Tarpininkavimo dokumentų dėl prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę ar pasą vaikui iki 18 metų rengimas

Paslaugos aprašymas
Vaikui iki 16 metų (ir iki 18 m. jei iki tol neturėjo asmens tapatybės kortelės ar paso) asmens tapatybės kortelė ar pasas išduodami ar keičiami vieno iš tėvų (įtėvių) ar vaiko globėjo (rūpintojo) prašymu. Vaikui, kurio tėvai išsituokę, asmens tapatybės kortelė ar pasas išduodami ar keičiami vieno iš tėvų (įtėvių), su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, prašymu arba pastarojo rašytiniu sutikimu – kito iš tėvų (įtėvių) prašymu. Atsižvelgiant į vaiko interesus, asmens tapatybės kortelė ar pasas gali būti išduoti ar pakeisti be šio prašymo, tarpininkaujant Vaiko teisių apsaugos skyriui.
Lietuvos Respublikoje gyvenantis pilietis dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo turi asmeniškai pateikti pasirinktai teritorinei policijos įstaigai.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu, el. paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Vaikų teisių apsauga
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Lina Juškevičienė tel. 211 2557
Paslaugos vykdytojas
Rima Butkienė tel. 211 2671
Aprašymas interesantui
Vaiko teisių apsaugos skyriui pateikiamas prašymas, kuriame turi būti nurodyta (forma pridedama):
• Priežastys, dėl kurių tėvai arba vienas iš tėvų, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, negali kreiptis dėl Lietuvos Respublikos piliečio paso ar tapatybės kortelės vaikui išdavimo/pakeitimo;
• Dėl kokios priežasties vaikui reikia išduoti/pakeisti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
• Vaiko, kuriam prašoma pakeisti tapatybę patvirtinantį dokumentą, vardas, pavardė, gimimo metai;
• Pareiškėjo faktinė gyvenamoji vieta ir kontaktiniai duomenys.

Prie prašymo pridedami šie dokumentai:
1. Teismo sprendimo, kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, kopija arba dokumento apie vaiko priežiūrą kopija;
2. Pareiškėjo tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
3. Vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija ar gimimo liudijimo kopija;
4. Įstatyminio vaiko atstovo/ų tapatybę patvirtinančio dokumento/ų kopija/os;
5. Įgaliojimo kopija (vaiko interesams atstovaujančiam asmeniui nėra reikalingas teisiškai įformintas įgaliojimas atstovauti vaiko interesams paso ar tapatybės kortelės išdavimo ar keitimo procese).