
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės, paso) kopiją;
3. pilnamečių šeimos narių asmens tapatybės dokumentų, santuokos, ištuokos, vaikų gimimo liudijimų kopijas;
4. neįgalumo lygio pažymą (asmenims iki 18 metų), darbingumo lygio pažymą (nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus), išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos ar neįgaliojo pažymėjimą (senatvės pensijos amžiaus asmenims), išduotą Vilniaus miesto savivaldybės Socialinės paramos skyriaus;
5. tėvų mirties liudijimus ar įsiteisėjusį teismo sprendimą apie tėvų teisių atėmimą (našlaičiams ar be tėvų globos likusiems asmenims);
6. pažymą iš gydymo įstaigos (sergantiems sunkių formų lėtinėmis ligomis);
7. pažymą apie nuosavybės teise turimas gyvenamąsias patalpas, išduotą VĮ Registro centro, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą, išduotą VĮ Registro centro gyventojų registro bei pažymą apie šeiminę padėtį;
8. metinę gyventojo (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją už kalendorinius metus (forma FR0001). Gyventojai, laukiantys paramos būstui išsinuomoti, privalo būti deklaravę kalendorinių metų turtą (įskaitant gautas pajamas) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka, t. y. pateikdami VMI deklaraciją iki gegužės 1 d.;
9. pajamų, kurios, vadovaujantis pinigės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas, sąrašą (pateiktas 3 priedas).
10. visų pilnamečių šeimos narių sutikimus dėl duomenų tikrinimo.

PASTABA. Savivaldybė, gavusi asmens (šeimos atveju – visos šeimos narių) rašytinį sutikimą tvarkyti asmens duomenis, informaciją iš valstybės registrų (apie turimą ar turėtą nuosavybės teise nekilnojamąjį turtą, esantį LR teritorijoje, deklaruotą gyvenamąją vietą) gauna pati.
Informacija atnaujinta
2021-01-15 14:50:46