Tėvų bendravimo su vaikais tvarkos nustatymas

Paslaugos aprašymas
Tėvas ar motina, negyvenantys kartu su vaiku, turi teisę ir pareigą bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant. Vaikas, kurio tėvai gyvena skyrium, turi teisę nuolat ir tiesiogiai bendrauti su abiem tėvais, nesvarbu, kur tėvai gyvena. Tėvas ar motina, pas kurį gyvena vaikas, neturi teisės kliudyti antrajam iš tėvų bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant, išskyrus tuos atvejus, kai bendravimas tampa pavojingu vaiko interesams. Kai tėvai nesusitaria dėl skyrium gyvenančio tėvo ar motinos dalyvavimo auklėjant vaiką ir bendravimo su juo, bendravimo su vaiku ir dalyvavimo jį auklėjant tvarką gali nustatyti Vaiko teisių apsaugos skyrius.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu, el. paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Vaikų teisių apsauga
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Lina Juškevičienė tel. 211 2557
Paslaugos vykdytojas
Rima Butkienė tel. 211 2671
Aprašymas interesantui
Vaiko tėvas ar motina, norintys nustatyti bendravimo su vaiku tvarką, turi Vaiko teisių apsaugos skyriui pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodyta (forma pridedama):
1. aplinkybės, dėl kokių priežasčių nepavyksta pasimatyti su vaiku;
2. pareiškėjo faktinė gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys;
3. kito tėvo gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys;
4. vaiko, su kuriuo prašoma nustatyti bendravimo tvarką, vardas, pavardė ir amžius.
Prie prašymo taip pat turi būti pateikta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Vaiko teisių apsaugos skyrius gavęs vieno iš tėvų prašymą dėl bendravimo tvarkos nustatymo, kviečia telefonu ir raštu tėvus atvykti į Vaiko teisių apsaugos skyrių dėl bendravimo tvarkos nustatymo. Bendru tėvų sutarimu nustatoma bendravimo su vaiku tvarka, kuri surašoma protokole. Nustatyta bendravimo tvarka išsiunčiama abiems tėvams. Tėvams nesusitarus ar nevykdant Vaiko teisių apsaugos skyriuje numatytos bendravimo tvarkos, tėvai turi teisę kreiptis į teismą.